Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela - kto płaci? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 marca, 2023

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – kto płaci?

oplaty-za-mieszkanie-po-smierci-wlasciciela-kto-placi

Czy wiesz, kto płaci czynsz po śmierci właściciela? Gdy właściciel nieruchomości umiera, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości nie podlegają zawieszeniu. Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, takie jak media czy czynsz powinni uiszczać spadkobiercy zmarłego.

Co jeśli spadkobierców jest kilku? Jak wtedy rozkładają się opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela? Co w sytuacji gdy opóźnienie w spłacie spowoduje długi? I co jeśli, opłaty w całości pokrywa tylko jeden ze spadkobierców?

Temat opłat za mieszkanie po śmierci właściciela, powinien zainteresować spadkobierców, ponieważ pominięcie tej ważnej kwestii może narazić na dodatkowe koszty, długi i problemy związane ze sprzedażą mieszkania otrzymanego w spadku. W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka ważnych aspektów związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za czynsz i inne opłaty. Zapraszamy do lektury!

Kto płaci czynsz po śmierci właściciela – dziedziczenie nieruchomości

Kto płaci czynsz po śmierci właściciela? W sytuacji, gdy umiera prawowity właściciel nieruchomości, (czyli spadkodawca), w jego prawa i obowiązki wstępują automatycznie jego potomkowie (czyli spadkobiercy). Spadkobiercy przejmują uprawnienia z momentem śmierci właściciela, nie zaś od momentu potwierdzenia praw do spadku. 

Gdy zmarły nie pozostawił testamentu, ma miejsce dziedziczenie ustawowe regulowane przez Kodeks cywilny. Według przepisów spadkobiercami ustawowymi mogą być: zstępni, małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie, gmina i Skarb Państwa – w zależności od sytuacji rodzinnej spadkodawcy.

Gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, jego wola musi zostać uwzględniona. Dziedzicem testamentowym może zostać każda osoba, spadkodawca ma co do tego pełną swobodę. Sporządzony testament i wola zmarłego w kontekście podziału majątku, ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem z ustawy. 

To, czy spadkobiercy zostali powołani z ustawy, czy z testamentu nie ma większego znaczenia w kontekście uiszczania opłat za mieszkanie po śmierci właściciela. Gdy spadkobierców jest kilku, każdy z nich z osobna zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem wspólnej nieruchomości. 

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – odpowiedzialność spadkobierców za czynsz

Wiemy już, kto płaci czynsz po śmierci właściciela, jednak jak dokładnie według litery prawa przedstawia się odpowiedzialność spadkobierców za czynsz? W przypadku śmierci właściciela mieszkania, odpowiedzialność za jego opłaty spada na spadkobierców. Spadkobiercy muszą więc dokonywać regularnych opłat podczas całego okresu, gdy nieruchomość jest w ich posiadaniu. 

Należy wiedzieć, że do momentu działu spadku, wszyscy spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. W związku z tym, w przypadku opóźnień i zaległości w zapłacie czynszu czy mediów, wierzyciel może żądać spłaty całości lub części zobowiązania od jednego ze spadkobierców, kilku z nich lub wszystkich. Spłacenie całej należności przez jednego spadkobiercę, zwalnia pozostałych z obowiązku spłaty. W takiej sytuacji osoba, która dokonuje opłat za mieszkanie po śmierci właściciela i spłaci wierzyciela, może żądać od pozostałych zwrotu części świadczenia pieniężnego odpowiadającego, wielkości ich udziałów.

Po dokonaniu działu spadku odpowiedzialność za długi spadkowe, ponoszona jest proporcjonalnie do wielkości udziału w spadku danego spadkobiercy. 

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – wstrzymanie opłat do momentu rozwiązania sprawy spadkowej

Spadkobiercy często zastanawiają się, czy opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela mogą zostać wstrzymane, do momentu rozwiązania kwestii spadku – formalnego uregulowania kwestii tego, kto i w jakich częściach dziedziczy majątek po zmarłym. 

Spadkobiercy powinni wiedzieć, że nie ma możliwości, aby zatrzymać naliczanie opłat za mieszkanie po śmierci właściciela. Po śmierci spadkodawcy posiadającego nieruchomość, gdy spadkobiercy wstępują w jego prawa i obowiązki są z automatu zobowiązani do bieżącej opłaty kosztów utrzymania nieruchomości.

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela nieruchomości, tzw. media, czyli prąd, gaz, mogą zostać ograniczone, gdy mieszkanie nie jest przez nikogo zamieszkiwane. Natomiast opłaty, do których zobowiązany jest właściciel względem spółdzielni czy wspólnoty, należy opłacać cały czas, również gdy w lokalu nikt aktualnie nie mieszka. 

Spadkobiercy powinni również pamiętać o przepisaniu niezbędnych umów na nowego właściciela. 

Kto płaci czynsz po śmierci właściciela – co gdy spadkobierca nie płaci czynszu

Może zdarzyć się tak, że spadkobiercy zmarłego są dobrze znani i wiadome jest, kto płaci czynsz po śmierci właściciela, natomiast wyegzekwowanie należności jest kwestią problematyczną. Z przepisów jednoznacznie wynika, że spadkobiercy zostają solidarnie obciążeni opłatami czynszowymi. Jednak co się dzieje, jeśli jeden lub kilku spadkobierców nie chce, lub nie może ich uiszczać?

Zdarza się, że spadkobiercy lekceważą kwestie opłat związanych z utrzymaniem odziedziczonej nieruchomości – nie zdają sobie sprawy z obowiązku, jaki na nich ciąży, bądź uważają, że za spłatę odpowiedzialni są inni, lecz nie oni sami. Gdy spadkobiercy nie zaczną regulować opłat za mieszkanie po śmierci właściciela, dojdzie do zadłużenia, a wierzyciel może dochodzić swoich należności od każdego z nich. Zadłużenie na nieruchomości nie jest pożądane, szczególnie w sytuacji, gdy po dziale spadku, jeden właściciel lub wszyscy współwłaściciele zdecydują się na sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku.

Wobec takiego stanu rzeczy zdarza się, że jeden ze spadkobierców decyduje się regulować opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, za wszystkich zobowiązanych. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – żądanie zwrotu od pozostałych spadkobierców

W sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców bierze na siebie obowiązek związany z opłatami za mieszkanie po śmierci właściciela, ma prawo wyjść z żądaniem zwrotu nakładów i wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość. Wysokość spłaty, będzie adekwatna do wysokości posiadanych udziałów. 

Zwrot nakładów poniesionych przez spadkobiercę na nieruchomość wspólną, przysługuje wobec osób będących współspadkobiercami nieruchomości, w momencie czynienia nakładów. Wzajemne roszczenia spadkobierców mogą zostać rozstrzygnięte na wniosek spadkobiercy podczas postępowania o dział spadku

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – dział spadku

Wobec problemów z egzekwowaniem opłat za mieszkanie po śmierci właściciela od wszystkich zobowiązanych do zapłaty spadkobierców, a także w sytuacji gdy współwłasność majątku po zmarłym rodzi problemy i konflikty, szczególnie warto przeprowadzić dział spadku. 

W toku działu spadku sąd określa które przedmioty spadku będą przysługiwać na wyłączność poszczególnym osobom. Postępowanie, może zostać przeprowadzone po wcześniejszym sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, lub wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Warto wiedzieć, że spadkobiercy mają możliwość wnieść jednocześnie o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.

Dział spadku nie jest obowiązkowy dla spadkobierców. Nie istnieją również ramy czasowe, w których należy się zmieścić, aby móc dochodzić działu spadku. Postępowanie może być prowadzone nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. Natomiast, koszty i opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, spadkobiercy są obowiązani ponosić już od momentu śmierci właściciela nieruchomości. Jeżeli w sferze wzajemnych i wieloletnich rozliczeń dochodzi do scysji lub zaniechania opłat, warto zdecydować się na dział spadku i uregulować kwestię własności. 

Dział spadku a opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – sąd czy notariusz

Dział spadku może zostać dokonany polubownie u notariusza, gdy wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi wyrażają na to zgodę i przedstawiają zgodną wolę co do sposobu podziału. Gdy przedmiotem spadku jest nieruchomość, trzeba złożyć wizytę w kancelarii notarialnej, ponieważ niezbędne będzie zachowanie formy aktu notarialnego

Niestety, gdy opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela są kwestią sporną, trudno oczekiwać, że spadkobiercy będą zgodni co do podziału majątku spadkowego. W kwestiach spornych sprawę rozstrzyga sąd, na wniosek spadkobiercy – każdy spadkobierca może żądać działu spadku. 

Dział spadku może zostać przeprowadzony na trzy sposoby. Nieruchomość może zostać fizycznie podzielona między spadkobierców, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W tym wypadku możliwe jest wyrównanie w postaci dopłat, jeżeli nieruchomości nie da się podzielić dokładnie według wielkości posiadanych udziałów. Drugim sposobem jest przyznanie nieruchomości jednemu, bądź określonym spadkobiercom, którzy muszą spłacić pozostałych. Trzecim sposobem jest sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanego kapitału zgodnie z udziałami między spadkobierców.

Postępowanie o dział spadku jest kompleksowe i rozstrzyga również inne kwestie, m.in. pobrane pożytki i przychody, zasiedzenie nieruchomości, czy poczynione na nieruchomość nakłady. Podczas działu spadku dokonuje się rozliczeń kosztów dokonanych na utrzymanie nieruchomości – opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela

kto-placi-czynsz-po-smierci-wlasciciela

Kto płaci czynsz po śmierci właściciela mieszkania – powództwo o zapłatę poniesionych kosztów utrzymania lokalu

Art. 207 Kodeksu cywilnego stanowi, że “pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Gdy, jeden spadkobierca dobrowolnie reguluje opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, może również wytoczyć niepłacącym spadkobiercom powództwo o zapłatę poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości. Osoba, która samodzielnie reguluje opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, powinna posiadać wszystkie opłacone rachunki. Kwotę rachunków należy podzielić między spadkobierców w stosunku odpowiednim do udziałów.

Zwrotu czynszu można domagać się za okres 3 lat wstecz. Po tym okresie roszczenie przedawnia się. 

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – długi za nieterminową zapłatę czynszu

Jeżeli opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela nie będą regulowane na czas przez spadkobierców, którzy odpowiadają za nie solidarnie, powstaną odsetki, za których spłatę również będą odpowiedzialni spadkobiercy. 

Długi spowodowane brakiem zapłaty czynszu również obciążają spadkobierców. Jak wspomniane zostało wyżej, może dojść do sytuacji, w której wierzyciel wystąpi z roszczeniem zapłaty tylko do jednego spadkobiercy. Gdy ten, zdecyduje się zapłacić całą kwotę lub część większą, niż wynika to z posiadanych przez niego udziałów, również ma prawo żądać rozliczeń – wytoczyć powództwo o zapłatę lub uwzględnić poniesione koszty podczas postępowania o dział spadku.

Kto płaci czynsz po śmierci właściciela – długi a sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

W interesie spadkobierców jest bieżące regulowanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości po śmierci spadkodawcy. Nad kwestią uiszczania opłat za mieszkanie po śmierci właściciela, warto się pochylić i dokonywać ich według zgodnych ustaleń. W przeciwnym wypadku powstałe długi mogą stanowić przeszkodę w dalszym rozporządzaniu nieruchomością. 

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku, to częsta sytuacja. Spadkobiercy mogą zdecydować o wspólnej sprzedaży nieruchomości, gdy są posiadaczami udziałów, lub po dziale spadku, gdy mieszkanie przypadnie jednemu z nich, może on swobodnie sprzedać nieruchomość.

Bez względu na to, w jaki sposób sprzedaż będzie realizowana, długi powstałe z zaległości w opłatach za mieszkanie po śmierci właściciela mogą wpłynąć na proces sprzedaży. Należy wiedzieć, że długi czynszowe nie obciążą potencjalnego nabywcy lokalu, natomiast bardzo prawdopodobne, że wiedząc o istniejącym zadłużeniu, nabywca zrezygnuje z transakcji. Kupujący, długi omijają szerokim łukiem.

Co więcej, do sprzedaży nieruchomości, notariusz będzie wymagał przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami ze spółdzielni. A gdy istnieje zadłużenie w opłatach do spółdzielni, może ona odmówić wydania powyższego zaświadczenia, uzależniając wydanie od spłaty zaległości. 

Jak widać również sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku, może być problematyczna, gdy opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela spowodowały długi. Jeżeli dążysz do sprzedaży mieszkania, a znajdujesz się w trudnej sytuacji spowodowanej przez zaległości w opłatach, lub współwłasność nieruchomości wraz z innymi spadkobiercami stanowi dla Ciebie problem, porozmawiaj z ekspertami Skup.io. 

Skup nieruchomości podpowie Ci najkorzystniejsze rozwiązanie w kwestii sprzedaży odziedziczonego mieszkania oraz pomoże w czynnościach formalno-prawnych. Skontaktuj się z naszymi ekspertami po więcej informacji!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela – podsumowanie

Śmierć bliskiej osoby jest dla trudnym doświadczeniem. Mimo to, gdy do majątku zmarłej osoby należała nieruchomość, warto zainteresować się tematem tego, kto płaci czynsz po śmierci właściciela, a także inne opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości.  

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela (czynsz, media, podatki…) zobowiązani są solidarnie regulować spadkobiercy zmarłego, gdyż to oni po śmierci właściciela nieruchomości wstępują w jego prawa i obowiązki. Dzieje się to już z chwilą śmierci spadkodawcy, nie zaś od momentu potwierdzenia praw do spadku, czy dokonania działu spadku.

Jeżeli w kwestii kosztów utrzymania odziedziczonego lokalu, występują spory, warto dążyć do prawnego uregulowania kwestii współwłasności np. poprzez dokonanie działu spadku, podczas którego sąd sprawiedliwie rozliczy poniesione na utrzymanie mieszkania koszty i zakończy trwającą współwłasność. Ponadto spadkobierca, który samodzielnie reguluje opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, może wystąpić z powództwem o zapłatę poniesionych kosztów przeciwko pozostałym spadkobiercom.

Nieuregulowanie opłat, spowoduje naliczanie odsetek i powstanie długów, za które będą odpowiedzialni spadkobiercy. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń