Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 października, 2021

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest dokumentem koniecznym do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Według przepisów prawa budowlanego inwestor poświadcza swoje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jaki tytuł prawny, stanowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Co w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku udziałowców? Czytaj więcej.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – co to jest

W krótkich słowach, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to nic innego jak tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu nieruchomością, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązanego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Inwestor, który wykaże się prawem do dysponowania wynikającym z powyższych źródeł, ma prawo dokonać zabudowy nieruchomości gruntowej, jeśli inwestycja zabudowy będzie zgodna z przepisami prawa. Jak zostało wcześniej wspomniane, pozwolenie na budowę zostanie wydane osobie, która złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – prawo własności

Prawo własności gwarantuje jego posiadaczowi najszersze uprawnienia. W odniesieniu do takiego prawa rzeczowego możemy mieć do czynienia ze współwłasnością jednej nieruchomości gruntowej przez kilka osób. W takim przypadku dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i czynności z tym związane muszą zostać zaakceptowane przez wszystkich udziałowców, ponieważ jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.  Zgoda współwłaścicieli powinna być wyraźnie przedstawiona. Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i czynności z tym związanych może domagać się część udziałowców przed sądem, jeśli ich udziały wynoszą co najmniej połowę

Może cię zainteresować: Upadłość konsumencka a nieruchomości

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – użytkowanie wieczyste

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, może wynikać z użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste to inaczej długotrwałe korzystanie z gruntów, których posiadaczem jest Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. To w jaki sposób użytkownik wieczysty, może korzystać z nieruchomości, określane jest poprzez ustawę, zasady współżycia społecznego, określa je również sama umowa użytkowania wieczystego. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego jeśli celem użytkowania gruntu jest wzniesienie budynku. W takim wypadku, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie uzasadnione poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zarząd nieruchomością

Trwały zarząd nieruchomością to szczególna forma władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną (samorządową lub państwową). Trwały zarząd nieruchomością daje prawo do dysponowania na cele budowlane, zgodne z przepisami prawa. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – ograniczone prawo rzeczowe

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane daje nam również ograniczone prawo rzeczowe. Ograniczonym prawem rzeczowym jest: służebność, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw i hipoteka. Z zaznaczeniem, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie może wynikać ani z zastawu, ani z hipoteki.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – stosunek zobowiązany

Stosunek zobowiązany wynika z umowy najmu lub dzierżawy. Warto wiedzieć, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wynika z samego podpisania umowy najmu. Zapisy dotyczące zakresu czynności, parametrów budynku, oraz jego charakteru powinny znaleźć się w treści umowy. Umowa najmu powinna zawierać uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. Strona wynajmująca/wydzierżawiająca musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie jakichkolwiek czynności, do których wymagane jest otrzymanie pozwolenia na budowę.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń