Kilku spadkobierców nieruchomości - ważne informacje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia1 czerwca, 2023

Kilku spadkobierców nieruchomości – ważne informacje

kilki-spadkobiercow-nieruchomosci

Majątek spadkodawcy przechodzi na własność jego spadkobierców ustawowych, w sytuacji, gdy zmarły nie sporządził testamentu, spadkobiercy testamentowi odrzucili spadek, lub testament okazał się nieważny. Dziedziczenie ustawowe często powoduje, że do spadku powołanych zostaje kilka osób.

Kilku spadkobierców nieruchomości to sytuacja, która może rodzić wiele problemów związanych ze współzarządzaniem i użytkowaniem. W związku z tym ważne jest, aby każdy z dziedziców wiedział, jakie są jego prawa i obowiązki oraz jak można rozwiązać ewentualne problemy. W tym artykule przedstawimy garść przydatnych informacji dotyczących dziedziczenia nieruchomości przez kilku spadkobierców jednocześnie. 

Kilku spadkobierców nieruchomości – przyjęcie spadku

Gdy spadkobierców jest wielu, każdy z osobna ma prawo zadecydować, czy chce przyjąć należną mu część spadku, czy też nie. Jeżeli spadkobierca obawia się o długi pozostawione w spadku, lub po prostu nie chce dziedziczyć majątku wspólnie z innymi, może zrezygnować z dziedziczenia i w całości spadek odrzucić. Wobec tego będzie traktowany tak, jakby otwarcia spadku nie dożył. 

Odrzucenie może spowodować: dziedziczenie spadku przez zstępnych osoby odrzucającej, przyrost udziałów pozostałych spadkobierców, powołanie do dziedziczenia następnych osób według kolejności dziedziczenia wskazanej w Kodeksie cywilnym. Chcąc odrzucić spadek, należy złożyć oświadczenie woli u notariusza lub w sądzie.

W sytuacji gdy jest kilku spadkobierców nieruchomości, oprócz odrzucenia majątku po zmarłym, każdy z nich może również postanowić o przyjęciu spadku, na dwa sposoby: z dobrodziejstwem inwentarza albo wprost. Pierwszy ze sposobów przyjęcia spadku powoduje przyjęcie majątku spadkowego oraz długów, lecz tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Natomiast, przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca przyjmuje majątek oraz długi zmarłego bez ograniczenia ich wysokości.

Tak jak w przypadku odrzucenia spadku, przyjęcie spadku wprost również wymaga złożenia oświadczenia woli. Gdy spadkobiercy nie złożą żadnego oświadczenia, według aktualnych przepisów przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Dziedziczenie testamentowe również może spowodować wspólne rządy kilku spadkobierców nieruchomości. Testator ma swobodę rozporządzania. Może powołać jedną osobę do dziedziczenia całego majątku lub konkretnego przedmiotu, lub kilka osób, i wtedy można mieć do czynienia ze współwłasnością przedmiotów spadku.

W przypadku gdy kilka osób uprawnionych do dziedziczenia zdecyduje się na przyjęcie spadku, powstaje wspólność majątku spadkowego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kilku spadkobierców nieruchomości – wspólność majątku spadkowego

Kilku spadkobierców nieruchomości – jak wygląda wspólne zarządzanie i użytkowanie mieszkania lub domu? Kiedy spadkobierców jest więcej niż jeden, nabywają oni udziały w majątku spadkowym o określonej wysokości – oznaczonej ułamkiem. Każdy z nich jest uprawniony do zarządzania majątkiem, współposiadania, czerpania korzyści z przedmiotów spadku oraz do działań dla zachowania wspólnego prawa.

Spadkobiercy są uprawnieni do współposiadania i korzystania z nieruchomości, w taki sposób, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z przedmiotu spadku przez pozostałych spadkobierców. Wydatki i ciężary, np. koszty utrzymania nieruchomości ponoszą wszyscy spadkobiercy w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów. W ten sam sposób, rozliczane są przychody i pożytki ze wspólnej nieruchomości.

Zarząd majątkiem spadkowym dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd. Te pierwsze mogą być podejmowane, gdy zgodę wyrazi większość spadkobierców, natomiast drugie wymagają zgody wszystkich uprawnionych. W sytuacji gdy kilku spadkobierców nieruchomości (posiadających większość w udziałach) chce dokonać określonej czynności przekraczającej zwykły zarząd, mogą skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd.

Kilku spadkobierców nieruchomości – sprawa spadkowa

Przeprowadzenie postępowania spadkowego ma na celu potwierdzenie nabytych praw do spadku. W kontekście nieruchomości potwierdzenie praw do spadku pozwala wpisać uprawnionych kilku spadkobierców nieruchomości jako nowych właścicieli do księgi wieczystej. Umożliwia również przeprowadzenie postępowania o dział spadku

Aby formalnie potwierdzić fakt, zostania spadkobiercą należy uzyskać od notariusza akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W toku powyższych ustala się osoby uprawnione do dziedziczenia oraz oznacza się, jak wysokie są ich udziały w majątku spadkowym. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma tożsame skutki i moc prawną jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Kiedy akt poświadczenia dziedziczenia, a kiedy stwierdzenie nabycia spadku w sądzie? Na sporządzenie aktu u notariusza można zdecydować się, tylko wówczas gdy do kancelarii przybędą wszyscy spadkobiercy (zarówno ustawowi jak i testamentowi), i są oni zgodni co do tego kto jest spadkobiercą. W innym przypadku każdy z kilku spadkobierców nieruchomości może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu. 

Potwierdzić prawa do spadku można w dowolnym momencie, gdy doszło już do przyjęcia bądź odrzucenia spadku przez spadkobierców. Często spadkobiercy decydują się na taki krok nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy.

Kilku spadkobierców nieruchomości – sprzedaż nieruchomości a sprzedaż udziałów w spadku

Kilku spadkobierców nieruchomości, po potwierdzeniu praw do spadku, może zbyć przedmiot spadkowy, jakim jest nieruchomość. Często dochodzi do zbycia spadkowej nieruchomości, która jest współwłasnością wielu osób, gdyż jest to łatwy sposób na jednoczesne rozwiązanie stosunku współwłasności i sprawiedliwy podział kwoty.

Jeśli zdecydujemy się na sprzedaż całej nieruchomości, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli. W przypadku braku porozumienia między spadkobiercami, co do ceny i warunków transakcji, może być potrzebna interwencja sądowa.

Alternatywnym rozwiązaniem jest sprzedaż udziałów w spadku. Każdy spadkobierca posiada część spadku wyrażoną ułamkiem. Swoją częścią spadku, każdy z kilku spadkobierców nieruchomości może rozporządzić – sprzedać, darować, zamienić. Za pomocą notarialnej umowy zbycia spadku, spadkobierca może zbyć udział w spadku (nie tylko udział w nieruchomości, ale we wszystkich przedmiotach wchodzących w skład spadku) drugiemu spadkobiercy lub innej osobie. 

Podsumowując: spadkobiercy mają różne możliwości zbycia własności. Mogą zgodnie sprzedać całą nieruchomość lub każdy samodzielnie może sprzedać udział w spadku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kilku spadkobierców nieruchomości – umowny i sądowy dział spadku

Kilku spadkobierców nieruchomości może zdecydować o przeprowadzeniu działu spadku, czyli dokonać podziału majątku po zmarłej osobie, w taki sposób, aby przyznać poszczególne składniki masy spadkowej na wyłączność konkretnym osobom dziedziczącym. 

Zgoda wśród spadkobierców jest bardzo pożądana. Sprawia, że wiele procedur związanych ze współwłasnością majątku przebiega bardzo sprawnie, zaś brak zgody może spowodować znaczne wydłużenie sprawy spadkowej. Jeżeli kilku spadkobierców nieruchomości, ma plan na podział mieszkania czy domu po zmarłym mogą stawić się u notariusza i dopełnić formalności, w krótkim czasie. 

Jeżeli przedmiotem spadku jest nieruchomość, choćby umowny dział spadku musi zostać obowiązkowo przeprowadzony u notariusza. Spadkobiercy mogą zgodnie zdecydować, że nieruchomość przypadnie jednemu z nich, w związku z czym reszta otrzyma stosowne kwoty pieniężne za zbycie swoich udziałów w nieruchomości.

Jeśli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii podziału (np. kilku spadkobierców nieruchomości będzie chciało nabyć nieruchomość w całości), konieczne będzie wniesienie sprawy do sądu. Sąd przeprowadzi dział spadku, w toku którego spadkobiercy będą mogli wyrazić swoją wolę co do podziału majątku – ostateczna decyzja sądu nie musi być tożsama z wolą spadkobierców. 

W jaki sposób sąd może podzielić nieruchomość? Sąd może postanowić o fizycznym podziale nieruchomości, przyznaniu nieruchomości na własność jednemu spadkobiercy lub sprzedaży całej nieruchomości na warunkach licytacji. 

Niestety postępowanie sądowe w sprawie działu spadku może nie zakończyć się szybko. Niekiedy potrzeba wielu rozpraw, aby doprowadzić sprawę do końca. Sąd ustali, jakie przedmioty i prawa wchodzą w skład spadku, zadecyduje o wzajemnych rozliczeniach, pozna sposób podziału proponowany przez poszczególnych spadkobierców. Spory między spadkobiercami mogą dodatkowo wydłużyć postępowanie. 

Należy podkreślić, że dział spadku nie jest obowiązkowy, lecz pomaga w uniknięciu sporów i uregulowaniu stosunków między spadkobiercami. Dokonuje się go w dowolnym momencie, na wniosek osoby uprawnionej, np. jednego ze spadkobierców.

jeden-ze-spadkobiercow-korzysta-z-mieszkania

Kilku spadkobierców nieruchomości – spadkobiercy nie mogą się dogadać

Gdy kilku spadkobierców nieruchomości podejmuje się wspólnego użytkownika jednej nieruchomości lub zarządzania, bardzo często dochodzi do konfliktów. Konflikty na tle finansowym czy też decyzyjnym są praktycznie nieuniknione.

Może dochodzić do sporów dotyczących użytkowania czy przyszłości nieruchomości – jedni spadkobiercy woleliby wynająć  nieruchomość, inni zaś przeciwnie – sprzedać. Niekiedy kilku spadkobierców nieruchomości będzie żądać przyznania nieruchomości na własność, a niekiedy nikt nie będzie chciał zostać wyłącznym właścicielem. Inne problemy, jakich najczęściej doświadczają współspadkobiercy to między innymi:

  • jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, uniemożliwiając innym wspólne korzystanie i użytkowanie,
  • współwłaściciel nie dba o nieruchomość,
  • brak pieniędzy na spłatę spadkobierców,
  • nieuczestniczenie w kosztach utrzymania lokalu,
  • problem ze spłatą długów po zmarłym.

Niestety, kwestie te często przez dłuższy czas pozostają bez rozwiązania i prowadzą do kulminacji sporów i problemów. W wielu przypadkach skutecznym rozwiązaniem problemów, jakie generuje współwłasność jest dział spadku, lub sprzedaż udziałów w nieruchomości bądź sprzedaż udziałów w spadku. Metody te pozwalają rozwiązać współwłasność lub wprost pozbyć się przedmiotów, które pozostają we współwłasności z innymi osobami. 

W zależności od problemu możliwe są również inne rozwiązania prawne, które pozwolą uregulować stosunki. W takiej sytuacji, warto zwrócić się o pomoc do adwokata lub mediatora, który pomoże unormować relacje między spadkobiercami oraz zaproponuje kompromisowe rozwiązanie problemów natury prawnej jak również finansowej. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko eskalacji konfliktu między bliskimi osobami i osiągnąć porozumienie co do sposobu zarządzania nieruchomością. 

Kilku spadkobierców nieruchomości – jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości

Współwłasność nieruchomości może prowadzić do konfliktów, szczególnie gdy kilku spadkobierców nieruchomości, chce sprzedać nieruchomość, a pozostała część nie jest przychylna takiemu rozwiązaniu. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji, często poszukują odpowiedzi na pytanie: jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości.

Decyzja dotycząca sprzedaży nieruchomości powinna być samodzielną decyzją każdej osoby. Spadkobiercy nie mogą zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji, gdy spadkobierca sprzeciwia się pomysłowi sprzedaży, pozostali mogą dochodzić działu spadku.

Spadkobierca, który nie wyraża zgody na sprzedaż, może wyrazić chęć przyznania mu nieruchomości. Wobec tego sąd zasądzi spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców stosownie do ich udziałów. Takie rozwiązanie może być korzystne dla tych spadkobierców, którzy dążyli do zbycia nieruchomości jak i spadkobiercy, który nie godził się na sprzedaż.

Co istotne, sąd ani inny spadkobierca w żadnym wypadku nie może zmusić jednego ze spadkobierców do wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości.

Jeżeli nikt nie wyrazi zgody na przyznanie nieruchomości, może dojść do sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej.

Kilku spadkobierców nieruchomości – dziedziczenie długów

Dziedziczenie majątku po zmarłym bliskim, oznacza nie tylko dziedziczenie aktywów takich jak nieruchomości, pieniądze, samochody itp. ale także dziedziczenie długów. Nie ma możliwości oddzielenia długów od aktywów. Dziedziczymy majątek z długami, lub odrzucamy majątek i długi.

Jak wygląda odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy? Duże znaczenie ma sposób przyjęcia spadku. Spadek przyjęty wprost oznacza brak ograniczenia wysokości długów, natomiast spadek przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza oznacza odpowiedzialność za długi do wysokości odziedziczonego majątku. 

Po przyjęciu spadku, każdy z kilku spadkobierców nieruchomości, ponosi odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku. Co istotne, do dokonania działu spadku, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za długi. Wierzyciel może dochodzić całej należności lub części należności od jednego spadkobiercy, kilku z nich lub wszystkich spadkobierców. Gdy jeden ze spadkobierców spłaci wierzyciela, może żądać od pozostałych zwrotu.

Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy odpowiadają jedynie do kwoty adekwatnej do posiadanego przez nich udziału. 

Kilku spadkobierców nieruchomości – podsumowanie

Dziedziczenie nieruchomości przez kilku spadkobierców może tworzyć wiele problemów i nieporozumień podczas użytkowania nieruchomości jak i podczas procesu spadkowego. Gdy jest kilku spadkobierców nieruchomości, trudno jest dogadać się w każdej sprawie, a każdy z nich ma swoje oczekiwania i potrzeby.

Spadkobiercy powinni mieć świadomość ich praw i obowiązków jako współwłaścicieli. Aby uniknąć problemów, jakie tworzy współwłasność, można w niedługim czasie przeprowadzić dział spadku i rozdzielić między spadkobierców majątek spadkowy. Gdy porozumieją się oni w kwestii podziału majątku, mogą stawić się u notariusza i załatwić podział nieruchomości za jednym spotkaniem. W innym razie czeka ich droga sądowa.

Stawanie przed sądem z rodziną nie należy do przyjemnych, dlatego alternatywą w takim  przypadku może być pominięcie postępowania sądowego poprzez sprzedaż nieruchomości bądź udziałów. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń