Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości - zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia27 czerwca, 2022

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości – zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego

Jednym z działań planistycznych gminy, które wpływa na wzrost lub spadek wartości nieruchomości położonych w jej obszarze jest uchwalenie, bądź zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby zabezpieczyć właścicieli nieruchomości przed niekorzystnymi skutkami tych działań, w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, dano im możliwość dochodzenia roszczeń. Jednym z nich jest odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie danego terenu oraz warunki jego zagospodarowania, możliwy rodzaj zabudowy, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plany miejscowe posiada jedynie część gmin w Polsce (ok 30% powierzchni kraju) – są one stale uchwalane na kolejnych terenach. W związku z rozwojem i zmianami potrzeb społeczności żyjącej w danej gminie zdarza się, że dochodzi do zmian w już istniejącym planie miejscowym. Wobec tego może dojść do sytuacji, w której teren przemysłowy zamieni się na teren mieszkalny, dla danego terenu zmienią się warunki zabudowy, nieopodal zabudowań mieszkalnych zaplanowana zostanie budowa drogi lub ta sama droga będzie przechodzić wprost przez czyjąś posesję.

Gdy w następstwie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nastąpi obniżenie wartości nieruchomości lub korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób stanie się ograniczone, lub wręcz niemożliwe, właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupienia całej nieruchomości, lub jej części. Ponadto gmina może zaoferować pokrzywdzonemu właścicielowi nieruchomość zamienną. W razie przystania na taką ofertę gminy, roszczenia wygasają.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu miejscowego

Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest formą zadośćuczynienia za utratę wartości nieruchomości. Roszczenie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości będzie zasadne gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie skorzystał z 3 wymienionych wyżej sposobów rekompensaty. Wysokość odszkodowania jest równa kwocie między wartością nieruchomości sprzed zmian w planie miejscowym i po zmianach lub uchwaleniu planu miejscowego. Co ważne odszkodowanie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, który dokona odpłatnego zbycia swojej nieruchomości.

Roszczenie o odszkodowanie związane z obniżeniem wartości nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego przedawnia się po upływie 5 lat, od dnia kiedy plan lub zmiany weszły w życie – art 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co zrobić aby uzyskać odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania?

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości powinien złożyć do gminy wniosek o wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie gmina bada zasadność roszczenia, a gdy wszystkie przesłanki wymagane do wypłaty odszkodowania zostaną spełnione zawierana jest umową między gminą, a ubiegającym się o odszkodowanie. Czas, w jakim wypłacone zostanie odszkodowanie to maksymalnie 6 miesięcy od dnia poprawnego złożenia wniosku. W sytuacji, gdy pieniądze nie zostaną wypłacone w terminie, wnioskujący może naliczać ustawowe odsetki za zwłokę.

Gdy gmina, po przeanalizowaniu wniosku, odmówi zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego, wnioskujący może dochodzić należnych mu roszczeń na drodze sądowej.

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości – alternatywa

Gdy projekt miejscowego planu zagospodarowania jest gotowy, zostaje przedstawiony do publicznego wglądu na 21 dni. W określonym przez gminę czasie, osoby zainteresowane mogą zgłaszać uwagi, ponadto organizowana jest również dyskusja publiczna, na której również można przedstawić własną opinię co do projektu oraz proponowane zmiany. Gmina może, lecz nie musi ustosunkować się do żądań mieszkańców. Po wejściu planu miejscowego do życia właściciel nadal ma możliwość wystosować wniosek do gminy o zmianę planu miejscowego, bądź spróbować go zaskarżyć.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń