Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 czerwca, 2023

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży

wspolwlasciciel-domu-nie-mieszka-i-nie-lozy

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – co można zrobić w takiej sytuacji? Brak uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, może być obciążający finansowo dla pozostałych, którzy decydują się regulować opłaty w całości. 

Na szczęście istnieją różne sposoby rozwiązania tego problemu. W tym artykule omówimy Twoje prawa i obowiązki jako współwłaściciela oraz przedstawimy kilka potencjalnych rozwiązań dla sytuacji, gdy współwłaściciel nie mieszka i nie łoży.  Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – prawa i obowiązki współwłaścicieli

Kiedy nieruchomość jest własnością kilku osób, każdy z nich ma swoje prawa i obowiązki. Szczególnie warto przyjrzeć się im bliżej gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży, i taka sytuacja jest problematyczna dla pozostałych współwłaścicieli.


Gdy prawa własności do nieruchomości posiadają dwie lub więcej osób, mamy do czynienia ze współwłasnością. Współwłasność ułamkowa, polega na tym, że współwłaściciele mają określony ułamkiem udział w nieruchomości. Wysokość udziału, jaką posiada dany współwłaściciel, jest ważna między innymi dlatego, że wpływa na to, w jakim stopniu będziemy uczestniczyć w wydatkach i ciężarach na utrzymanie nieruchomości

Wszyscy współwłaściciele ponoszą koszty utrzymania nieruchomości. Są one proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez współwłaścicieli. W podobny sposób rozliczane są korzyści, pożytki, jakie generuje nieruchomość. 

Prawo własności całej nieruchomości przysługuje kilku właścicielom. Są oni uprawnieni do współposiadania i korzystania z nieruchomości, w taki sposób, który daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli.

Każdy ze współwłaścicieli ma zatem prawo korzystać z nieruchomości oraz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania wspólnym przedmiotem. 

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – co można zrobić?

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków

Jak zostało wspomniane powyżej, współwłaściciele są zobowiązani do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości oraz innych wydatkach, jakie stwarza. Jednakże zdarza się, że niektórzy współwłaściciele nie mieszkają we wspólnej nieruchomości, w związku z czym nie chcą płacić kosztów, jakie generuje. Taka sytuacja jest problematyczna dla pozostałych właścicieli. Czy gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – ma do tego prawo?

Współwłaściciele, którzy unikają zapłaty kosztów utrzymania nieruchomości, często argumentują swoje zachowanie tym, że we wspólnej nieruchomości nie mieszkają, toteż nie poczuwają się do zapłaty. Należy wiedzieć, że fakt niezamieszkiwania domu nie zwalnia współwłaściciela z obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości. 

W praktyce to, że współwłaściciel nie dba o nieruchomość, nie interesuje się nią, i nie chce partycypować w kosztach utrzymania, jest częstą sytuacją. Niekiedy wynika to z nieznajomości przepisów prawa, a niekiedy z celowego działania współwłaściciela. Współzarządzanie jedną nieruchomością przez kilka osób, bardzo często powoduje problemy, które mają swój finał w sądzie. Nie jest to jednak jedyna metoda, na radzenie sobie w takiej sytuacji.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – rozwiązania

Współwłasność nieruchomości może być korzystna dla wszystkich jej współwłaścicieli, wtedy, gdy każdy z nich wywiązuje się ze swoich obowiązków i mają oni zgodny pogląd na jej wykorzystanie. W innym wypadku pojawią się problemy, z którymi można radzić sobie na różne sposoby.

Pierwszym z nich jest próba rozmowy i negocjacji pomiędzy właścicielami. Możliwe jest ustalenie nowych warunków lub podziału kosztów utrzymania domu w inny sposób, który będzie korzystniejszy dla wszystkich. Niekiedy współwłaściciele nie zdają sobie sprawy z kosztów, jakie generuje nieruchomość, lub też z obowiązku ponoszenia kosztów jej utrzymania, jakie nakłada na nich prawo. Czasami, spokojna rozmowa wystarczy, aby unormować sytuację między współwłaścicielami.

Gdy współwłaściciel nie mieszka i nie łoży, pozostali mogą dochodzić od niego zwrotu ciężarów i wydatków. Najpierw dobrowolnie – wezwać do zapłaty, a następnie skierować sprawę do sądu. Po zapoznaniu się ze sprawą i wykazaniu braku wpłat, sąd może zobowiązać współwłaściciela do zapłaty zaległości.

Innym ze sposobów na rozwiązanie problemu niepłacącego współwłaściciela jest zniesienie współwłasności nieruchomości, które rozwiąże współwłasność i tym samym zakończy wszelkie problemy, które generowała. W zależności od tego, czy porozumienie między współwłaścicielami jest możliwe do osiągnięcia, mogą oni znieść współwłasność za pomocą umowy notarialnej lub sądownie.

Kolejnym rozwiązaniem jest sprzedaż całej nieruchomości, która również rozwiąże współwłasność, lub sprzedaż udziałów w nieruchomości przez poszczególnych właścicieli, dla których jest ona szczególnie uciążliwa. 

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – zwrot kosztów utrzymania domu

Gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży, to co możemy zrobić to wezwać go do uregulowania należności. Współwłaściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wydatków i ciężarów w stosunku do swojego udziału – oczywiście, jeżeli współwłaściciele nie postanowili inaczej. Pod pojęciem “ciężary” kryją się podatki oraz inne świadczenia o charakterze publicznoprawnym. Zaś wydatkami są: koszty poniesione na niezbędne remonty, naprawy czy opłaty eksploatacyjne.  

Gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży na wydatki, jakie generuje nieruchomość, w pierwszej kolejności powinno się  polubownie wystosować do niego wezwanie do zapłaty. Wezwanie warto wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a w jego treści wskazać kwotę, jakiej żądamy oraz ostateczny termin zapłaty. 

Gdy mimo to, współwłaściciel nie ureguluje należności, można wszcząć postępowanie sądowe. W toku postępowania sąd może zobowiązać niepłacącego współwłaściciela do zapłaty. Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów utrzymania domu, należy prowadzić szczegółową dokumentację dotyczącą poniesionych wydatków. Należy mieć rachunki za media, naprawy oraz inne opłaty związane z nieruchomością.

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – zniesienie współwłasności nieruchomości

W przypadku, gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży, a jego brak uczestniczenia w zarządzaniu nieruchomością sprawia problemy pozostałym, można rozważyć zniesienie współwłasności. Można to zrobić na dwa sposoby: umownie lub sądowo.

Zniesienie współwłasności umownie polega na likwidacji stosunku współwłasności i można dochodzić go w dowolnym momencie – nie ulega przedawnieniu. Taka czynność, nie wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli, z żądaniem zniesienia współwłasności może wyjść każdy współwłaściciel.

Zniesienie współwłasności może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy z nich, zwany umownym zniesieniem współwłasności nieruchomości, wymaga sporządzenia aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. To rozwiązanie, możliwe jest tylko wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele chcą znieść stosunek współwłasności i zgadzają się co do jego sposobu.

Gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży, może to wynikać z faktu, że nie jest zainteresowany trwaniem we współwłasności, i będzie dążył do porozumienia w sprawie zniesienia współwłasności. Załatwienie sprawy w kancelarii notarialnej trwa krótko, bo wystarczy jedna wizyta. Jednakże, stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli jest obowiązkowe. 

Jeśli jednak jeden ze współwłaścicieli się temu sprzeciwi lub odmówi zniesienia współwłasności u notariusza, konieczne będzie wniesienie sprawy do sądu. Postępowanie nieprocesowe zostanie wszczęte na wniosek współwłaściciela. Sąd zniesie współwłasność nawet w przypadku, gdy będzie jej żądał jeden z właścicieli, a pozostali będą mieli odmienne zdanie w tym temacie.

wspolwlasciciel-nie-dba-o-nieruchomosc

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – sposoby zniesienia współwłasności

W sytuacji, gdy jeden współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży kosztów jego utrzymania, pozostali właściciele mogą podjąć kroki w celu zniesienia współwłasności nieruchomości. Za pomocą umowy notarialnej jak i postępowania sądowego można znieść współwłasność na trzy sposoby. 

Fizyczny podział nieruchomości

Pierwszym z nich jest podział fizyczny nieruchomości. Aby podział fizyczny był możliwy, nie może być sprzeczny z przepisami prawa i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Co więcej, nie może skutkować znacznym zmniejszeniem wartości rzeczy lub jej istotną zmianą. 

Przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli

Fizyczny podział nieruchomości będzie trudny do przeprowadzenia w wielu przypadkach. W takiej sytuacji, zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez przyznanie domu na własność jednemu ze współwłaścicieli. Współwłaściciel, który nabędzie nieruchomość, zostanie przez sąd zobowiązany do spłat na rzecz osób wyzbywających się swoich udziałów w nieruchomości. 

Sąd wskaże również termin, w jakim należy dokonać spłat. Niekiedy, spłaty mogą zostać rozłożone na raty, lecz okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat. 

Należy wiedzieć, że współwłaściciel musi wyrazić zgodę na przyznanie mu nieruchomości, nie można do tego nikogo zmusić. Sąd będzie namawiał współwłaścicieli do zgodnego wniosku dotyczącego sposobu zniesienia współwłasności, niestety spory między współwłaścicielami bardzo często utrudniają ten fakt. W takiej sytuacji to sąd podejmie decyzję, w jaki sposób podzielić nieruchomość, biorąc pod uwagę wiele czynników m.in. możliwości finansowe każdego ze współwłaścicieli. 

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – sprzedaż nieruchomości

Ostatnim sposobem na zniesienie współwłasności gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży jest sprzedaż wspólnej nieruchomości. Sąd może postanowić o sprzedaży nieruchomości oraz podziale uzyskanej kwoty między współwłaścicieli w sytuacji, gdy żaden z nich nie wyraża zgody lub nie może nabyć nieruchomości na własność ze względów finansowych. 

Sprzedaż nieruchomości w toku zniesienia współwłasności przez sąd odbywa się poprzez licytację, czyli zgodnie z przepisami o egzekucji komorniczej. Taka transakcja, może nie być opłacalna z punktu widzenia właścicieli. Cena wywoławcza nieruchomości spada do 2/3 sumy oszacowania, gdy pierwsza licytacja okaże się nieskuteczna. Nie jest to również najszybszy sposób na rozwiązanie problematycznej współwłasności. 

Współwłaściciele, mogą również dążyć do umownej sprzedaży nieruchomości. W takim przypadku to oni będą odpowiedzialni za znalezienie nabywcy, lecz mają kontrolę nad warunkami transakcji, terminem oraz kwotą sprzedaży. Następnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji prawnej dotyczącej sprzedaży. Wszelkie umowy muszą zostać sporządzone przez notariusza i podpisane przez wszystkich współwłaścicieli.

Ostatecznie, po przeprowadzeniu transakcji, należy dokonać podziału pieniędzy ze sprzedaży według wcześniejszych ustaleń między posiadaczami udziałów we własności nieruchomości.

Chcąc pozbyć się problemów, jakich przysparza współwłasność, można dokonać sprzedaży nieruchomości. Jeżeli współwłaściciele chcą przeprowadzić sprawną transakcję, za gotówkę, powinni zapoznać się z ofertą skupu nieruchomości Skup.io, który w ekspresowym czasie pomaga zbyć nieruchomość stanowiącą problem. Skup nieruchomości to o tyle ciekawe rozwiązanie, że mogą skorzystać z niego również osoby zainteresowane sprzedażą swoich udziałów w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – sprzedaż udziałów w nieruchomości

Czy sprzedaż udziałów w nieruchomości bez zgody współwłaściciela jest w ogóle możliwa do przeprowadzenia? Tak, każdy ze współwłaścicieli może zbyć swój udział w nieruchomości innemu współwłaścicielowi lub innej wybranej osobie. 

Gdy współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży, pozostali mogą mieć dość takiej sytuacji. Gdy ciężko o porozumienie w sprawie sprzedaży całej nieruchomości, bądź gdy właściciele nie chcą uczestniczyć w postępowaniach przed sądem, można rozważyć sprzedaż udziałów w nieruchomości. 

Jak to zrobić? Konieczne będzie sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości, a więc nie obędzie się bez wizyty u notariusza. Sprzedaż udziałów w nieruchomości to standardowa transakcja, do której finalizacji należy przygotować niezbędne dokumenty, o których poinformuje sam notariusz. 

Problemem przy sprzedaży udziałów w nieruchomości, może być znalezienie chętnego kupującego. Jak wiemy, z tytułu artykułu współwłasność może powodować wiele problemów związanych ze wspólnym zarządzaniem i korzystaniem z nieruchomości. Z tego powodu, zainteresowanie kupnem udziałów w domu, będzie z dużym prawdopodobieństwem niewielkie. W takiej sytuacji skuteczną pomoc niosą profesjonalne firmy skupujące udziały w nieruchomościach<span style=”font-weight: 400;”>.

Współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży – podsumowanie

Współwłasność nieruchomości może być skomplikowaną sprawą, szczególnie gdy jedna ze stron unika swoich obowiązków i nie wykazuje zainteresowania wspólnym przedmiotem. W takim przypadku ważne jest, aby współwłaściciele znali swoje prawa i obowiązki oraz mieli świadomość dostępnych rozwiązań.


Jeśli współwłaściciel domu nie mieszka i nie łoży, można podjąć kilka działań, które pomogą w rozwiązaniu problemu. Można dochodzić zwrotu kosztów utrzymania domu na drodze prawnej lub gdy wspólne zarządzanie jest wyjątkowo uciążliwe, można spróbować umownie albo sądowo znieść współwłasność.

 Istnieją również inne metody jak np. sprzedaż nieruchomości czy udziałów w nieruchomości, dzięki czemu w krótkim czasie możemy pozbyć się problemów związanych ze współwłasnością nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń