Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego? Nieruchomość w darowiźnie. - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 maja, 2024

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego? Nieruchomość w darowiźnie.

kto-dziedziczy-darowizne-po-smierci-obdarowanego

Właściciel nieruchomości ma prawo nią dowolnie rozporządzać, a w tym może przekazać nieruchomość w darowiźnie wybranej przez siebie osobie. Często w ten sposób przekazywany jest cenny majątek między starszym i młodszym pokoleniem rodziny.

Wśród często pojawiających się pytań dotyczących darowizny, często powtarza się to: kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego? Czy darowizna wraca do darczyńcy po śmierci obdarowanego, czy też staje się nabytkiem spadkobierców zmarłego obdarowanego? W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedź na to nurtujące pytanie.

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – kilka słów o darowiźnie

Umowa darowizny polega na bezpłatnym przekazaniu pewnego składnika majątku darczyńcy na rzecz obdarowanego. W darowiźnie możemy przekazać każdą rzecz – środki finansowe, pojazd czy właśnie nieruchomość. Cechą wyróżniającą darowiznę jest to, że darczyńca przekazuje ją odpłatnie nie otrzymując za nią w zamian pieniędzy ani żadnych innych świadczeń. 

Darczyńca nie może oczekiwać nic w zamian za darowiznę, natomiast u osoby obdarowanej otrzymanie darowizny powinno rodzić obowiązek moralny – wdzięczność za otrzymany majątek. 

W przypadku przekazania nieruchomości umową darowizny, prawo wymaga zachowania formy aktu notarialnego

Dzięki darowiźnie możemy stać się nowym, pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Osoby starsze lub rodzice, często dokonują darowizny nieruchomości na rzecz swoich potomków, aby zabezpieczyć ich przyszłość. Podobny efekt można uzyskać poprzez zapisanie nieruchomości dzieciom w testamencie, natomiast zaletą darowizny jest to, że nieruchomość zostaje przekazana natychmiast, a osoba obdarowana zyskuje pełne prawa właściciela od razu po zawarciu umowy darowizny. 

Wróćmy zatem do tytułowego pytania – kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – czy darowizna wraca do darczyńcy po śmierci obdarowanego

Chociaż darowizna często przekazywana jest przez rodziców w celu zabezpieczenia przyszłości swoich dzieci, to tak naprawdę darowizny może dokonać każda osoba prawna i fizyczna. Obdarowanym również może być dowolna osoba.

Jednak co stanie się jeśli darczyńca przeżyje obdarowanego? Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego?

Po śmierci obdarowanego wiele osób zastanawia się, co dalej stanie się z nieruchomością otrzymaną w darowiźnie. Czy darowizna wraca do darczyńcy po śmierci obdarowanego? Nie. Przekazana darowizna, po śmierci obdarowanego nie stanie się na powrót własnością darczyńcy. 

W takiej sytuacji właścicielami przedmiotu darowizny – nieruchomości – staną się spadkobiercy zmarłego obdarowanego. To, kim oni będą, zależy od tego, czy zmarły obdarowany sporządził testament. Jeśli tak, ważna będzie ostatnia wola zmarłego, w której wskazuje on samodzielnie swoich dziedziców. Jeżeli testament nie został sporządzony, dojdzie do dziedziczenia ustawowego.

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – dziedziczenie testamentowe i ustawowe

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego jeżeli ten spisał testament?

W przypadku, gdy osoba obdarowana sporządziła ważny testament, w nim zapisane będą informacje dotyczące tego, kto ma odziedziczyć darowiznę oraz inne składniki majątku. Testament pozwala na swobodny wybór spadkobiercy całego spadku lub poszczególnych składników majątku. Spadkobiercą testamentowym może być osoba z bliskiej rodziny ale również ktoś niespokrewniony ze spadkodawcą.

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego jeżeli testamentu nie było?

Jednakże, jeśli nie ma spisanego testamentu lub zawarte w nim postanowienia są nieważne – wtedy dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Dziedziczenie ustawowe polega na pewnej ustalonej z góry w przepisach kolejności dziedziczenia. Po śmierci obdarowanego spadek po nim dziedziczą:

  1. W pierwszej kolejności małżonek oraz dzieci zmarłego w równych częściach, przy czym część dziedziczona przez małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 spadku. Jeżeli jedno z dzieci nie dożyło momentu śmierci swojego rodzica, to jego część spadku mogą z kolei odziedziczyć jego potomkowie. Jeżeli zmarły nie miał małżonka, a jedynie dzieci, to tylko one odziedziczą spadek w częściach równych.
  2. Jeżeli małżeństwo nie miało dzieci, to dziedziczy żyjący małżonek wraz z rodzicami spadkodawcy. Analogicznie, jeżeli jeden z rodziców spadkodawcy nie żyje, to przypadającą jemu część spadku dziedziczą jego dzieci, a więc rodzeństwo zmarłego. 
  3. Kolejno, jeżeli zmarły nie miał żyjących zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa oraz ich potomków, wtedy do dziedziczenia dojdą dziadkowie spadkodawcy oraz zstępni dziadków. 
  4. Kolejno do dziedziczenia mogą zostać powołani pasierbowie spadkodawcy
  5. Ostatecznie w przypadku braku bliskich, spadek dziedziczy Gmina lub Skarb Państwa.

Warto zatem zdawać sobie sprawę, że dziedziczenie testamentowe może ustalić inny podział majątku niż ten wynikający z przepisów ustawowych. Tym, kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego, będzie osoba lub osoby wskazane przez ustawę, albo spadkobierca testamentowy. 

Może zdarzyć się tak, że na skutek spadkobrania darowizna wróci do darczyńcy, lecz tylko wtedy gdy będzie on spadkobiercą zmarłego.

czy-darowizna-wraca-do-darczyncy-po-smierci-obdarowanego

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – czy można odwołać darowiznę po śmierci obdarowanego

Czy darowizna wraca do darczyńcy po śmierci obdarowanego? Nie. W związku z tym często nasuwa się kolejne pytanie. 

Czy w przypadku śmierci obdarowanego można odwołać darowiznę? Prawo polskie przewiduje pewne okoliczności, które mogą prowadzić do odwołania darowizny, lecz wtedy gdy obdarowany nadal żyje i wykazuje rażącą niewdzięczność wobec darczyńcy. W przypadku śmierci obdarowanego darczyńca nie może odwołać darowizny. Śmierć obdarowanego nie jest wystarczającym powodem, aby darczyńca mógł ot tak odwołać darowiznę. 

Do takiej sprawy odniósł się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 listopada 2002 r. (II CKN 1395/00). Z treści orzeczenia możemy dowiedzieć się, że odwołanie darowizny po śmierci obdarowanego przez darczyńcę lub jego spadkobierców, nie jest możliwe, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze roczny termin wskazany w art. 899 § 3 k.c. O ile sam obdarowany ma moralny obowiązek wdzięczności wobec darczyńcy, o tyle nie mają go spadkobiercy obdarowanego. 

Przyczyną odwołania darowizny może być jedynie niewdzięczność obdarowanego, a nie niewdzięczność spadkobierców obdarowanego.

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – kiedy można odwołać darowiznę

Wiemy już, kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego oraz to, że darczyńca nie może odwołać darowizny z uwagi na śmierć obdarowanego. Warto więc wspomnieć kilka słów o tym, kiedy można będzie odwołać darowiznę za życia obdarowanego.

Polskie prawo przewiduje dwie możliwości odwołania darowizny. Pierwszą z nich jest rażąca niewdzięczność obdarowanego, drugą zaś niedostatek darczyńcy.

W polskim prawie istnieje przepis pozwalający darczyńcy lub jego spadkobiercom na odwołanie darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zwykła kłótnia między obdarowanym a darczyńcą nie będzie jednak dostatecznym powodem do odwołania darowizny. Za rażącą niewdzięczność obdarowanego można uznać m.in.: nieudzielenie pomocy podczas choroby darczyńcy, pobicie, kradzież, zniewagę, nadużycie zaufania darczyńcy. 

Jeżeli obdarowany dopuści się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy, ten drugi powinien wystosować do obdarowanego na piśmie oświadczenie o odwołaniu darowizny, a obdarowany powinien zwrócić przedmiot darowizny. Co ważne, darczyńca ma na odwołanie darowizny jeden rok od momentu, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Po tym czasie odwołanie darowizny będzie niemożliwe. Również gdy darczyńca przebaczy obdarowanemu, nie może odwołać darowizny.

Odwołanie darowizny będzie również możliwe w przypadku niedostatku darczyńcy. W ten sposób można odwołać darowiznę niewykonaną. Będzie to możliwe, gdy stan majątkowy darczyńcy uległ zmianie, a wykonanie darowizny nastąpiłoby z uszczerbkiem dla utrzymania darczyńcy lub ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Odwołanie darowizny w takim przypadku również musi nastąpić na piśmie.

Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Warto korzystać z pomocy ekspertów w przypadku problematycznych kwestii prawnych dotyczących odwoływania darowizn.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – sprzedaż nieruchomości z darowizny

Osoba obdarowana nieruchomością, staje się jej prawowitym właścicielem. Otrzymaną darowiznę można bez probleu przekazać dalej, i nie istnieją żadne ramy czasowe, które wskazują na to, przez jaki czas należy trzymać w swoim majątku przedmiot darowizny. Darowaną nieruchomością, nowy właściciel (obdarowany) może rozporządzać wedle własnej woli – darować ją dalej lub sprzedać niemal od razu.

Sprzedaż nieruchomości z darowizny przed upływem 5 lat może jednak wiązać się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi. Osoba obdarowana, sprzedająca nieruchomość z darowizny przed upływem 5 lat od jej nabycia, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży. Można go uniknąć w całości lub częściowo jeżeli sprzedający poświęci pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Takim celem może być nabycie innej nieruchomości, w której zamierzamy zamieszkać, spłata kredytu zaciągniętego na zakup swojej nieruchomości przed sprzedażą nieruchomości z darowizny czy też remont nieruchomości, w której mieszkamy lub zakup gruntu pod budowę domu.

Jak najprościej sprzedać mieszkanie otrzymane w darowiźnie? Szybka sprzedaż mieszkania otrzymanego w darowiźnie, minimum formalności i pomoc prawną zagwarantuje Ci Skup.io skup nieruchomości za gotówkę.

Skup.io zapewnia nowoczesne usługi związane z błyskawiczną i bezpieczną sprzedażą nieruchomości w każdym stanie prawnym i technicznym. Skup nieruchomości nie pośredniczy w transakcji, a jest bezpośrednim nabywcą. Pieniądze ze sprzedaży są wypłacane natychmiast w dniu realizacji sprzedaży w gotówce – bez czekania na przyznanie nabywcy kredytu na zakup nieruchomości. Sprzedaż do Skup.io nie obciąża sprzedającego żadnymi kosztami.

Skup.io to zespół specjalistów nieruchomości współpracujących z kancelariami prawnymi dla zapewnienia skutecznej i maksymalnie bezpiecznej sprzedaży również w problematycznych sytuacjach takich jak:

  • służebność na darowanej nieruchomości
  • zadłużenie,
  • komornik na nieruchomości,
  • współwłasność,
  • oraz inne – nasz zespół to wsparcie dla właścicieli nieruchomości, którzy doświadczają różnorodnych problemów. Dzięki sprzedaży nieruchomości można pozbyć się problemu w komfortowych warunkach i szybciej, bez wchodzenia na drogę prawną.

Ten, kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego również może dokonać jej sprzedaży. 

Profesjonalna kadra Skup.io pomoże Ci w sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny w ekspresowym czasie, nawet kilku dni. Zapewniamy darmową wycenę nieruchomości. Eksperci Skup.io są do Państwa dyspozycji codziennie i chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego – podsumowanie

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego? Dziedzicami przedmiotu darowizny będą spadkobiercy zmarłego obdarowanego. Mylny jest pogląd, mówiący o tym, że darowizna po śmierci obdarowanego wraca do darczyńcy.

Czy można odwołać darowiznę po śmierci obdarowanego? Darowiznę może odwołać sam darczyńca lub jego spadkobiercy, tylko wtedy gdy obdarowany żyje i dopuszcza się rażącej niewdzięczności. Przykładem takiego nagannego zachowania, które może stanowić podstawę do odwołania darowizny, jest m.in. pobicie, zniewaga czy kradzież przedmiotu należącego do darczyńcy. 

Obdarowany, który nabył nieruchomość w darowiźnie, może nią dowolnie rozporządzać, a w tym także sprzedać nieruchomość, nawet krótko po jej otrzymaniu. Warto jednak wiedzieć, że sprzedaż nieruchomości z darowizny przed upływem 5 lat wiąże się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi. W takim przypadku sprzedający będzie musiał zapłacić podatek od sprzedaży, chyba że przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy.

Temat: kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego, często nasuwa wiele pytań. W przypadku problematycznych kwestii związanych z darowizną zachęcamy do skorzystania z usług prawnika, który szczegółowo wytłumaczy wszelkie zawiłe kwestie prawne.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń