Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 kwietnia, 2024

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5

dzial-spadku-a-sprzedaz-nieruchomosci-przed-uplywem-5-lat

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – co warto wiedzieć w tym temacie? Gdy spadek dziedziczy kilka osób jednocześnie, mogą oni podjąć kroki ku podziałowi odziedziczonego majątku. Dział spadku to postępowanie, które będzie właściwe w takiej sytuacji.

Podział majątku między spadkobierców obejmie również podział odziedziczonego wspólnie mieszkania. Dokonanie działu spadku i późniejsza sprzedaż nieruchomości przez spadkobiercę, który uzyskał wyłączne prawo do dysponowania nieruchomością, stwarza wiele pytań, szczególnie tych związanych z kwestiami podatkowymi po sprzedaży nieruchomości.

Poniżej znajdziesz kilka istotnych informacji dotyczących tematu – dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat. Sprawdź, co warto wiedzieć!

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – dziedziczenie nieruchomości w spadku 

Dziedziczenie nieruchomości w spadku jest procesem, który może być skomplikowany, szczególnie gdy kilka osób jednocześnie staje się w wyniku spadkobrania współwłaścicielami nieruchomości

W wyniku dziedziczenia ustawowego, ale również testamentowego może zdarzyć się, że powołanych do spadku zostanie kilka osób. Osoby te, dziedziczą spadek w udziałach. Dla poszczególnych spadkobierców wysokość udziałów w spadku może być różna. Każda z tych osób, staje się więc współwłaścicielem wszystkich praw i przedmiotów niegdyś należących do spadkodawcy.

W ten sposób także nieruchomość stanie się przedmiotem współwłasności. Od tej pory, wszyscy spadkobiercy są za nią odpowiedzialni, wspólnie nią zarządzają i powinni ponosić koszty jej utrzymania stosownie do posiadanych udziałów (w ten sam sposób, rozliczane są również zyski ze wspólnej nieruchomości).Spadkobiercy mogą potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym poprzez stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub u notariusza. Potwierdzenie praw do spadku polega na formalnym wskazaniu spadkobierców z imienia i nazwiska oraz określeniu udziału w spadku każdego z nich. Należy pamiętać jednak, że spadkobiercy nabywają spadek już w momencie śmierci spadkodawcy, powyższa procedura potwierdza jedynie posiadane prawa.

Stwierdzenie nabycia spadku pozwala spadkobiercom rozporządzać majątkiem nabytym w spadku. W tym momencie pojedynczy spadkobierca może już np. sprzedać udział w nieruchomości, który posiada. 

Co więcej, stwierdzenie nabycia spadku pozwala wszcząć procedurę zwaną działem spadku. Czym charakteryzuje się postępowanie o dział spadku?

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – czym jest dział spadku

W skrócie dział spadku odnosi się do podziału majątku pozostawionego przez zmarłą osobę pomiędzy jej spadkobierców. Dział spadku ma na celu zakończenie panującej współwłasności majątku spadkowego i rozdysponowanie go w odpowiedni, sprawiedliwy sposób między spadkobierców, tak aby otrzymali oni odziedziczone prawa czy przedmioty na wyłączność. 

Dział spadku przybiera formę postępowania przed sądem, choć jeżeli między spadkobiercami panuje pełna zgoda co do tego jak podzielić spadek, mogą oni zawrzeć odpowiednią umowę w formie pisemnej lub przed notariuszem (zależnie od składu spadku). Dział spadku w sądzie, często przeprowadza się, gdy spadkobiercy np. kłócą się o spadek czy o to kto przejmie odziedziczoną wspólnie nieruchomość.  

Postępowanie w sądzie może trwać dłuższy czas, w zależności od ilości spadkobierców, ich postawy, umiejętności wypracowania kompromisu czy też obłożenia sądu. 

Sąd ma do wyboru 3 sposoby, jakie wykorzystuje w celu podziału nieruchomości odziedziczonej w spadku przez kilka osób. Po pierwsze, taka nieruchomość może podlegać podziałowi fizycznemu, a każdy spadkobierca otrzyma odpowiednią część na własność. To rozwiązanie będzie jednak możliwe wtedy, gdy na taki podział pozwala budowa nieruchomości.

Drugim sposobem podziału będzie przejęcie nieruchomości na własność przez jednego spadkobiercę, który dokona stosownych spłat na korzyść pozostałych spadkobierców. Trzecim sposobem na zniesienie współwłasności nieruchomości jest jej sprzedaż przez komornika na licytacji komorniczej, a następnie sprawiedliwy, zgodny z udziałami w spadku podział uzyskanej w ten sposób gotówki między spadkobierców. 

Przechodząc do tematu – dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – co trzeba wiedzieć o sprzedaży nieruchomości ze spadku?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – sprzedaż nieruchomości przed i po dziale spadku

Sprzedaż nieruchomości ze spadku jest możliwa zarówno przed dokonaniem działu spadku jak i po. W każdym wypadku, aby móc sprzedać odziedziczoną nieruchomość trzeba dysponować postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie spadku, bądź aktem poświadczenia dziedziczenia, który uzyskamy od notariusza. Jeden z dwóch powyższych dokumentów jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji sprzedaży w kancelarii notarialnej. 

Przed dokonaniem działu spadku, sprzedaż odziedziczonego mieszkania czy domu zrealizujemy tylko wtedy, gdy uzyskamy pełną zgodę wszystkich spadkobierców na taką transakcję – jej warunki, termin, kwotę sprzedaży itp. W przypadku braku zgody na sprzedaż odziedziczonej nieruchomości indywidualny spadkobierca może sprzedać udział w nieruchomości, który do niego należy. 

Jeżeli dojdzie do działu spadku, w wyniku którego nieruchomość stanie się wyłączną własnością jednego spadkobiercy, to on zyskuje pełną swobodę w decyzji dotyczącej sprzedaży nieruchomości. Transakcję można bez problemu zrealizować niemal od razu po przejęciu nieruchomości na własność, jednak warto przedtem zainteresować się tematem podatku od nieruchomości.

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – jak kształtują się kwestie podatkowe?

sprzedaz-nieruchomosci-przed-uplywem-5-lat

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – czym skutkuje sprzedaż nieruchomości ze spadku przed upływem 5 lat

Podejmując się transakcji sprzedaży nieruchomości, warto wziąć pod uwagę podatek od dochodu ze sprzedaży. 

Ogólne przepisy podatkowe związane ze sprzedażą nieruchomości ze spadku stanowią o tym, że:

sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu nabycia jej przez spadkodawcę, jest opodatkowana 19% podatkiem dochodowym.

Należy podkreślić fakt, że termin ten liczymy od nabycia mieszkania czy domu przez spadkodawcę (zmarłego, po którym dziedziczymy spadek), nie zaś spadkobiercę. 5-letni termin należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta. 

Podatek od dochodu ze sprzedaży będą zatem zobowiązane zapłacić te osoby, które odziedziczyły nieruchomość po spadkodawcy, który nabył ją stosunkowo niedawno. Oczywiście nawet w sytuacji, gdy przepisy nakładają na nas obowiązek zapłaty podatku, zawsze możemy spróbować podatek ten obniżyć lub całkowicie zniwelować dzięki zastosowaniu ulgi mieszkaniowej.

Powyższa ulga podatkowa polega na przeznaczeniu części lub całości pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy (nowe mieszkanie, dom, działkę, wybudowanie domu, spłata zaciągniętego wcześniej kredytu hipotecznego i inne) dzięki czemu można odpowiednio obniżyć wartość podatku lub całkowicie uniknąć jego zapłaty. 

Jeżeli od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę do sprzedaży przez spadkobiercę minęło 5 lat, nie trzeba martwić się o zapłatę podatku dochodowego.

Oto ogólne zasady podatkowe przy sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, jednakże przepisy podatkowe wyglądają nieco inaczej jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku!

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – co koniecznie trzeba wiedzieć?

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – dział spadku a terminy podatkowe

Jeżeli spadkobierca w wyniku działu spadku nabywa nieruchomość, czy udziały w nieruchomości, przekraczając tym samym wysokość udziału w spadku, który pierwotnie przysługiwał spadkobiercy, za datę nabycia części nieruchomości przekraczającej pierwotnie posiadany udział uznaje się datę działu spadku. A więc 5-letni termin rozpoczyna swój bieg inaczej dla części nieruchomości nabytej w spadku, a inaczej dla części nieruchomości nabytej w drodze działu spadku.

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – przykład. Spadkobierca posiadał 1/4 udziałów w spadku. W skład spadku wchodziła nieruchomość, którą w wyniku działu spadku, spadkobierca nabył na wyłączność. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości tuż po dokonaniu działu spadku to:

  • część ceny sprzedaży, która odpowiada udziałowi, który spadkobierca otrzymał w spadku – 1/4 – nie będzie podlegała opodatkowaniu, jeżeli minęło 5 lat od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę,
  • część ceny sprzedaży, która odpowiada udziałowi (ponad pierwotnie posiadany udział w spadku), który to spadkobierca nabył w wyniku postępowania o dział spadku – 3/4 – będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż dla tej części nie upłynął jeszcze 5-letni termin, liczony od momentu nabycia w wyniku działu spadku. 

Jeżeli w wyniku działu spadku udział w nieruchomości spadkobiercy zwiększy się, to data działu spadku, będzie jednocześnie datą nabycia udziałów w nieruchomości, o które zwiększył się majątek spadkobiercy.

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – skup nieruchomości pomocą na wypadek problemów ze sprzedażą

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, to temat, który może przysporzyć wątpliwości co do tego, czy nieruchomość warto sprzedać teraz, czy może zaczekać aż minie termin, w którym sprzedaż jest opodatkowana. Znajdując się w takiej sytuacji, warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi zwolnień z zapłaty podatku (ulga mieszkaniowa).

Decydując o sprzedaży odziedziczonej nieruchomości warto pamiętać o istnieniu ogólnopolskiej firmy skupującej nieruchomości spadkowe – Skup.io.
Skup nieruchomości Skup.io specjalizuje się w zakupie różnego rodzaju nieruchomości, również tych obciążonych problemami związanymi ze współwłasnością, zadłużeniem, złym stanem technicznym czy problemem lokatora. 

Głównymi zaletami skorzystania z usług skupu nieruchomości Skup.io jest możliwość uzyskania gotówki nawet w kilka dni oraz pełne wsparcie specjalistów prawa i nieruchomości podczas procesu sprzedaży co skutkuje również gruntownie zabezpieczoną transakcję. 

Jest to świetne rozwiązanie w przypadku chęci szybkiej sprzedaży nieruchomości ze spadku, lub sprzedaży udziału w nieruchomości ze spadku. Skup.io nabywa nieruchomości oraz udziały w nieruchomości zarówno przed dokonaniem działu spadku jak i po przeprowadzeniu postępowania. 

Jeżeli zastanawiasz się nad sprzedażą nieruchomości lub udziałów w nieruchomości pochodzących ze spadku, zapraszamy Cię do kontaktu z naszymi doradcami, którzy doradzą, sporządzą dla Ciebie bezpłatną wycenę nieruchomości, oraz przeprowadzą przez sprzedaż nieruchomości bez zbędnych problemów i starty czasu. Sprzedający nie płaci żadnych kosztów wynikłych podczas procesu sprzedaży.

Potrzebujesz więcej informacji? Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na pytania i opowiedzą o procesie sprzedaży. Zapraszamy do darmowych konsultacji już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – podsumowanie

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat to temat, który warto zgłębić, zanim podejmiemy decyzję o sprzedaży. Dział spadku może w pewnych okolicznościach rzutować na bieg terminu, w którym sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana. 

Jeżeli w wyniku działu spadku, udział w nieruchomości spadkobiercy zwiększy się (np. gdy odziedziczył 1/4 spadku a podczas działu spadku nabędzie całą nieruchomość na wyłączność) to data działu spadku będzie również datą nabycia “powiększonego” udziału (w powyższym przykładzie, dotyczy to nabytych 3/4 udziałów w nieruchomości). Dla tego “powiększonego” udziału, 5-letni okres, w którym należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży, zaczyna biec od momentu działu spadku.

W takim przypadku spadkobierca powinien zapoznać się z ulgami podatkowymi, jakie przewidują przepisy (ulga mieszkaniowa). 

Jeżeli jesteś spadkobiercą nieruchomości lub udziałów w nieruchomości i zależy Ci na sprawnej, bezproblemowej sprzedaży, koniecznie zapoznaj się z usługami skupu nieruchomości za gotówkę Skup.io. Sprzedaż nieruchomości w kilka dni? Ze Skup.io to możliwe!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń