Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia9 czerwca, 2023

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą

uczestnik-postepowania-spadkowego-mieszka-za-granica

Spadkobiercy mają pół roku na decyzję dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia spadku, od chwili kiedy dowiedzieli się o swoim powołaniu do spadku. Gdy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą również powinien przestrzegać powyższych terminów. Nie jest jednak wymagane, aby stawił się osobiście w kraju, aby dopełnić formalności.

W takiej sytuacji warto wiedzieć, co zrobić oraz jakie kroki podjąć, aby uregulować sprawy spadkowe w Polsce. Jak wygląda sprawa spadkowa? Jakie możliwości ma spadkobierca, który na co dzień nie mieszka w Polsce? Jak rozporządzić odziedziczonym majątkiem na odległość? Uczestnik postępowanie spadkowego mieszka za granicą? Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji!

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – co może zrobić spadkobierca

Poprzez postępowanie spadkowe, czy też inaczej sprawę spadkową rozumiemy postępowanie, które polega na potwierdzeniu swoich praw do spadku, a w dalszej kolejności ewentualny podział dóbr po zmarłym między spadkobierców. Bez względu na to czy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, czy też przebywa na stałe w Polsce, w pierwszej kolejności spadkobiercy powinni podjąć decyzję odnośnie tego, czy majątek po zmarłym chcą dziedziczyć, czy też nie. 

Jeżeli spadkobierca na stałe mieszka poza granicami Polski, może podjąć pewne działania zdalnie w celu uregulowania spraw związanych ze spadkiem. Niekiedy jednak najlepiej byłoby stawić się osobiście na rozprawach w sądzie (np. w sprawie o dział spadku), aby przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Niekiedy, możemy załatwić sprawę zdalnie i skorzystać z pomocy pełnomocnika w sprawie lub przeprowadzić rozprawę w trybie zdalnym – to zależy od danego przypadku.

Będąc w takiej sytuacji, warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w sprawach spadkowych. Taki ekspert pomoże ci przejść przez proces postępowania spadkowego oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Twojej sytuacji.

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – dlaczego warto uregulować sprawy spadkowe

W przypadku, gdy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, warto jak najszybciej uregulować sprawy związane ze spadkiem. Jest to ważne nie tylko ze względów formalnych i prawnych, ale również dla dobra samego spadkobiercy.

Bardzo często zdarza się, że spadkobiercy nie decydują się na przeprowadzenie postępowania spadkowego dłuższy czas po śmierci spadkodawcy (niekiedy, dzieje się to dopiero wiele, wiele lat później). Nie ma wyznaczonego terminu, w którym należy tego dokonać. Nie ma również przymusu dokonywania działu spadku – spadkobiercy mogą go dochodzić w dowolnym czasie.

Co istotne, terminy są ważne gdy chodzi o przyjęcie lub odrzucenie spadku. Jeżeli zmarły miał niespłacone zobowiązania pieniężne, jego dziedzice mogą być zobowiązani do ich spłaty. W takim przypadku, odrzucenie spadku może okazać się korzystnym rozwiązaniem. Aby tego dokonać, nie można pozostać biernym, a podjąć pewne działania. 

Gdy spadkobiercy przyjmą spadek, mogą dochodzić stwierdzenia nabycia spadku w sądzie, a następnie działu spadku, aby uniknąć nieporozumień w kwestii zarządzania wspólnym majątkiem, czy też sporów o to, kto przejmie konkretne przedmioty majątkowe na własność.

Poza tym, formalne potwierdzenie praw do majątku po zmarłym daje możliwość zarządzania pozostawionym majątkiem – dysponowania środkami na koncie bankowym, a w przypadku dziedziczenia nieruchomości otwiera drzwi do sprzedaży odziedziczonego mieszkania

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – jakie kroki należy podjąć, aby dopełnić formalności?

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – jak uregulować sprawy spadkowe

Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania spadkowego i mieszkasz za granicą, warto wiedzieć, jak uregulować sprawy spadkowe

W pierwszej kolejności spadkobierca powinien podjąć decyzję odnośnie tego czy spadek odrzucić, czy przyjąć, a jeśli tak to w jaki sposób. Gdy spadkobierca mieszka za granicą, może dokonać tego zdalnie, składając oświadczenie przed konsulem lub udzielając pełnomocnictwa do dokonania czynności w swoim imieniu. Alternatywnie, spadkobierca, może dopełnić formalności osobiście, niezbędny jest jednak powrót do Polski. 

Następnie, spadkobiercy mogą zdecydować o potwierdzeniu praw do spadku, przez notariusza lub sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Kiedy, uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą jego stawiennictwo w sądzie nie zawsze będzie wymagane. 

Kolejnym krokiem, na jaki mogą zdecydować się spadkobiercy, jest dział spadku. Stawiennictwo na rozprawie również nie zawsze będzie wymagane. Jednakże może to mieć negatywne konsekwencje dla spadkobiercy, w sytuacji gdy chce on przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Istnieje również możliwość, aby uczestnik postępowania spadkowego upoważnił np. adwokata lub radcę prawnego do reprezentowania podczas toczącej się sprawy. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – osobiste stawiennictwo w Polsce 

Każdy spadkobierca może zdecydować o odrzuceniu, przyjęciu wprost lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ma na to wyznaczony czas. W ciągu 6 miesięcy od dnia powołania do spadku spadkobierca może złożyć odpowiednie oświadczenie i tym samym przyjąć lub odrzucić majątek po zmarłym. Niezłożenie żadnego oświadczenia skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Gdy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą i chce przyjąć lub odrzucić spadek, może dokonać tego osobiście, co wymaga powrotu do kraju. Jak odrzucić lub przyjąć spadek wprost? Spadkobierca może udać się do sądu rejonowego i złożyć odpowiednie oświadczenie. Takie oświadczenie można również złożyć u notariusza. 

Załatwienie tego typu sprawy np. przez notariusza w Polsce to szybki sposób na przyjęcie lub odrzucenie majątku po bliskiej osobie, natomiast nie zawsze powrót do kraju jest możliwy. Spadkobierca mieszkający za granicą może dopełnić formalności również zdalnie. 

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – odrzucenie i przyjęcie spadku przed konsulem

Kiedy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, może on zdecydować się na odrzucenie lub przyjęcie spadku przed konsulem. Opcja ta jest szczególnie korzystna, gdyż pozwala uniknąć konieczności stawienia się osobiście w Polsce.

Aby dokonać odrzucenia lub przyjęcia spadku przed konsulem, należy skontaktować się z polskim konsulatem w kraju zamieszkania i umówić się na spotkanie. Na spotkaniu zostanie podpisane stosowne oświadczenie dotyczące decyzji co do dziedziczenia.

Spadkobierca w obecności konsula składa podpis na wcześniej sporządzonym oświadczeniu spadkowym, zaś konsul poświadcza własnoręczność podpisu. Taka czynność wiąże się z opłatą w wysokości 30 euro. Należy pamiętać, że poświadczenie dokumentu przez konsula nie poskutkuje automatycznym odrzuceniem spadku. Dokument poświadczony przez konsula należy następnie przesłać do sądu spadku w Polsce wraz z innymi wymaganymi dokumentami i w ten sposób dopełnić procedurę odrzucenia spadku. 

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – pełnomocnictwo do odrzucenia bądź przyjęcia spadku

Jeszcze innym z rozwiązań dla uczestnika postępowania spadkowego mieszkającego za granicą jest udzielenie określonej osobie pełnomocnictwa do odrzucenia bądź przyjęcia spadku. Pełnomocnictwo umożliwia osobie trzeciej wykonanie pewnych czynności w imieniu spadkobiercy.

Aby móc udzielić pełnomocnictwa, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i spełnienie formalnych wymogów prawnych. Musi ona zawierać m.in. określenie zakresu uprawnień oraz wskazanie osoby, która będzie działała jako pełnomocnik – np. osoba z bliskiej rodziny.

Dokument taki można sporządzić samodzielnie, lecz również w tym wypadku należy udać się do ambasady RP lub konsulatu, gdzie konsul poświadcza własnoręczność podpisu spadkobiercy na dokumencie. Pełnomocnik, posługując się oryginałem pełnomocnictwa, oraz innymi wymaganymi dokumentami dokona niezbędnych czynności w imieniu spadkobiercy przebywającego za granicą.
jak-uregulowac-sprawy-spadkowe

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – nieobecność na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 

Przyjmując spadek, spadkobiercy mogą podjąć dalsze czynności w celu uregulowania spraw spadkowych. W pierwszej kolejności należy potwierdzić prawa do spadku. Można to zrobić na dwa sposoby – u notariusza lub w sądzie. Droga notarialna możliwa jest gdy stawią się w kancelarii wszyscy spadkobiercy, Gdy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, może to stanowić duży problem.

Gdy nie można uzyskać aktu poświadczenia dziedziczenia i notariusza, pozostaje droga sądowa. Gdy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, czy stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe? Nie zawsze. W piśmie sądowym, jakie otrzyma spadkobierca, wskazuje się czy dana osoba zostaje powiadomiona o terminie rozprawy, czy też jej stawiennictwo jest obowiązkowe i została na rozprawę wezwana. 

Niekiedy, wystarczy jeden spadkobierca, który złoży zapewnienie spadkowe. Takie oświadczenie ma na celu określenie osób, które dziedziczą po zmarłej osobie. Bardzo często osobą, która składa zapewnienie spadkowe jest spadkobierca, który złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. 

Inni uczestnicy postępowania, a w tym uczestnik postępowania spadkowego mieszkający za granicą, nie musi stawiać się w sądzie (jeżeli nie wskazano, że jego obecność jest obowiązkowa). Bez obaw – nieobecność nie spowoduje, że spadkobierca zostanie pominięty w spadkobraniu, czy wstrzyma toczące się postępowanie. 

Warto wiedzieć, że w sytuacji gdy uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, może upoważnić bliską rodzinę lub prawnika do działania w postępowaniu w swoim imieniu.

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – nieobecność na sprawie o dział spadku

Jeżeli uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, może interesować się również tym, czy jego obecność na rozprawie o dział spadku jest konieczna. To zależy. Brak stawiennictwa w sprawie o dział spadku nie spowoduje wstrzymania sprawy, lecz może być niekorzystny w sytuacji, gdy spadkobierca chciałby przedstawić sądowi swoje stanowisko, np. w kontekście sposobu podziału spadku.

Co ważne, nieuczestniczenie w rozprawie, również nie spowoduje, że spadkobierca zostanie pominięty i nie otrzyma należnego majątku po zmarłym. O sposobie podziału orzeknie sąd, a spadkobierca będzie musiał pogodzić się z jego decyzją. 

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – pełnomocnik w postępowaniu sądowym

Jak widać postępowanie spadkowe nie zawsze powoduje konieczność osobistego stawienia się przed sądem. Co ważne, w przypadku postępowania spadkowego można również skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika np. adwokata, który będzie reprezentował nasze interesy, doradzał i czuwał nad całym procesem spadkowym. 

Gdy, uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą, wyznaczony pełnomocnik może dokonać czynności spadkowych w jego imieniu. Pełnomocnik może reprezentować podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jak i dział spadku.

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – jak sprzedać mieszkanie przebywając za granicą

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze spadkiem spadkobiercy mogą rozporządzać przedmiotami wchodzącymi w jego skład. Osoby dziedziczące nieruchomość mogą zrealizować jej sprzedaż.

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce będąc za granicą? Bardzo prosto! Firma Skup.io oferuje Ci wygodną sprzedaż nieruchomości na odległość. Z nami możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość w krótkim czasie, a pomoc naszych specjalistów sprawi, że transakcja nie nastręczy żadnych problemów. 

Aby sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku, nie jest konieczny powrót do Polski. W takiej sytuacji należy upoważnić wyznaczoną osobę do dokonania czynności sprzedaży. Pełnomocnictwo powinno zostać opatrzone klauzulą apostille i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnikiem może być bliski krewny, ale także jeden z naszych specjalistów, który będzie czuwał nad procesem sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika, jest w pełni bezpieczna – pełnomocnictwo upoważnia jedynie do ściśle określonej przez mocodawcę czynności.

Dobrą wiadomością dla uczestników postępowania spadkowego, którzy są równocześnie współwłaścicielami nieruchomości jest to, że firma skupująca nieruchomości umożliwia szybką sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą – podsumowanie

Podsumowując, uczestnik postępowania spadkowego mieszka za granicą może mieć pewne trudności z uregulowaniem sprawy spadkowej w Polsce. Jednak istnieją sposoby na rozwiązanie tych problemów.

Jeśli chcesz przyjąć lub odrzucić spadek osobiście, możesz stawić się przed polskim sądem lub u notariusza. Jeśli jednak nie możesz powrócić do kraju, możesz udać się do konsulatu, gdzie uzyskasz poświadczenie podpisu na sporządzonym przez siebie oświadczeniu o odrzuceniu spadku. Następnie dokument należy przesłać do polskiego sądu. Alternatywnie, możesz upoważnić bliską osobę, aby dokonała czynności w twoim imieniu – również niezbędna będzie wizyta w konsulacie. 

Stawiennictwo w sądzie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku nie zawsze będzie konieczne. Należy zapoznać się z dokumentami otrzymanymi z sądu, i sprawdzić, czy stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe. Spadkobiercy mieszkający za granicą, mają również możliwość upoważnić określoną osobę do reprezentowania ich interesów w sądzie

Ważne jest również upewnienie się, że cały proces będzie prowadzony zgodnie z prawem i przepisami dotyczącymi dziedziczenia w Polsce. Dlatego warto skonsultować swoją sytuację ze specjalistą prawa spadkowego.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń