Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 czerwca, 2023

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania

czy-wspolwlasciciel-moze-przepisac-swoja-czesc

Współwłasność nieruchomości to stan, w którym własność domu lub mieszkania przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W wielu przypadkach, współwłaściciele mają różne perspektywy na zarządzanie nieruchomością, co często prowadzi do pytania: czy współwłaściciel może przepisać swoją część na inną osobę. 

Przepisanie nieruchomości może być rozumiane m.in. poprzez przekazanie w darowiźnie, testamencie czy odpłatne zbycie. Czy można swobodnie rozporządzać swoją częścią nieruchomości? Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania? Kiedy nie będzie to możliwe? O tym, dowiesz się z poniższego artykułu!

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości – kiedy powstaje współwłasność

Współwłasność nieruchomości powstaje zwykle w wyniku dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe, sprawia, że powołanych do spadku może być wiele osób, z grona bliższej lub dalszej rodziny. Dziedziczą oni cały majątek, jaki był własnością zmarłego, a w tym najczęściej nieruchomości. W takim przypadku każda ze stron posiada określoną część udziału w spadku.

Inną przyczyną powstania współwłasności, jest wspólne nabycie nieruchomości. Dokonując zakupu nieruchomości, w celu zamieszkania lub w celach inwestycyjnych, poszczególne osoby mogą nabyć ułamek własności nieruchomości. 

Kolejną sytuacją, która spowoduje powstanie współwłasności nieruchomości jest zawarcie związku małżeńskiego i nabycie nieruchomości przez małżonków. W każdym z powyższych przypadków współwłasność może zostać rozwiązana. Dzieje się tak najczęściej, gdy współwłaściciele nie mogą porozumieć się w istotnych kwestiach dotyczących zarządzania. 

Co ważne, możemy wyróżnić dwa rodzaje współwłasności – ułamkową oraz łączną. Ze współwłasnością łączną mamy do czynienia w przypadku małżonków, u których panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Taki rodzaj współwłasności nie wyszczególnia wysokości udziałów współwłaścicieli. 

W przypadku drugiego rodzaju współwłasności, współwłaściciel posiada udział określony ułamkiem – udział w całej nieruchomości, nie zaś fizycznie oznaczoną część nieruchomości na wyłączność. 

W zależności od rodzaju współwłasności odpowiedź na pytanie – czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania –  będzie różna. 

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – rozporządzanie wspólną nieruchomością

Współwłaściciele, sprawują wspólne rządy nad nieruchomością. Oznacza to, że razem podejmują wszelkie decyzje dotyczące np. remontu, przebudowy, nowych inwestycji w nieruchomość czy wynajęcia lokalu. Rozporządzanie całą nieruchomością wymaga uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli, natomiast każdy współwłaściciel z osobna, ma swobodę rozporządzania swoją częścią mieszkania – swoim udziałem. 

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część na inną osobę, w przypadku współwłasności ułamkowej? Jak najbardziej. Przeniesienie własności udziału w nieruchomości jest prawem współwłaściciela. Według art. 198 Kodeksu cywilnego “Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”. Oznacza to, że przepisanie nieruchomości, ale także udziału w nieruchomości jest jak najbardziej możliwym rozwiązaniem. 

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości, w przypadku współwłasności łącznej? Nie. Współwłaściciele łączni nie posiadają oznaczonych udziałów w nieruchomości, nie mogą zatem swobodnie rozporządzać swoją częścią. W takiej sytuacji należy najpierw doprowadzić do zniesienia współwłasności (intercyzą, orzeczeniem sądu). 

Podkreślamy, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzić swoim udziałem według własnego uznania, lecz nie może w ten sposób rozporządzić całą nieruchomością. Aby móc sprzedać czy darować całą nieruchomość potrzeba zgody wszystkich współwłaścicieli bez wyjątku. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – przepisanie nieruchomości

Co rozumiemy poprzez przepisanie nieruchomości? To pojęcie może być rozumiane na różne sposoby – darowiznę, zapisanie w spadku, sporządzenie umowy dożywocia czy też sprzedaż. Przepisanie nieruchomości oznacza przeniesienie posiadanych praw do mieszkania czy domu na inną osobę. 

Wiemy już, czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości. Osoba posiadająca udziały w nieruchomości może dokonać powyższych czynności. Warto jednak podkreślić, że posiadając udział w nieruchomości nie posiadamy wyodrębnionej fizycznie części lokalu. Przepisać swoją część, oznacza zatem przepisanie udziału w prawie własności całej nieruchomości. 

Przeniesienie własności części nieruchomości będzie wymagało wizyty u notariusza. Nowy nabywca, stanie się współwłaścicielem i będą mu przysługiwały z tego tytułu określone prawa i obowiązki.

 Warto pamiętać, że decyzja o przepisaniu może wiązać się również z pewnymi kosztami – należy liczyć się m.in. z opłatami notarialnymi czy też podatkowymi wynikającymi z tego rodzaju operacji. Dlatego przed dokonaniem wyboru, odnośnie tego, jak przepisać udział w nieruchomości, warto dobrze przeanalizować wszystkie możliwości oraz skonsultować się ze specjalistą od spraw prawnych i finansowych.

Co jeszcze warto wiedzieć, odnośnie tego, czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości? Z pewnością to, że przepisanie swojej części udziału może nastąpić na korzyść drugiego współwłaściciela, lub dowolnej osoby spoza grona właścicieli – także firmy.

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – darowizna

W sytuacji, gdy współwłaściciel chce przepisać swoją część mieszkania, jedną z opcji jest darowizna udziału w nieruchomości. Nie tylko cała nieruchomość, ale również udział w nieruchomości może bez problemu stać się przedmiotem darowizny. Darowizna to umowa między darczyńcą a obdarowanym, w której darczyńca przekazuje swoje prawa majątkowe na rzecz obdarowanego nieodpłatnie.

Umowa darowizny najczęściej zawierana jest między osobami najbliższymi np. rodzice, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci. Przepisanie nieruchomości drogą darowizny wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim należy przygotować niezbędne dokumenty i udać się do kancelarii notarialnej. W kancelarii muszą stawić się zarówno darczyńca jak i obdarowany.

Umowa darowizny udziału w nieruchomości, musi przybrać formę aktu notarialnego, w innym wypadku będzie nieważna. Notariusz, za swoje czynności pobierze wynagrodzenie, a jego maksymalna stawka określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania za pomocą darowizny? Tak, natomiast przed podjęciem decyzji dotyczącej dokonania darowizny, weźmy pod uwagę obowiązek podatkowy, jaki ciąży na osobie obdarowanej. Podatku od spadków i darowizn mogą uniknąć osoby z najbliższego grona rodziny darczyńcy. Aby tak się stało, należy zgłosić fakt uzyskania darowizny do urzędu skarbowego. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – przepisanie w spadku

Tak jak w przypadku pełnej własności nieruchomości, udział w nieruchomości podlega dziedziczeniu. W przypadku, gdy współwłaściciel nie pozostawi testamentu, jego udział w nieruchomości zostanie podzielony między spadkobierców ustawowych.

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości w spadku? Tak, współwłaściciel może rozdysponować poszczególne przedmioty majątkowe pomiędzy dowolnie wybrane osoby. Testament, pozwala swobodnie wskazać osobę lub osoby, które odziedziczą udział w nieruchomości, w przypadku śmierci dotychczasowego właściciela. 

Współwłaściciel udziałów w nieruchomości powinien pamiętać, aby sporządzić testament w taki sposób, by był on ważny. Testament można stworzyć w dowolnej chwili w zaciszu swojego domu. Dokument musi zostać opatrzony podpisem oraz datą i być wykonany pismem odręcznym. Co więcej, testament może zostać uznany za nieważny gdy testator sporządzi go pod wpływem błędu, groźby lub będąc w stanie wyłączającym świadome, swobodne wyrażanie woli. 

Przepisanie swojej części nieruchomości za pomocą testamentu, można również przeprowadzić u notariusza. Testament notarialny to dodatkowy koszt, jednak urzędnik, jakim jest notariusz, może doradzić nam, jak wykorzystując możliwości prawne, najlepiej rozporządzić majątkiem według własnej woli.

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – odpłatne zbycie udziałów

Przepisanie udziałów w mieszkaniu na osoby trzecie może przybrać formę odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości. Najczęściej, gdy chcemy przepisać część mieszkania osobom bliskim – rodzinie, innym współwłaścicielom – decydujemy się zrobić to w formie darowizny, bądź zapisu w testamencie. Przeniesienie własności udziałów może również przybrać formę odpłatną.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to kolejny sposób, w jaki współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania innej osobie – najczęściej osobie niespokrewnionej np. firmie skupującej udziały w nieruchomościach. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów konieczne jest sporządzenie umowy kupna-sprzedaży oraz uregulowanie wszelkich formalności prawnych i podatkowych. 

Sprzedaż udziałów w mieszkaniu nie wymaga informowania pozostałych współwłaścicieli o planowanej transakcji. Nie wymaga także uzyskania ich zgody. Współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – inaczej sprzedać udział w nieruchomości – dowolnej osobie. Jednakże należy pamiętać, że prawo nakłada na właścicieli udziałów w nieruchomościach pewne ograniczenia w przypadku chęci zbycia. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część – ograniczenia w zbyciu udziałów w nieruchomości

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część w przypadku współwłasności spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu? Sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu jest możliwa, natomiast w takiej sytuacji, współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu. Co to oznacza? Że współwłaściciel ma prawo nabyć udział w nieruchomości, za taką samą cenę oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie przedwstępnej z zainteresowanym nabywcą. Na podjęcie decyzji i skorzystanie z prawa pierwokupu, współwłaściciel ma miesiąc czasu. 

Ważne! Prawo pierwokupu dotyczy jedynie transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości. Prawo pierwokupu nie dotyczy nieodpłatnego zbycia udziałów poprzez darowiznę.

Co jeszcze warto wiedzieć w przypadku zbycia udziałów w nieruchomości spadkowej? Spadkobiercy, przed dokonaniem działu spadku, mogą swobodnie sprzedać swoją część spadku (sprzedaż udziałów w spadku), lecz sprzedaż udziałów w przedmiocie wchodzącym w skład spadku wymaga zgody współwłaścicieli.

Art. 1036 Kodeksu cywilnego stanowi, że: “Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.”

Powyższy artykuł Kodeksu cywilnego jest ważny również z punktu widzenia współwłasności udziałowej powstałej w wyniku rozwodu i ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. W takiej sytuacji, do momentu podziału majątku wspólnego, rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego wymaga zgody współmałżonka. 

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – umowa dożywocia

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości umową dożywocia? Tak, przeniesienie własności udziału w nieruchomości poprzez umowę dożywocia jest możliwe. 

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za nieruchomość (lub jej część) nabywca zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania zbywcy. Strony umowy dożywocia mogą w jej treści określić zakres zobowiązań należnych dożywotnikowi, lecz w przypadku braku takich ustaleń, zastosowanie mają przepisy prawa, według których nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, zapewnić mieszkanie, wyżywienie, ubranie, światło, opał, zapewnić pomoc i pielęgnację w chorobie, a także wyprawić pogrzeb według miejscowych zwyczajów. 

Umowa dożywocia może obciążać udział w nieruchomości. Co istotne, przepisy nie wymagają, aby przyjęcie dożywotnika nastąpiło do nieruchomości, której dotyczy umowa. 

Umowa dożywocia wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Ważne jest również to, że przed podpisaniem takiej umowy należy dokładnie rozważyć wszelkie konsekwencje. Umowa ta bowiem wiąże obie strony na długi czas i może mieć wpływ na wiele aspektów życiowych zarówno dla nowego właściciela jak i osoby , która dokonuje przepisania swojej części nieruchomości.

Co ważne, wartość nieruchomości, której dotyczy umowa dożywocia, nie podlega zaliczeniu na zachowek.

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania – podsumowanie

Czy współwłaściciel może przepisać swoją część nieruchomości na inną osobę? Przeniesienie prawa własności udziałów w nieruchomość jest możliwe. Współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania lub domu poprzez darowiznę, testament, umowę dożywocia, ale również umowę odpłatnego zbycia – sprzedaż.

Generalnie, współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania bez konieczności uzyskania zgody od pozostałych współwłaścicieli, chociaż w niektórych sytuacjach, można napotkać pewne ograniczenia, np. gdy decydujemy się sprzedać udział w nieruchomości spadkowej, czy udział w spółdzielczo własnościowym prawie do lokalu.

Współwłaściciel może przepisać swoją część mieszkania dowolnej osobie, spokrewnionej bądź też nie.

Każda z wymienionych w artykule możliwości pociąga za sobą różne konsekwencje – opłaty czy podatki. Ostatecznie należy pamiętać o tym, że przepisanie części mieszkania wiąże się z przeniesieniem praw własności, dlatego należy dobrze rozważyć, w jaki sposób przepisać swoją część mieszkania – odpłatnie lub nieodpłatnie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń