Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - najważniejsze informacje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 września, 2021

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – najważniejsze informacje

naybcie-nieruchomosci-przez-cudzoziemca

W myśl ustawy z dnia 24 marca 1920r, o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców, każdy obcokrajowiec zamierzający kupić nieruchomość położoną na terytorium Polski, powinien uzyskać stosowne zezwolenie. Aby ułatwić proces nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,  powyższa ustawa przewiduje również zwolnienia i wyłączenia z tego obowiązku. Kto potrzebuje zezwolenia, i jakie warunki należy spełnić aby je otrzymać? 

Dowiedz się więcej o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – kto nie potrzebuje zezwolenia

Cudzoziemcem w rozumieniu praw, jest każda osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, a także osoba prawna z siedzibą za granicą. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca warunkowane jest uzyskaniem zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyjątkiem od tej zasady są, obywatele krajów Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein – tworzący Europejski Obszar Gospodarczy, oraz Szwajcaria. Mogą oni nabyć nieruchomość na terenie Polski, bez zezwolenia od Ministra. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców pochodzących z pozostałych krajów – wymaga przedłożenia zezwolenia. 

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca 

Dzięki zezwoleniu, cudzoziemiec może nabyć nieruchomości gruntowe, grunty rolne, a także nieruchomości położone w strefie nadgranicznej. Zaś każdy cudzoziemiec może nabyć bez zezwolenia: 

  • lokal mieszkalny, dla zapewnienia podstawowej potrzeby mieszkaniowej,
  • garaż lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż,
  • nieruchomość wchodzącą w skład wspólnoty mieszkaniowej – tylko dla cudzoziemców będących w związku małżeńskim z obywatelem Polski, mieszkający w Polsce przez 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego,
  • nieruchomość – tylko dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego, mieszkający w Polsce przez 5 lat od daty uzyskania powyższych zezwoleń,
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Nabycie przez cudzoziemca nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe lub życiowe nie może przekraczać 0,5 ha powierzchni. Nabycie gruntów rolnych powyżej 1 ha, lub nabycie nieruchomości położonej na terytorium strefy nadgranicznej – wymaga zezwolenia.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jak uzyskać

Aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, należy złożyć stosowny wniosek do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uzyskanie zezwolenia uwarunkowane jest wykazaniem istnienia więzi z Polską, poprzez:

  • małżeństwo z obywatelem Polski,
  • polskie pochodzenie lub narodowość,
  • prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej zgodnie z przepisami prawa polskiego.
  • sprawowanie funkcji członka zarządu spółki handlowej,
  • posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy lub rezydenta długoterminowego.

Informacje, dotyczące więzi łączących cudzoziemca z Polską, należy udowodnić poprzez okazanie stosownych dokumentów. Ponadto, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, jego obronności a także porządku społecznego. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – odmowa wydania zezwolenia

Po złożeniu wniosku o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, organ decyzyjny sprawdza jego poprawność. Następnie, opinię o wydaniu zezwolenia wydaje Minister Obrony Narodowej lub dodatkowo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie instytucje mogą sprzeciwić się wydaniu zezwolenia. Brak sprzeciwu, oznacza wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej dotyczącej zakupu konkretnej nieruchomości. 

Jeśli zaś, w podanym wniosku brak będzie podstaw na wydanie zezwolenia (niewykazanie więzi z Polską), lub wniosek spotka się ze sprzeciwem instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej lub Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosek o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zostanie odrzucony. W takiej sytuacji, cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprzedaż nieruchomości nabytej przez cudzoziemca nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych formalności

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń