Podatek od nieruchomości - najważniejsze informacje 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 listopada, 2021

Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje 2024

podatek-od-nieruchomosci

Posiadanie nieruchomości zarówno gruntowej, lokalowej jak i budynkowej wiąże się z pewnymi zobowiązaniami właściciela względem urzędów. Podatek od nieruchomości to nieodzowna, cykliczna opłata, z którą muszą liczyć się: właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści oraz niekiedy posiadacze zależni nieruchomości. Jaka jest wysokość stawki podatku od nieruchomości? Kiedy powstaje obowiązek jego płacenia, oraz kto może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości? Sprawdź!

Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Podstawy prawne dotyczące podatku od nieruchomości znajdziemy w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. Przedmiotami opodatkowania są grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organem właściwym w sprawie tejże opłaty jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązek podatkowy, dla podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wejście w posiadanie danej nieruchomości przez podatnika. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości względem budynku lub budowli powstaje 1 stycznia roku kolejnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie budowli, lub oddanie jej w użytkowanie. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości wygasa zaś, z końcem miesiąca, w którym nastąpiło ustanie okoliczności, będących podstawą do jego zapłaty.

Ile wynosi stawka podatku od nieruchomości?

Wysokość stawek podatku od nieruchomości znajdziemy w uchwale rady gminy. Ustalane są w oparciu o maksymalne stawki podatku, które określa Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Podatek od nieruchomości – decyzja o wysokości podatku od nieruchomości

Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości składane są do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla położenia nieruchomości. Druk IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pobrać drogą internetową. Informacje i deklaracje dotyczące nieruchomości, powinny być składane przez osoby fizyczne w terminie do 14 dni, od dnia, w którym nastąpiło powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiana wysokości opodatkowania. Następnie podatnicy, otrzymują z Urzędu Gminy decyzję, dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości, który mają obowiązek opłacić. Decyzje dotyczące wysokości stawki podatku od nieruchomości, wysyłane są co roku na adres podatnika. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Kiedy i gdzie zapłacić podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne mogą opłacić podatek od nieruchomości w 4 ratach – 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W przypadku gdy całość kwoty podatku nie przekracza 100 zł, opłata uiszczana jest jednorazowo w terminie pierwszej raty. Jak opłacić podatek od nieruchomości? Podatnicy mogą uiścić należność przelewem bankowym na rachunek wskazany przez organ podatkowy, gotówką w Urzędzie lub w drodze inkasa. 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Tak jak w przypadku innych opłat podatkowych, również podatek od nieruchomości podlega pewnym ustawowym ulgom. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje zwolnieniem:

 • budynki gospodarcze lub ich części (służące działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej),
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Ponadto Rada Gminy może sama ustanowić inne zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Podatek od nieruchomości a współwłasność

Co w sytuacji, gdy nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli? Jak wygląda kwestia opłacenia podatku od nieruchomości? Decyzję, dotycząca stawki podatku dostają wszyscy współwłaściciele, a opłacenie go jest ich solidarnym obowiązkiem. Dla organu podatkowego nie ma znaczenia, który ze współwłaścicieli wniesie opłatę, czy zostanie ona wniesiona w całości przez jedną osobę, czy każdy współwłaściciel wniesie przypadającą mu część opłaty osobno. Istotne jest, opłacenie całej należnej organowi podatkowemu, kwoty podatku od nieruchomości.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń