Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 kwietnia, 2024

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą nieruchomości

spadek-brak-kontaktu-ze-spadkobierca-nieruchomosci

Majątek spadkowy może odziedziczyć wspólnie kilka osób. Czasami zdarza się, że nie możemy skontaktować się z osobą, która jest współspadkobiercą – nie znamy adresu, lub danych personalnych takiej osoby. Taka sytuacja może być bardzo uciążliwa i utrudniać zarządzanie wspólnym majątkiem. Brak kontaktu spowoduje, że spadkobiercy nie będą mieli łatwej drogi m.in. w sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. 

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – jak rozwiązać taką sytuację? Można podjąć trud przeprowadzenia postępowania spadkowego, a także sprzedać udział w spadku lub nieruchomości. Druga z opcji może być szczególnie interesująca dla osób, które odziedziczyły niewielki udział w spadku.

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą nieruchomości – wielu spadkobierców

Zarówno rozporządzenie majątkiem w testamencie, jak i dziedziczenie z ustawy, mogą sprawić, że spadek przypadnie wielu osobom. Spadkobierców może być dwóch, kilku, kilkunastu, a nawet więcej. Wszyscy oni dziedziczą wspólnie majątek, który niegdyś należał do spadkodawcy – aktywa i pasywa. 

Spadkobiercy mogą pobierać pożytki oraz przychody ze spadku i przedmiotów w spadku. Dzielą się one między wszystkich spadkobierców, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spadku. Co istotne, spadkobiercy w taki sam sposób dzielą się ciężarami i wydatkami, czyli wszelkimi kosztami, jakie generuje spadek.

Spadkobiercy są zobowiązani do współzarządzania spadkiem. Mogą decydować o czynnościach, jakich należy dokonać np. względem wspólnie odziedziczonej nieruchomości. W sprawie czynności zwykłego zarządu spadkiem, do podjęcia określonej czynności wystarczy zgoda co najmniej połowy spadkobierców (w udziałach!). W sprawie czynności przekraczających wspólny zarząd należy uzyskać pełną zgodę wszystkich współspadkobierców. Do takich czynności możemy zaliczyć sprzedaż wspólnie odziedziczonej nieruchomości. 

Dziedziczenie spadku wspólnie przez kilka osób, wymaga więc pewnej dozy współpracy. 

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą. W przypadku spadku, gdy nie mamy kontaktu ze wszystkimi spadkobiercami nieruchomości, sytuacja może stać się skomplikowana. Każdy z potencjalnych spadkobierców ma przecież prawo do udziału w majątku pozostawionym przez zmarłego. Brak kontaktu może utrudniać podjęcie ważnych decyzji w sprawie spadku.

Zastanawiasz się, jakie są możliwości w takiej sytuacji? 

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą nieruchomości – postępowanie spadkowe, sprzedaż udziałów, dział spadku

Brak kontaktu ze spadkobiercą, nie wyklucza możliwości wszczęcia postępowania spadkowego. Spadkobiercy mogą, a nawet powinni, gdy chcą rozstrzygnąć kwestię wspólnego majątku, wszcząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. Takie postępowanie może potrwać pewien czas, ponieważ należy dopełnić dodatkowych formalności, gdy spadkobierca lub jego adres nie są nam znane.

Po przejściu przez powyższy pierwszy etap postępowania spadkowego można następnie wszcząć procedurę, jaką jest dział spadku w sądzie, aby zakończyć współwłasność majątku spadkowego. Alternatywnie, można skorzystać z wyjścia, jakim jest sprzedaż udziałów w spadku lub sprzedaż udziałów w nieruchomości. W ten sposób można przerzucić konieczność wszczęcia procedury sądowej dotyczącej zniesienia współwłasności na inną osobę. 

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – poniżej znajdziesz opis wspomnianych procedur. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – jak wygląda sprawa spadkowa 

Kiedy po śmierci bliskiej osoby okazuje się, że nie ma kontaktu z jednym ze spadkobierców nieruchomości, warto zastanowić się nad rozpoczęciem postępowania spadkowego. Proces ten ma na celu uregulowanie kwestii dziedziczenia majątku po zmarłym.

Stwierdzenie nabycia spadku to pierwszy etap, w którym wskazuje się, kto odziedziczył spadek po spadkodawcy, oraz w jakich udziałach. W przypadku braku kontaktu z jednym ze spadkobierców nie można będzie dokonać stwierdzenia nabycia spadku u notariusza, a spadkobiercom pozostaje jedynie droga sądowa.

Sąd bada z urzędu krąg spadkobierców, biorących udział w postępowaniu, lecz spadkobiercy również muszą podjąć pewien trud. Jeżeli znane jest nam imię i nazwisko spadkobiercy, lecz nie znamy jego adresu, to  jako wnioskujący o wszczęcie postępowania spadkobierca, powinniśmy wykazać przed sądem, że podjęliśmy pewne czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania tego spadkobiercy. W takim przypadku sąd może ustanowić kuratora dla nieobecnej osoby.

Jeżeli w ogóle nie znamy spadkobierców, sąd może poszukiwać ich przez ogłoszenie.

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – ustanowienie kuratora dla spadkobiercy

Dziedzicząc spadek brak kontaktu ze spadkobiercą, może znacznie utrudnić przebieg postępowania spadkowego. Może zdarzyć się tak, że choć znamy imię i nazwisko innego spadkobiercy, to nie posiadamy informacji o jego miejscu zamieszkania, i nie możemy skontaktować się z nim w żaden inny sposób (np. gdy od dawna przebywa za granicą, lub gdy nie utrzymujemy z nim żadnych relacji). 

Jeśli jednej ze stron, której adres nie jest znany, ma zostać doręczony pozew lub inne pismo procesowe, które wywołuje potrzebę podjęcia obrony praw tejże strony, to do momentu jej zgłoszenia, lub zgłoszenia się jej pełnomocnika, doręczenie może nastąpić do rąk kuratora ustanowionego przez sąd na wniosek zainteresowanej osoby.

Aby nieobecnemu spadkobiercy został ustanowiony kurator, spadkobierca wnioskujący powinien wykazać przed sądem, że podjął się ustalenia miejsca pobytu tego spadkobiercy np. poprzez kontakt z gminnymi organami ewidencji ludności lub Departamentem Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA, lecz nie udało mu się ustalić adresu.

W związku z powyższym, gdy spadkobiercy nie uda się ustalić miejsca pobytu nieobecnej strony, sąd może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który będzie reprezentował jego interesy podczas sprawy. Kuratorem może być osoba bliska nieobecnemu spadkobiercy.

Dzięki ustanowieniu kuratora, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku może się odbyć, mimo nieobecności jednego ze spadkobierców. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – poszukiwanie spadkobiercy przez ogłoszenie

Możliwy jest również drugi scenariusz, dotyczący sytuacji kiedy to w ogóle nie posiadamy wiedzy odnośnie tego kim jest spadkobierca – nie znamy adresu, ale również imienia i nazwiska. W takim przypadku ustalenie kręgu spadkobierców może nastąpić przez ogłoszenie opublikowane w prasie.

Sąd może poszukiwać spadkobierców przez ogłoszenie. Ogłoszenie to musi zostać opublikowane w poczytnym piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. Takie pismo powinno docierać do jak największej rzeszy osób. Jest to ważny krok, który umożliwia rozpoczęcie procesu identyfikacji osób uprawnionych do dziedziczenia majątku.

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą. Publikacja ogłoszenia daje szansę wszystkim ewentualnym spadkobiercom na zgłoszenie swoich roszczeń. Po upływie 6-miesięcznego terminu, licząc od publikacji ogłoszenia, sąd wyznaczy rozprawę, na którą zostaną wezwane osoby, które odpowiedziały na zamieszczone w prasie ogłoszenie, a ich żądania zostaną rozpoznane.

Jeżeli po opublikowaniu ogłoszenia, nikt nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, lub nikt nie udowodni swoich praw do spadku, to sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku tylko wobec spadkobierców, którzy swoje prawa udowodnili. 

W ten sposób można przeprowadzić postępowanie spadkowe, nie znając personaliów innych spadkobierców.

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku (sprzedaż udziałów w nieruchomości)

Dziedzicząc spadek brak kontaktu ze spadkobiercą, może wydłużyć przebieg postępowania spadkowego, natomiast potwierdzenie praw do spadku jest niezbędne, aby móc swobodnie rozporządzać majątkiem spadkowym lub dokonać kolejnego kroku, jakim jest kolejna procedura sądowa – dział spadku.

Jeżeli spadkobierca, nie chce podejmować dalszych kroków sądowych, aby uregulować sprawę wspólnego majątku, może dokonać sprzedaży udziałów w spadku lub sprzedaży udziałów w przedmiocie należącym do spadku i w ten sposób pozbyć się kłopotliwej własności.

Art. 1036. KC, Rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku

Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Powyższe oznacza, że sprzedaż udziału nie będzie nieważna a bezskuteczna w stosunku do spadkobiercy, którego prawa narusza.

Gdy nie mamy kontaktu ze spadkobiercą, to może utrudnić np. zarządzanie wspólnie odziedziczoną nieruchomością. W takim przypadku spadkobierca lub spadkobiercy mogą zbyć udziały w nieruchomości na rzecz zainteresowanego kupującego. Następnie, kupujący po nabyciu praw do nieruchomości, będzie mógł przeprowadzić postępowanie znoszące współwłasność.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości lub sprzedaż udziałów w spadku to dwie opcje, które może rozważyć spadkobierca w takim przypadku. To możliwość, dzięki której spadkobierca może uniknąć postępowania o dział spadku, gdy nie ma on kontaktu z innym spadkobiercą. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak sprzedać swoje udziały łatwo, bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa? Warto skontaktować się z marką Skup.io.

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io nabywa udziały w nieruchomościach i spadkach, odciążając spadkobierców z uciążliwych postępowań, problemów i sporów w gronie spadkobierców. Sprzedaż udziałów obligatoryjnie przeprowadzana jest w kancelarii notarialnej. Skup nieruchomości ze spadku Skup.io zapewnia pomoc prawną oraz pomoc w formalnościach, dzięki czemu transakcja jest zawsze w pełni bezpieczna dla sprzedającego i zgodna z aktualnymi przepisami prawa.

Sprzedający, który zgłasza się do Skup.io może uzyskać bezpłatną wycenę swojej części spadku lub nieruchomości. To ciekawe rozwiązanie szczególnie dla tych osób, które posiadają niewielki udział w spadku i nie są zainteresowane jego zatrzymaniem, a także dla osób, które chcą rozwiązać współwłasność powstałą przez dziedziczenie, lecz wolą nie podejmować kroków sądowych związanych z działem spadku.

Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, poradzimy i bezpłatnie wycenimy odziedziczony udział w spadku lub nieruchomości. Porozmawiaj z nami i dowiedz się więcej!

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – dział spadku gdy brak kontaktu ze spadkobiercą

Dziedzicząc spadek brak kontaktu ze spadkobiercą, może stanowić pewne utrudnienie i wyzwanie dla osób, które dążą do uporządkowania sytuacji majątkowej. Dziedzicząc wspólnie, każdy spadkobierca posiada udział w spadku, co potwierdza się w pierwszym etapie postępowania spadkowego poprzez stwierdzenie nabycia spadku. Następnie, aby majątek nie był już współwłasnością, a konkretne przedmioty zostały rozdysponowane między spadkobierców na własność dokonuje się kolejnego kroku – działu spadku.

Również przed tym etapem może okazać się, że brak kontaktu ze spadkobiercą będzie pewnym problemem. Możemy starać się o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, a następnie przeprowadzić postępowanie działowe. 

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą – podsumowanie

Spadek brak kontaktu ze spadkobiercą. W przypadku gdy nie utrzymujemy kontaktu ze współspadkobiercą, nie wiemy, gdzie przebywa lub w ogóle nie wiemy, kim jest, niezbędne będzie podjęcie pewnych dodatkowych formalności. 

Brak kontaktu ze spadkobiercą może być pewnym utrudnieniem dla pozostałych, którzy chcieliby rozporządzić spadkiem, lecz istnieją sposoby na radzenie sobie z taką sytuacją. Rozwiązaniem może być wszczęcie postępowania spadkowego w sądzie. Sprawa będzie mogła toczyć się, po ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu lub po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie w ogólnokrajowej prasie. 

Innym rozwiązaniem dla spadkobierców, którzy potwierdzili już prawa do spadku, lecz chcieliby pozbyć się swojej części spadku lub nieruchomości bez konieczności zadbania o prawa osoby nieobecnej i wszczynania kolejnej procedury sądowej jest sprzedaż udziału w nieruchomości ze spadku, lub sprzedaż udziałów w spadku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń