Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia27 marca, 2023

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce

zamieszkanie-za-granica-spadek-w-polsce

Formalności w sprawach spadkowych należy dopilnować, aby wola spadkobiercy związana z przyjęciem bądź odrzuceniem majątku pozostawionego przez zmarłego, została spełniona. Formalności spadkowe, mogą sprawić pewną trudność w przypadku śmierci osoby bliskiej w Polsce, gdy samemu mieszkamy za granicą. Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co zrobić?

Sprawy spadkowe możemy uregulować samodzielnie – niezbędne jest do tego stawiennictwo w kraju. Powrót w celu załatwienia spraw związanych z otrzymaniem spadku w Polsce, nie zawsze jest możliwy. Trzeba wiedzieć, że nie jest on też absolutnie konieczny, bo odrzucenia lub przyjęcia spadku możemy dokonać również z kraju zamieszkania spadkobiercy, czyli z zagranicy.

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co warto wiedzieć? Jak wyrazić swoją wolę dotyczącą spadku, gdy nie możemy wrócić do Polski? Co w sytuacji gdy, elementem spadku jest nieruchomość? Jak rozporządzić otrzymaną w spadku nieruchomością, z zagranicy? Śpieszymy z odpowiedziami!

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – formalności

Polacy, którzy na stałe lub czasowo przebywają za granicami Polski, mogą napotkać pewne problemy natury prawnej związane, z formalnościami  jakich należy dopełnić po śmierci osoby bliskiej zamieszkałej w Polsce. Przyjęcie majątku po bliskim, może nie być najlepszym rozwiązaniem, gdy składniki majątku są zadłużone. Aby nie musieć martwić się o zobowiązania finansowe spadkodawcy, zawsze możemy zdecydować o odrzuceniu spadku. Wiąże się to ze złożeniem specjalnego oświadczenia.

Według przepisów polskiego prawa, spadkobiercy mają 6 miesięcy (liczone od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku) na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jest to bardzo ważna czynność, ponieważ nie zawsze spadek to same korzyści. 

Zdarza się, że spadkodawca miał wiele zobowiązań finansowych czy też wierzyciela lub komornika na swoim majątku. Spadek z długami może stać się dużym problemem dla spadkobiercy, dlatego kwestię jego przyjęcia lub odrzucenia należy dobrze przeanalizować. 

Bez względu na to, gdzie aktualnie znajduje się spadkobierca w chwili śmierci spadkodawcy, warto pamiętać o terminie 6 miesięcy, wynikającym z przepisów, ponieważ tylko w tym czasie możemy w łatwy sposób zadecydować o odpowiedzialności związanej z dziedziczeniem dóbr po zmarłym. Gdy nie podejmiemy w tym czasie, żadnych czynności – następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co może zrobić spadkobierca? Prowadzenie codziennego życia za granicą wiąże się z pewnymi ograniczeniami w kwestii swobody działania w sprawach formalnych. Spadkobierca, może wrócić do kraju i samodzielnie dopilnować spraw spadkowych. Oczywiście, jak wspomnieliśmy powyżej, spadkobierca może także działać z kraju, w którym aktualnie przebywa.

Spadkobierca nie musi wracać do ojczyzny, aby dopełnić formalności spadkowych, jednak przebywając za granicą, musi pamiętać, że w takim wypadku oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musi zostać poświadczone w placówce dyplomatycznej – konsulacie lub ambasadzie RP. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – skutki przyjęcia spadku

Dziedziczenie majątku, w którego skład wchodzi nieruchomość, może być bardzo opłacalne. W takiej nieruchomości możemy zamieszkać, traktować jako inwestycję pod wynajem, lub po uregulowaniu kwestii spadkowych, korzystnie sprzedać. Przyjęcie spadku może nastąpić na dwa sposoby.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca dziedziczy po zmarłym zarówno aktywa jak i długi, lecz za długi jest odpowiedzialny tylko do wartości odziedziczonych aktywów. Innymi słowy, gdyby spadkodawca pozostawił po sobie bardzo duże długi, spadkobierca odpowiada za nie tylko do wysokości odziedziczonego majątku np. do wartości odziedziczonej nieruchomości. To swego rodzaju ochrona – spadkobierca może nic nie zyskać, lecz również  nie musi martwić się, że coś straci. 

Kiedy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Gdy spadkobiercy nie wiedzą, czy spadek jest zadłużony lub jak duże są długi, natomiast posiadają wiedzę o dziedziczonych aktywach – np. mieszkanie, działka, dom.

W kwestii, zamieszkanie za granicą spadek w Polsce spadkobierca przebywający za granicą, który decyduje się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie musi tak naprawdę podejmować żadnych czynności. Po terminie wcześniej wskazanych 6 miesięcy, wobec niepodjęcia żadnych innych czynności (niezłożenie oświadczenia w ustawowym terminie), według polskiego prawa, spadkobierca samoistnie przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – przyjęcie spadku wprost

Jeżeli spadkobierca zdecyduje o przyjęciu spadku wprost, a zatem z pełną odpowiedzialnością za ewentualne długi spadkowe, musi w tym celu złożyć stosowne oświadczenie. Zamieszkanie za granicą gdy spadek w Polsce nie jest w tym wypadku dużą przeszkodą. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – jak przyjąć spadek

Jak przyjąć spadek – zamieszkanie za granicą spadek w Polsce? Oświadczenie o przyjęciu spadku – wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza – możemy złożyć w placówce dyplomatycznej kraju, w którym przebywamy. Nie jest zatem konieczny powrót do Polski.

Pisemne oświadczenie, należy złożyć w konsulacie lub ambasadzie RP. Wzory oświadczeń możemy znaleźć na stronach wymienionych urzędów. Konsul poświadcza własnoręczność podpisu spadkobiercy na oświadczeniu, i taki dokument należy kolejno przesłać do odpowiedniego sądu w Polsce. Pamiętajmy, że konsul nie jest osobą, która poprowadzi jakiekolwiek czynności w sprawie spadkowej w imieniu spadkobiercy. Może on jedynie poświadczyć przygotowane oświadczenie. 

Istotne jest, aby wiedzieć, że poświadczone przez konsula oświadczenie musimy przedłożyć sądowi spadku w Polsce. Mamy na to ustawowe 6 miesięcy, natomiast liczy się data wpłynięcia oświadczenia do sądu, nie zaś data nadania oświadczenia do sądu. Warto mieć to na uwadze i kwestię zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, uregulować jak najszybciej. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – skutki odrzucenia spadku

Spadkobierca, może swobodnie zdecydować o tym, czy przyjmuje, czy też odrzuca odziedziczony majątek. W sytuacji, gdy ma on świadomość, że w skład spadku wchodzą długi, może odmówić przyjęcia majątku po zmarłym i odrzucić spadek. 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą odrzucenie spadku przez spadkobiercę? Spadkobierca nie poniesie odpowiedzialności za długi spadkowe, lecz traci również prawa do majątku pozostawionego przez zmarłego. Taka osoba, zostaje wyłączona z dziedziczenia. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – jak odrzucić spadek przebywając za granicą?

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – odrzucenie spadku przed konsulem

Analogicznie jak w przypadku przyjęcia spadku, skuteczne i zgodne z prawem odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia do sądu w Polsce. Oświadczenie o odrzuceniu spadku, w takiej sytuacji, także wymaga stawiennictwa w konsulacie.

Aby odrzucenie spadku przed konsulem, było możliwe, należy stawić się z przygotowanym oświadczeniem w formie pisemnej. Konsul potwierdza własnoręczność podpisu na dokumencie, a następnie spadkobierca może taki dokument przekazać do sądu spadku w Polsce. 

Odrzucenie spadku przed konsulem – jak wygląda, dokumenty, ile trwa

Wiemy już, że w temacie – zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, spadkobierca nie musi wracać do kraju, aby złożyć ważne oświadczenie dotyczące odrzucenia bądź przyjęcia spadku. Jak wygląda wizyta w konsulacie? Ile trwa cała procedura i jakie dokumenty należy przygotować?

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku przed konsulem, wymaga wcześniejszego umówienia terminu wizyty w placówce dyplomatycznej. Spadkobierca powinien mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz przygotowane oświadczenie. Należy podkreślić, że podpis na oświadczeniu, składamy osobiście dopiero przed konsulem – nie wcześniej! Konsul potwierdza własnoręczność podpisu – załatwimy to od ręki, już podczas wizyty w konsulacie. 

Przyjęcie lub odrzucenie spadku przed konsulem wiąże się z opłatą za czynność poświadczenia podpisu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych, będzie się to wiązało z opłatą w wysokości 30 euro. 

sprzedaz-mieszkania-przez-osobe-mieszkajaca-za-granica

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co dalej

To, że konsul poświadczy podpis na oświadczeniu spadkobiercy, nie skutkuje jeszcze odrzuceniem spadku. To nie koniec niezbędnych czynności w temacie: zamieszkanie za granicą spadek w Polsce. Gdy posiadamy oświadczenie poświadczone przez konsula, musimy pamiętać, aby przesłać taki dokument do sądu w Polsce w wyznaczonym ustawowo terminie. Tylko wtedy, nasze oświadczenie będzie skuteczne. 

Do jakiego sądu przekazać dokument? Dla naszej sprawy będzie to sąd właściwy dla miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Gdy nie ma możliwości ustalenia miejsca pobytu, właściwym będzie sąd, gdzie znajduje się majątek lub część majątku spadkodawcy. Oświadczenie można przesłać do sądu drogą pocztową, wraz z wymaganymi załącznikami (odpis aktu zgonu,  prawomocnie orzeczenie o uznaniu za zmarłego, stwierdzenie zgonu). Ponadto istnieje możliwość, aby oświadczenie złożył w naszym imieniu pełnomocnik – o tym w dalszej części artykułu.  

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – dziedziczenie spadku przez małoletniego

W kwestii dziedziczenia majątku po bliskim należy wiedzieć, że odrzucenie majątku, może spowodować, że następną osobą w kolejce do dziedziczenia będą małoletnie dzieci spadkobiercy. Co zrobić w takiej sytuacji? Spadkobierca, może złożyć stosowne oświadczenie również w imieniu swojego dziecka.

Spadkobierca przebywający za granicą, powinien w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie polskiego sądu opiekuńczego. Na podjęcie czynności w imieniu małoletniego, rodzic ma 6 miesięcy od momentu, w którym on sam odrzucił spadek. Gdy do sądu opiekuńczego wpłynie wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, zostaje przerwany bieg 6-miesięcznego terminu, po czym termin biegnie od nowa po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.

Po uzyskaniu zgody sądu można udać się do konsulatu i poświadczyć oświadczenie składane w imieniu dziecka. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – pełnomocnictwo

W temacie, zamieszkanie za granicą a spadek w Polsce, warto wiedzieć, że odrzucenie lub przyjęcie spadku może również nastąpić przez pełnomocnika. 

Aby oświadczenie mógł w imieniu spadkobiercy złożyć pełnomocnik w kraju, należy pełnomocnictwo sporządzić na piśmie – w jego treści wskazać dane spadkobiercy – mocodawcy i pełnomocnika (imię, nazwisko, nr PESEL, nr serii dowodu), a także spadkodawcy (imię, nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania, miejsce oraz datę śmierci) oraz określić treść oświadczenia, jakie pełnomocnik złoży w imieniu spadkobiercy. 

Gotowe oświadczenie również musi zostać poświadczone przez konsula w placówce dyplomatycznej, i również podlega opłacie w wysokości 30 euro za każde pełnomocnictwo. Dokument upoważnia określoną osobę do czynności związanych z odrzuceniem lub przyjęciem spadku . 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – alternatywą przyjazd do Polski

Oczywiście, gdy zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, nic nie stoi na przeszkodzie, aby spadkobierca przybył do kraju i samodzielnie dokonał czynności związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku. Powyższe sposoby – przyjęcie lub odrzucenie spadku przed konsulem oraz udzielenie pełnomocnictwa do przyjęcia, lub odrzucenia spadku, warto rozważyć, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa w kraju.

Jak wyglądają czynności przy osobistym stawiennictwie w Polsce? Spadkobierca może działać na kilka sposobów:

  • oświadczenie może zostać złożone ustnie przed notariuszem, który to kolejno prześle je do właściwego sądu,
  • oświadczenie można przygotować na piśmie, a następnie udać się do notariusza, który dokona notarialnego poświadczenia podpisu (po czym spadkobierca, samodzielnie przekazuje oświadczenie do sądu spadku),
  • oświadczenie można także złożyć ustnie przed sądem spadku,

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – dlaczego uregulowanie spraw spadkowych jest ważne

Dopełnienie formalności związanych z otrzymaniem spadku, leży w interesie spadkobierców. Nie godząc się na dziedziczenie majątku obciążonego długami, powinniśmy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, zwracając uwagę na zachowanie 6-miesięcznego terminu. 

Podobnie, gdy znamy skład majątku, i wiemy, że jego przyjęcie będzie bezpiecznym posunięciem, możemy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub wprost. W sytuacji gdy, zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, możemy przekazać naszą wolę polskiemu sądowi, bez konieczności osobistego stawiennictwa w kraju – wtedy niezbędna będzie wizyta w konsulacie lub ambasadzie RP.

Gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, przyjęcie spadku może okazać się wyjątkowo opłacalne. Po potwierdzeniu praw do nieruchomości otrzymanej w spadku możemy ją swobodnie sprzedać. Należy wiedzieć, że sprzedaż mieszkania przez osobę mieszkającą za granicą, również może zostać przeprowadzona bez konieczności powrotu do Polski.  

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania na odległość – jak przeprowadzić transakcję bez konieczności powrotu do Polski?

Jako skup nieruchomości Skup.io zajmujący się profesjonalną sprzedażą nieruchomości, oferujemy usługę – bezpieczna sprzedaż mieszkania na odległość, dzięki której szybko pozbędziesz się problemu odziedziczonej nieruchomości (także zadłużonej), bądź udziału w nieruchomości. Zapewnimy Ci opiekę prawną, oraz  kompleksowe wsparcie w zakresie całego procesu sprzedaży.

Jesteś jednym ze współspadkobierców i nie wiesz, czy możesz sprzedać należące do Ciebie udziały? Zastanawiasz się jak przebiega sprzedaż mieszkania na odległość, i czy jest to dla Ciebie dobre rozwiązanie? Zapytaj naszych ekspertów i przekonaj się, że sprzedaż mieszkania przez osobę mieszkającą za granicą to wygodne i korzystne rozwiązanie.

Skup.io oferuje profesjonalne doradztwo, pomoc w kwestiach formalno-prawnych oraz sprawną i bezpieczną transakcję bez konieczności osobistego stawiennictwa u notariusza. Pieniądze ze sprzedaży otrzymujesz bezpiecznie na wskazane przez siebie konto już w dniu podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń