Zbycie spadku u notariusza - jak wygląda - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 czerwca, 2023

Zbycie spadku u notariusza – jak wygląda

zbycie-spadku-u-notariusza

Dziedziczenie majątku po bliskim krewnym, sprawia, że stajemy się uprawnieni do dysponowania spadkiem. W skład spadku mogą wchodzić zarówno aktywa jak i pasywa, jednakże w każdej sytuacji spadkobierca może dokonać transakcji, jaką jest zbycie spadku u notariusza

Należy podkreślić, że takiej transakcji podlega nie tylko cały spadek jak i jego cześć – zbycie udziału w spadku.

Zbycie spadku u notariusza może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem, lecz w rzeczywistości jest to prosta procedura, która pozwala spadkobiercy uniknąć postępowań sądowych związanych z podziałem majątku po zmarłym. W tym artykule znajdziesz kilka przydatnych informacji dotyczących zbycia spadku u notariusza. Kiedy sprzedaż udziału jest w ogóle możliwa? Kto może zostać nabywcą spadku? O jakich konsekwencjach zbycia spadku powinni wiedzieć nabywca i sprzedający?

Zbycie spadku u notariusza – kiedy sprzedaż udziału w spadku jest możliwa

Wielu spadkobierców nie zdaje sobie sprawy z istnienia możliwości zbycia spadku. Zbycie spadku oznacza, odpłatne lub nieodpłatne pozbycie się ogółu praw i obowiązków, jakie odziedziczyliśmy dokonując przyjęcia spadku. Nie oznacza, to sprzedaży jednego konkretnego składnika majątku np. odziedziczonej nieruchomości, czy udziału w niej, lecz przeniesienie praw do całości odziedziczonego spadku. 

Kiedy można zrealizować zbycie spadku u notariusza? Można tego dokonać po przyjęciu spadku – po złożeniu oświadczenia woli lub gdy minął termin 6 miesięcy od momentu gdy spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku, i nie złożył żadnego oświadczenia woli wskazującego na odrzucenie spadku. 

Ważne jest, że nie trzeba koniecznie dysponować dokumentem potwierdzającym nabycie spadku – akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu w sprawie nabycia spadku. Gdy nie mamy żadnego z powyższych dokumentów, w umowie dotyczącej zbycia spadku, należy dokładnie określić, co jest jej przedmiotem np. cały udział, który przypada spadkobiercy w wyniku spadkobrania lub 1/3 udziału w spadku.

Bez znaczenia jest również fakt, czy do spadku zostaliśmy powołani z testamentu, czy też z ustawy – zbycie spadku u notariusza będzie możliwe. 

W sytuacji, gdy spadkobierców jest kilku, a jeden z nich chciałby zbyć udział w spadku u notariusza, może tego dokonać do momentu działu spadku.

Zawarta umowa zbycia spadku będzie nieważna, gdy zostanie zawarta przed przyjęciem spadku i gdy nie zachowamy formy notarialnego dokumentu. 

Zbycie udziału w spadku może być dobrym i szybkim rozwiązaniem, gdy dziedziczenie staje się skomplikowane lub niepożądane. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się, jak wygląda taka transakcja i komu można sprzedać spadek?

Zbycie spadku u notariusza – komu sprzedać spadek

Kiedy decydujemy się na zbycie spadku u notariusza, jednym z najistotniejszych pytań jest to, komu sprzedać spadek. Zwykle w pierwszej kolejności myślimy o rodzinie lub pozostałych spadkobiercach – czy ktoś byłby chętny nabyć nasze udziały? Jednakże często bywa tak, że sprawy rodzinne są skomplikowane, a zbycie udziału bliskim jest niemożliwe. Często nie mamy kontaktu ze spadkobiercami, lub ze względu na trudne relacje, po prostu nie chcemy zbywać spadku na ich korzyść. 

A więc, komu możemy sprzedać spadek? Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, kim powinien być nabywca spadku. Może to być inny spadkobierca lub osoba z bliskiego otoczenia rodzinnego, natomiast nie ma przeszkód, aby była to inna osoba. Nabywcą spadku może być niespokrewniona osoba fizyczna, a nawet prawna. 

Zbycie udziału w spadku może być problematyczne, gdy poszukujemy nabywcy wśród osób prywatnych np. przez ogłoszenie. Spadkobiercy są zobligowani do współdziałania w kwestii zarządzania odziedziczonym mieniem, co może być kłopotliwe. Innym problemem może być sytuacja, gdy pozostali spadkobiercy zupełnie nie interesują się spadkiem.

W takiej sytuacji warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług specjalnych firm. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, jego nabyciem może być zainteresowana firma skupująca nieruchomości. To sprawdzony sposób na szybkie pozbycie się problematycznego dziedzictwa i uniknięcie kosztownych i długotrwałych rozpraw sądowych. Więcej o tej metodzie sprzedaży, w dalszej części artykułu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zbycie spadku u notariusza – jak to zrobić

Jak wygląda zbycie spadku u notariusza? Notariusz to kluczowa osoba podczas transakcji zbycia spadku lub udziału w spadku. Bez względu na to, czy przedmiotem spadku jest nieruchomość, czy też nie, transakcja zbycia spadku wymaga skorzystania z usług notariusza, dla zachowania formy aktu notarialnego. Co warto wiedzieć na temat takiej transakcji?

Spadek można zbyć za pomocą odpłatnej umowy – sprzedaż, lub nieodpłatnej – np. darowizna. Jest to tylko i wyłącznie kwestią ustaleń między zbywcą i nabywcą. 

Umową notarialną można zbyć cały spadek (gdy spadkobierca jest jedynym dziedzicem), udział w spadku (gdy spadkobierców jest kilku i jeden z nich chciałby zbyć przypadający mu udział), ale również część spadku lub część własnego udziału w spadku. 

Zbycie udziału w spadku u notariusza, nie wymaga uzyskania aprobaty innych spadkobierców do takiej czynności. Spadkobierca, który dziedziczy udział w spadku, może nim dowolnie rozporządzać, bez zgody pozostałych spadkobierców. Jednakże, jeżeli chodzi o zbycie udziału w konkretnym przedmiocie spadku, może to zrobić za zgodą współspadkobierców. Jeżeli brak zgody chociaż jednego spadkobiercy na taką czynność, rozporządzenie uznaje się za bezskuteczne, jeżeli dojdzie do naruszenia uprawnień spadkobiercy przysługujących mu na podstawie przepisów o dziale spadku.

W treści umowy zbycia spadku, oprócz dokładnego określenia przedmiotu umowy, strony wskazują sposób rozliczeń za przeniesienie praw do spadku. 

Aby sprzedać swoje udziały w spadku, należy umówić się na spotkanie z notariuszem. Na spotkaniu powinniśmy przedstawić wszystkie wymagane przez notariusza dokumenty. Notariusz sporządzi dla nas akt notarialny, który będzie zawierał warunki sprzedaży udziału w spadku lub całego spadku. U notariusza powinni stawić się nowy nabywca i zbywca jednocześnie, lub też pełnomocnik strony umowy.

Przed podjęciem decyzji o zbyciu spadku warto pamiętać o konsekwencjach takiej transakcji.

zbycie-udzialu-w-spadku-u-notariusza

Zbycie spadku u notariusza – konsekwencje

Zbycie spadku u notariusza ma swoje konsekwencje, zarówno dla nabywcy jak i zbywcy spadku. Jednym z najważniejszych jest fakt, że sprzedając swój udział w spadku, nowy nabywca wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy, który z kolei, tych praw i obowiązków się wyzbywa.

Pamiętajmy, że spadek to nie tylko aktywa, takie jak nieruchomość,  ale niekiedy również długi. Co niezwykle ważne, nawet po zbyciu spadku, lub udziału w spadku sprzedający wciąż ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Zbywca i nabywca ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi wobec wierzycieli, więc Ci mogą żądać spłaty zarówno od zbywcy jak i nowego nabywcy.

Jednakże nabywca ponosi odpowiedzialność względem sprzedającego, za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali zaspokojenia długów (należy wiedzieć, że w tej kwestii strony mogą zadecydować inaczej). 

Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe, zależy od tego w jaki sposób spadkobierca wyzbywający się spadku, wcześniej go przyjął. Przyjęcie spadku wprost oznacza, brak ograniczenia za długi spadkowe, natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza odpowiedzialność do wartości czynnej spadku. 

Nowy nabywca udziału w spadku ma prawo wnioskować o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie o dokonanie podziału wspólnego majątku w sądzie. 

 Zbycie udziału w spadku u notariusza – zalety

Zbycie udziału w spadku u notariusza to rozwiązanie, które wbrew pozorom ma wiele zalet. 

Po pierwsze, zbycie udziału u notariusza, pozwala w krótkim czasie zakończyć kwestię dziedziczenia majątku, którego spadkobierca chciałby się pozbyć. W ten sposób osoba sprzedająca swój udział może szybko (bo zaraz po przyjęciu spadku) pozbyć się problemów związanych z dziedziczeniem i uzyskać odpowiednią kwotę za swoje udziały.

Zbycie udziału w spadku u notariusza, to także sposób na uniknięcie konfliktów wynikających ze współzarządzania majątkiem spadkowym. Jeżeli majątek po zmarłym dziedziczy wielu spadkobierców jednocześnie, powinni oni wspólnie zarządzać przedmiotami należącymi do spadku np. nieruchomością. Taka współpraca bywa frustrująca i trudna – tymbardziej gdy współwłaściciele nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Zbycie udziału w spadku pozwala uniknąć tych problemów jak i procedury działu spadku, która jest jednym ze sposobów na rozwiązanie współwłasności majątku. Taki spadkobierca może uniknąć stawiennictwa w sądzie i długotrwałego procesu podziału.

 Co więcej, zbycie udziału w spadku pozwala na swobodny wybór nabywcy. Jeżeli spadkobierca chciałby przekazać swój udział w spadku wybranej osobie, to właśnie przez umowę zbycia spadku. Odrzucając spadek, spadkobierca może nie uzyskać takiego efektu. Nie jest również powiedziane, że w toku działu spadku, sąd przychyli się do naszego sposobu podziału nieruchomości. Jedynie zbycie spadku, umożliwia przekazanie odziedziczonego majątku wybranej osobie.

Spadkobierca zainteresowany transakcją, jaką jest zbycie udziału w spadku u notariusza, ma dużą swobodę w kreowaniu warunków takiej transakcji. To on, może wybrać nabywcę, ustalić kwotę sprzedaży, bądź dokonać jej nieodpłatnie. Może również być część spadku lub cały majątek, jaki otrzymał w wyniku spadkobrania. 

Zbycie udziału w spadku u notariusza – koszty

Zbycie udziału w spadku, jak również zbycie spadku w całości, nie obędzie się bez wizyty w kancelarii notarialnej. Za dokonane czynności, notariusz pobierze stosowną opłatę. Wysokość opłaty notarialnej jest zależna od wartości udziału w spadku. Maksymalne stawki taksy notarialnej znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. Do niżej przedstawionych stawek dolicza się 23% VAT. 

  • Wartość do 3000 zł – maks. opłata 100 zł,
  • od 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • od 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000zł,
  • od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

Opłaty notarialne mogą być negocjowane. Powyższe kwoty są maksymalnymi, jakie może pobrać notariusz za swoje czynności. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zbycie spadku u notariusza – pomoc skupu nieruchomości

Zbycie spadku u notariusza  może być dobrym rozwiązaniem dla wielu spadkobierców. Sposobem, aby w bezpieczny i szybki sposób pozbyć się odziedziczonego majątku, jest skup nieruchomości Skup.io.

Przedmiotem dziedziczenia, bardzo często są nieruchomości. Niekiedy jest to jedyny przedmiot spadku, w dodatku bardzo wartościowy. Spadkobiercy, którzy chcieliby pozbyć się spadku lub udziału w spadku, którego częścią jest właśnie nieruchomość, mogą zdecydować się na zbycie spadku u notariusza. Z pomocą Skup.io, taka transakcja nie przysporzy problemów!

Firma skupująca nieruchomości oferuje szybką i bezproblemową transakcję. Doświadczenie oraz współpraca ze specjalistami prawa, pozwala zapewnić naszym klientom bezpieczną sprzedaż udziałów w spadku. Skup nieruchomości występuje w roli nabywcy, zatem transakcja sprzedaży przeprowadzana jest w możliwie najkrótszym czasie. Sprzedający otrzymuje zysk z transakcji w dniu sprzedaży.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży udziałów w spadku, skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania!

Zbycie spadku u notariusza – podsumowanie

Zbycie spadku u notariusza to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby pozbyć się odziedziczonego majątku na korzyść określonej przez siebie osoby. Dzięki możliwości sprzedaży udziałów w spadku można uniknąć skomplikowanego, a niekiedy długotrwałego procesu podziału majątku oraz stresu i formalności z tym związanych.

Warto jednak pamiętać o ważnych kwestiach, a mianowicie konsekwencjach wynikających z podjęcia się takiej transakcji. 

Zbycia spadku lub zbycia udziału w spadku może dokonać każdy spadkobierca, po przyjęciu spadku i przed dokonaniem działu spadku, przy czym nie jest bezwzględnie wymagane potwierdzenie praw do spadku.

Taka transakcja może okazać się bardzo korzystna, jednak należy pamiętać, że dokonując jej, pozbywamy się wszystkich praw i obowiązków, jakie zyskaliśmy poprzez spadkobranie.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń