Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców - spadek - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 maja, 2024

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – spadek

niesprawiedliwy-podzial-majatku-przez-rodzicow-spadek

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców często jest powodem sporów w gronie dzieci – spadkobierców. Rodzice często, jeszcze za życia samodzielnie decydują o tym, kto otrzyma cały majątek lub konkretne przedmioty na wyłączność po ich śmierci. Powody tego są różne, jednak rodzice jako właściciele nieruchomości, samochodów, czy zgromadzonych oszczędności mają prawo do swobody decyzji w tym zakresie. 

Podział majątku przez rodziców może budzić pewne kontrowersje, lecz spadkobiercy, którzy czują się pokrzywdzeni przez spadkodawców, mają pewne możliwości. Rozwiązania mogą być różne w zależności od sytuacji. Swoich praw można dochodzić w sądzie, skorzystać z instytucji zachowku, a gdy współwłasność majątku spadkowego powoduje konflikty i problemy spadkobiercy mogą pozbyć się kłopotów również poprzez sprzedaż udziałów w spadku

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – jak rodzice przekazują swój majątek dzieciom 

W wielu przypadkach, po śmierci rodziców dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Dziedziczenie ustawowe powoduje, że spadek przypadnie konkretnym osobom, wskazanym w przepisach prawa – w pierwszej kolejności małżonkowi zmarłego i dzieciom w częściach równych. Do dziedziczenia ustawowego dojdzie zawsze wtedy, gdy osoba zmarła za życia nie sporządzi testamentu.

Dziedziczenie według ustawy nie zawsze jest pożądane przez spadkodawców. Zdarza się, że jedno z dzieci nie utrzymuje żadnych relacji z rodzicami, lub zachowuje się wobec nich nieetycznie, a w takiej sytuacji rodzice mogą chcieć przekazać swój cały majątek pozostałym dzieciom. 

Rodzice mają różne sposoby na przekazanie swojego majątku w wybrany przez siebie sposób – jednym z nich jest darowizna. Rodzice mogą zdecydować o tym, że przekażą nieruchomości czy pieniądze dzieciom lub innym wybranym osobom nieodpłatnie.Inną opcją jest sporządzenie umowy dożywocia. Nieruchomość może zostać przekazana wybranemu dziedzicowi, w zamian za dożywotnie utrzymanie. W ten sposób jedno z dzieci może stać się nowym właścicielem nieruchomości rodziców, lecz zobowiązuje się do dożywotniej opieki nad rodzicami i mogą oni ponadto korzystać z przekazanej nieruchomości do swojej śmierci. Nieruchomość, którą przekazuje się dziecku w ramach umowy dożywocia nie wchodzi do masy spadkowej.

Nie sposób nie wspomnieć o znaczeniu testamentu. Również testament pozwala rozporządzić majątkiem na wypadek swojej śmierci. Testator – czyli np. rodzic – może sporządzić dokument, w którym wskaże, które z dzieci otrzyma cały spadek lub konkretne przedmioty na wyłączność. Rozporządzenia te stają się ważne po śmierci rodzica. 

Powyższe sposoby pozwalają rodzicom, przekazać swój majątek w swobodny sposób np. jednemu z dzieci, lub wszystkim w określonych przez siebie proporcjach jeszcze za swojego życia lub po śmierci. 

Rozporządzenie majątkiem przez rodziców nie zawsze jest zadowalające dla wszystkich dzieci. Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców często powoduje nieporozumienia i kłótnie między dziećmi. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – brak porozumienia między spadkobiercami 

Podział majątku przez rodziców to delikatny temat. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdzie spadkobiercy nie są zgodni co do uczciwości podziału. To może prowadzić do konfliktów oraz napięć w rodzinie.

Sytuacja, gdy jedno z dzieci otrzymuje mniej lub wręcz nic z majątku spadkowego, może być bardzo bolesna, jednak należy pamiętać, że rodzice mają pełne prawo do dysponowania swoim majątkiem w wybrany przez siebie sposób! 

Rozwiązanie sporu dotyczącego niesprawiedliwego podziału majątku przez rodziców wymaga czasem interwencji prawnika i rozstrzygnięcia sądowego. 

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – co można zrobić?

Dzieci, które zostały pominięte w wyniku podziału majątku przez rodziców jeszcze za ich życia, wciąż mają pewne możliwości, aby dochodzić zadośćuczynienia.

  • Zachowek to świadczenie pieniężne, które przysługuje dzieciom spadkodawcy, jeśli zostały one pominięte w testamencie, darowiźnie lub otrzymały mniejszą część majątku niż inni spadkobiercy. Zachowek gwarantuje najbliższym dziedzicom ustawowym pewną rekompensatę za niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców.
  • Umowa dożywocia często służy rodzicom jako sposób na uregulowanie kwestii dziedziczenia między ich spadkobiercami. Umowa dożywocia sprawia, że nieruchomość, która została ujęta w umowie, jest wyłączona z masy spadkowej, nie podlega więc roszczeniom o zachowek. W takim przypadku pokrzywdzeni spadkobiercy mogą próbować podważyć umowę dożywocia, jeżeli istnieją uzasadnione ku temu powody.
  • W przypadku sporów rodzinnych na tle niesprawiedliwego podziału majątku przez rodziców, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach spadkowych. Profesjonalna pomoc może pomóc wyjaśnić kwestie prawne oraz zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do konkretnych okoliczności.
  • Kolejną opcją, która jest alternatywą dla tych, których dotknął niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców jest sprzedaż udziałów w spadku. Może zdarzyć się tak, że jedno z dzieci w ramach testamentu otrzyma mniej niż pozostali. Jeżeli relacje między spadkobiercami są nie najlepsze, a pokrzywdzony potomek nie chce wszczynać procedur prawnych i sądowych, aby uzyskać zadośćuczynienie, może w prosty sposób sprzedać udziały w spadku i w ten sposób uniknąć konfliktów, pozbyć się odziedziczonego wspólnie majątku oraz wszelkich problemów, jakie z niego wynikają.  

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – zachowek może przysługiwać pokrzywdzonemu spadkobiercy

Zachowek to najważniejsze uprawnienie spadkobiercy, który czuje się poszkodowany przez niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców. Gdy rodzice jeszcze za życia przekażą nieruchomość w ramach darowizny jednemu dziecku pomijając pozostałe, lub w treści testamentu wskażą tylko jedno dziecko, które odziedziczy cały majątek lub większą jego część niż otrzymali pozostali, to dzieci, które nie otrzymały nic lub otrzymały mniej mogą dochodzić zachowku.

Zachowek to instytucja prawna, która chroni osoby najbliższe spadkodawcy. W ten sposób pominięte przez rodziców dzieci mogą uzyskać pewną rekompensatę finansową od tych, spadkobierców, którzy otrzymali więcej. Istotne, aby wiedzieć, że pokrzywdzeni spadkobiercy, nie mogą w ten sposób odzyskać konkretnych przedmiotów wchodzących w skład majątku spadkowego, lecz mogą uzyskać rekompensatę finansową.

Zachowek to skuteczne narzędzie prawne dla tych, którzy czują się pokrzywdzeni niesprawiedliwym podziałem majątku przez rodziców. Jeżeli uprawniony z tytułu zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy, to przysługuje mu 2/3 wartości udziału spadkowego, który otrzymałby gdyby doszło do dziedziczenia z ustawy, natomiast w pozostałych przypadkach, uprawnionemu przysługuje 1/2 wartości udziału spadkowego.

Osoby uprawnione do zachowku mogą się ubiegać o odpowiednie roszczenie pieniężne w ciągu 5 lat od śmierci spadkodawcy lub ogłoszenia testamentu. Zachowek nie przysługuje osobom wydziedziczonym lub uznanym za niegodne dziedziczenia. 

Gdy rodzice przekażą w testamencie nieruchomość tylko jednemu dziecku, a pozostałe dzieci nie otrzymają nic, to mogą ubiegać się zachowku od obdarowanego dziedzica. Natomiast jeżeli nieruchomość zostanie przekazana przez rodziców jednemu dziecku przez umowę dożywocia, to nie będzie można żądać zachowku od wartości tej nieruchomości.

sprzedaz-udzialow-w-spadku

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – podważenie umowy dożywocia

Umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości np. na jedno z dzieci, w zamian za przyjęcie zbywcy jako domownika, zapewnienie mu wyżywienia, ubrania, światła, opału, pielęgnacji w chorobie oraz wyprawieniu pogrzebu po śmierci. Taka umowa często zawierana jest między rodzicami a dzieckiem celowo, w celu ochrony przed zachowkiem.

Wartość nieruchomości, którą rodzice przekazali jednemu dziecku umową dożywocia, nie będzie wliczana do spadku podczas obliczania zachowku – to ważna informacja. 

Czy wobec tego, pozostałe dzieci, które nie otrzymały nic mogą cokolwiek zrobić? W niektórych sytuacjach możliwe będzie podważenie umowy dożywocia. Podważenie umowy dożywocia wymaga zaistnienia pewnych specyficznych okoliczności.

Mowa o wadach oświadczenia woli. Jeżeli rodzice zawarli umowę dożywocia i jednocześnie zaistniały pewne wady oświadczenia woli, to umowa może zostać podważona. Wadliwe będzie oświadczenie woli w stanie wyłączającym świadome, swobodne podejmowanie decyzji i wyrażenie woli. Nieważne będzie też oświadczenie woli złożone dla pozoru lub gdy składający oświadczenie działał pod wpływem błędu.

Podważenie umowy dożywocia wymaga podjęcia czynności prawnych przez spadkobierców, których dotknął niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców. Proces sądowy będzie jednak trudny, bo wymaga udowodnienie zaistniałych nieprawidłowości przed sądem. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika, aby dowiedzieć się, czy podważenie umowy dożywocia będzie w naszej sytuacji możliwe. 

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – sprzedaż udziałów w spadku 

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców często jest powodem kłótni i pogorszenia relacji między rodzeństwem. Poprzez testament, rodzice mogą w pełni dowolnie zadecydować o tym komu i w jakiej części przekazać spadek – dzieci mogą nie otrzymać majątku po rodzicach wcale lub otrzymać mniej od ich brata/siostry.

Spadkobiercy, powinni wiedzieć, że dziedzicząc udział w spadku, mają również prawo do jego sprzedaży.

Sprzedaż udziałów w spadku może być rozwiązaniem dla wszystkich tych spadkobierców, dla których dziedziczenie jest w pewnym stopniu problematyczne. Jeżeli trwamy w złych relacjach ze spadkobiercami, czujemy się pokrzywdzeni, lecz nie chcemy wszczynać procedur prawnych i sądowych, a także gdy chcemy w krótkim czasie pozbyć się odziedziczonej części spadku i odciąć od problemów, można rozważyć właśnie sprzedaż.

Transakcja sprzedaży udziałów w spadku może zostać przeprowadzona z dowolnym nabywcą. Kupującym nie musi być osoba z grona rodziny czy spadkobierców, a może nią zostać każdy. Sprzedażą udziałów w spadku oraz udziałów w nieruchomościach odziedziczonych w spadku zajmuje się profesjonalna firma Skup.io

Skup.io skup udziałów w spadkach pomaga w krótkim czasie pozbyć się ciężaru problemów wynikających z dziedziczenia majątku. Dla niektórych osób sprzedaż udziałów w spadku może okazać się korzystnym i prostym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć długotrwałych sporów i napięć rodzinnych. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Specjaliści zaproponują korzystną cenę odkupu udziału w spadku lub nieruchomości pochodzącej ze spadku, jak również zabezpieczą transakcję pod kątem prawnym i pomogą w realizacji formalności. Skup.io to marka działająca w całym kraju, zapewniająca spadkobiercom bezpieczny, skuteczny i szybki zbyt udziałów w spadkach i nieruchomościach. 

Sprzedaż udziałów w spadku to alternatywa dla rozwiązań prawnych i sądowych, które wykorzystuje się w celu rozwiązania sytuacji spornych związanych z dziedziczeniem majątku po bliskich krewnych. Spadkobiercy, którzy czują się pokrzywdzeni przez niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców mogą odciąć się od problemów dzięki sprawnej sprzedaży posiadanych udziałów.

Potrzebujesz więcej informacji? Porozmawiaj z kompetentnymi doradcami Skup.io już dziś dowiedz się, jak przebiega sprzedaż, oraz ile możesz zyskać.

Niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców – podsumowanie

Jeżeli jedno z dzieci uważa, że zostało pokrzywdzone przez niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców, może dochodzić swoich praw i roszczeń drogą prawną i sądową. 

W takim przypadku warto porozmawiać z prawnikiem o konkretnych, dostępnych w Twojej sytuacji rozwiązaniach prawnych. Główną ochroną spadkobierców, na wypadek pominięcia w spadku jest zachowek, który stanowi pewną rekompensatę pieniężną dla pokrzywdzonego spadkobiercy.

Podsumowując, niesprawiedliwy podział majątku przez rodziców może prowadzić do konfliktów i trudnych sytuacji w rodzinie. Alternatywą dla rozwiązań prawnych jest sprzedaż udziałów w spadku. Sprzedaż udziałów w spadku do Skup.io pozwala w łatwy i szybki sposób pozbyć się problemów wynikających z dziedziczenia. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń