Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego 2022 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 lipca, 2022

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego 2022

podniesienie-czynszu-najmu-w-2022

W ostatnich miesiącach właściciele lokali inwestycyjnych, coraz częściej decydują się na podwyżki czynszu najmu. Powodem takiego stanu rzeczy jest rosnąca inflacja i wzrost stóp procentowych, które następnie przekładają się na zwiększenie comiesięcznej raty kredytu. Odczuwają to również lokatorzy, którzy w konsekwencji wszechobecnych podwyżek mierzą się z podwyżką czynszu najmu lokali mieszkalnych.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu jak prawidłowo zmienić wysokość czynszu w umowie najmu lokalu mieszkalnego, oraz co wobec żądaniom podwyżki właściciela może zrobić najemca.

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego – nie częściej niż co 6 miesięcy

Zarówno w przypadku umowy na czas określony jak i nieokreślony, właściciel nieruchomości może dokonać podwyżki opłat za mieszkanie. Nie może jednak robić tego według własnego uznania, a z przestrzeganiem przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wobec tego, pierwszym ograniczeniem wynikającym z przepisów prawa jest to, że podwyższenie czynszu nie może być dokonywane częściej niż raz na 6 miesięcy (z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela). Okres 6 miesięcy należy liczyć od dnia w którym podwyżka weszła w życie. Aby skutecznie i przepisowo podnieść czynsz za lokal mieszkalny, właściciel obowiązany jest wypowiedzieć wysokość czynszu lokatorowi.

Wypowiedzenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego – 3 miesięczny termin

Wypowiedzenie wysokości czynszu przez wynajmującego powinno przybrać formę pisemną. Dokument w innej formie będzie nieważny. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu to 3 miesiące, jednakże w tej kwestii strony umowy mają pewną swobodę. Zawierając umowę najmu mogą umownie określić dłuższy niż 3 miesiące okres wypowiedzenia. Ustalenie krótszego terminu wypowiedzenia czynszu niż 3 miesięczny, nawet gdy strony wyrażą na to zgodę – będzie bezskuteczne, gdyż działa na niekorzyść lokatora.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Podwyżka czynszu podczas trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego – maksymalna wysokość podwyżki

Dla najemców, istotna wydaje się informacja, że wynajmujący nie ma pełnej swobody w podwyższaniu dotychczasowej wysokości czynszu. W tej kwestii jest zobligowany do przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Wobec tego, podwyżka nie powinna przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu, w stosunku rocznym. W przypadku, gdy podwyżka czynszu lokalu mieszkalnego przekracza ustawowe 3%, najemca ma prawo żądać przedstawienia przez wynajmującego przyczyn podwyżki, wraz z odpowiednimi kalkulacjami potwierdzającymi zasadność podwyżki w danej kwocie. Uchylenie się od żądania lokatora przez wynajmującego skutkuje nieważnością podwyżki.

Jak obliczyć wartość odtworzeniową lokalu? Wartość ta jest iloczynem powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wartość powyższego wskaźnika można znaleźć w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Otrzymany wynik, należy podzielić przez 12, aby otrzymać maksymalną miesięczną wysokość podwyżki.

Podwyżka czynszu w umowie najmu powyżej 3% wartości odtworzeniowej, możliwa jest między innymi w przypadku gdy przychody z czynszu czy pozostałych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania nie wystarczają aby pokryć wydatki na utrzymanie nieruchomości oraz otrzymać zwrot kapitału i zysk. Również gdy podwyżka czynszu i pozostałych opłat za użytkowanie nieruchomości nie przekracza „średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku kalendarzowym”.

Podwyżka czynszu najmu – co może zrobić najemca?

Najemca, może zgodzić się na zmiany stawki czynszu proponowane przez właściciela lokalu, lecz może także odmówić przyjęcia podwyżki lub kwestionować zasadność podwyższenia wysokości czynszu najmu w procesie sądowym.

Z uwagi na fakt, że opłata czynszowa to niezwykle istotny element umowy wiążącej lokatora i wynajmującego, obydwie strony powinny zatwierdzić jej wysokość. Brak zgody najemcy na podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego skutkuje wypowiedzeniem i wygaśnięciem umowy, a do czasu rozwiązania umowy czynsz uiszczany jest według dotychczasowej stawki. W przypadku sporu i skierowania sprawy do sądu, do rozstrzygnięcia sprawy, wysokość czynszu pozostaje na starych zasadach. W ramach postępowania sąd orzeka o zasadności podwyżki. Obowiązkiem właściciela jest udowodnienie zasadności podwyżki.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń