Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia17 maja, 2023

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu

kto-dziedziczy-mieszkanie-w-spadku-po-rodzicach-bez-testamentu

Mieszkanie w spadku po rodzicach to zazwyczaj najbardziej wartościowy składnik spadku, który może przypaść różnym osobom w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej. Gdy rodzice nie pozostawili testamentu, kolejność dziedziczenia narzucają przepisy prawa. W takiej sytuacji ważne jest, aby poznać zasady dziedziczenia oraz kolejność praw do spadku.

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu? W tym artykule omówimy kilka ważnych aspektów dotyczących dziedziczenia nieruchomości, gdy nie pozostawiono testamentu. Sprawdzimy, kto dziedziczy oraz jakie prawa mają spadkobiercy. Dowiemy się co zrobić, aby zlikwidować stosunek współwłasności, kiedy możemy sprzedać nieruchomość oraz poruszymy ważne kwestie podatkowe dotyczące mieszkania w spadku po rodzicach. Zapraszamy do lektury!

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu i z testamentem

O tym kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach, rozstrzyga istnienie testamentu. Celem sporządzenia testamentu jest rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci w swobodny sposób – według woli testatora. Testament najczęściej spisują osoby, które chcą przekazać należącą do nich własność konkretnym osobom, które według woli testatora na to zasługują. Także, gdy kolejność dziedziczenia ustawowego jest według testatora niesprawiedliwa i niekorzystna. 

Sprawy spadkowe, w przypadku istnienia testamentu są zazwyczaj mniej skomplikowane niż w przypadku dziedziczenia ustawowego. Testator może swobodnie wskazać określone osoby, które dziedziczą konkretne składniki majątku, np. jedna odziedziczy nieruchomość, inna samochód, a kolejna oszczędności. Takie rozporządzenie majątkiem pozwala uniknąć problemów związanych ze współwłasnością oraz kłótni o majątek po zmarłym – a często ma to miejsce przy dziedziczeniu ustawowym, gdy do dziedziczenia zostaje powołanych kilka lub kilkanaście osób. 

Natomiast, kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu? Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu, jego majątek zostanie podzielony pomiędzy najbliższych krewnych na podstawie przepisów prawa.

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu – kolejność dziedziczenia według ustawy

To, kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu, uregulowane jest w przepisach polskiego prawa. Kolejność dziedziczenia to bardzo ważne zagadnienie, które określa, kto ma prawo do dziedziczenia mieszkania w spadku.

W Polsce obowiązuje hierarchia spadkobierców ustawowych, którzy mają pierwszeństwo w przypadku braku testamentu. A więc tym, kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu, są dzieci. Dzieci, dziedziczą majątek po rodzicach w częściach równych. W przypadku, gdy któreś z dzieci zmarło szybciej niż rodzice, udział w spadku, jaki przypadałby zmarłemu potomkowi, przypada z kolei jego dzieciom. A więc może dojść do sytuacji, że spadek dziedziczą także wnukowie. Wnukowie dziedziczą część zmarłego rodzica w częściach równych. Na podobnej zasadzie dziedziczą w dalszej kolejności prawnukowie.

W kontekście tego, kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu, warto mieć  również na uwadze, że w przypadku gdy jeden z rodziców miał dzieci z poprzedniego małżeństwa, również one będą dziedziczyły spadek po zmarłym rodzicu. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie po rodzicach rodzeństwo – prawa współwłaścicieli nieruchomości 

Wiemy już, kto dziedziczy mieszkanie o rodzicach bez testamentu, warto zatem poruszyć inną, równie ważną kwestię, jaką są prawa współspadkobierców. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że spadkobiercy, którzy odziedziczyli mieszkanie w spadku po rodzicach, mają możliwość wyboru czy spadek przyjmują, a jeśli tak to, w jakim zakresie (z dobrodziejstwem inwentarza, wprost) czy też spadek chcą odrzucić. Odrzucenie spadku może spowodować zwiększenie udziałów w spadku pozostałych spadkobierców, lub tez powołanie do dziedziczenia kolejnych osób z kręgu rodziny. 

Każdy przedmiot wchodzący w skład spadku jest współwłasnością spadkodawców. Odziedziczone mieszkanie w spadku po rodzicach jest współwłasnością wszystkich dzieci – prawo własności przysługuje wszystkim dzieciom jednocześnie. W tym momencie żadne z dzieci nie ma wyłącznego prawa własności do żadnego, konkretnego przedmiotu, a jedynie udział w majątku spadkowym określony ułamkiem. 

Każdy spadkobierca uczestniczy w zarządzaniu wspólną nieruchomością i podejmowaniu decyzji z nią związanych. Może czerpać z niej korzyści, proporcjonalne do posiadanego udziału, ale ponosi w równym stopniu ciężary, np. koszty jej utrzymania, koszty remontu.

To, kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu, jak również sama wspólność praw często bywa powodem sporów wśród spadkobierców. Spadkobiercy mogą uważać dziedziczenie ustawowe za niesprawiedliwe, mogą mieć różne plany na zagospodarowanie nieruchomości, czy też uważać za kosztowny obowiązek i chcieć się jej pozbyć. Współwłasność mieszkania w spadku po rodzicach bywa problematyczna, dlatego spadkobiercy często decydują się na jej rozwiązanie.

Jedno z dzieci może stać się wyłącznym właścicielem mieszkania po rodzicach lub spadkobiercy mogą wspólnie dokonać sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu – jak stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości 

Jednym z najważniejszych kroków, jakie należy podjąć, żeby móc stać się wyłącznym właścicielem mieszkania w spadku po rodzicach jest stwierdzenie nabycia spadku. To formalność polegająca na udowodnieniu swojego prawa do dysponowania majątkiem po bliskich zmarłych. Można to zrobić na dwa sposoby

Aby dokonać tej czynności, konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w odpowiednim sądzie. We wniosku wskazuje się osobę spadkodawcy, krąg spadkobierców oraz to, w jakim stopniu były one związane ze zmarłym. Należy także dołączyć akt zgonu i akty stanu cywilnego osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd zostaje wydana decyzja o stwierdzeniu nabycia spadku. Na jej podstawie określone osoby mogą wskazać siebie jako właścicieli nieruchomości w księdze wieczystej, a następnie mogą one nią swobodnie dysponować – sprzedawać, wynajmować czy przekazywać innym osobom.

Innym sposobem, na potwierdzenie swoich praw do majątku po rodzicach, stanowi notarialny dokument, jakim jest akt poświadczenia dziedziczenia. Uzyskamy go u notariusza w ciągu jednego dnia, lecz niezbędne jest stawiennictwo wszystkich spadkobierców, i brak jakichkolwiek nieporozumień związanych z dziedziczeniem spadku między nimi. 

Obydwa dokumenty – postanowienie sądu i dokument notarialny – potwierdzają kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu oraz w jakich ułamkach. 

W tym momencie spadkobiercy mogą wspólnie zbyć nieruchomość, lub też, gdy jeden z nich chciałby zatrzymać nieruchomość na własność, należy podjąć kolejne działania. Gdy spadkobiercy nie mają nic przeciwko temu, by jedno z dzieci przejęło mieszkanie w spadku po rodzicach, sprawę mogą załatwić u notariusza. Zbycie udziału w nieruchomości może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie, niezbędna jest jednak forma aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy spadkobiercy są skłóceni, toczą spory o to kto powinien otrzymać poszczególne składniki majątku po rodzicach, właściwym jest przeprowadzenie działu spadku w sądzie, który zdecyduje o wzajemnych rozliczeniach między spadkobiercami, oraz orzeknie w sprawie mieszkania w spadku po rodzicach. 

mieszkanie-w-spadku-po-rodzicach

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu – dział spadku

W postępowaniu, jakim jest dział spadku, sąd decyduje o tym, które składniki majątku rodziców zostaną przyznane konkretnym osobom dziedziczącym. Spadkobiercy mogą przedstawić swoje zdanie w tym temacie, lecz sąd nie jest nim związany i może podjąć inną decyzję. 

Jeżeli chodzi o mieszkanie w spadku po rodzicach, sąd może przyznać nieruchomość określonemu spadkobiercy, który będzie mógł spłacić udziały pozostałych dziedziców. W przypadku braku porozumienia, dział spadku może zakończyć się sprzedażą mieszkania przez komornika. Innym sposobem jest podział fizyczny, lecz z uwagi na fakt, że w przypadku mieszkań byłoby to problematyczne – zazwyczaj rozwiązanie to odpada.

Stając się wyłącznym właścicielem nieruchomości na podstawie postanowienia sądu, możemy z pełną dowolnością zarządzać mieszkaniem. Możemy zdecydować się na jego sprzedaż i z uzyskanych pieniędzy spłacić udziały pozostałych spadkobierców. 

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu – sprzedaż mieszkania po rodzicach

W przypadku dziedziczenia mieszkania po rodzicach spadkobiercy często podejmują decyzję o sprzedaży. Odziedziczona nieruchomość często wymaga dodatkowych nakładów finansowych i wykonania remontu, aby doprowadzić ją do stanu używalności, kiedy to można zdecydować się na wynajem. Nie zawsze, w grę wchodzi również możliwość zamieszkania w odziedziczonym lokalu. Spadkobiercy, którzy mieszkają z dala od miejscowości, w której znajduje się mieszkanie w spadku po rodzicach, na ogół wolą zbyć nieruchomość i podzielić się zyskiem ze sprzedaży.

Jak zostało wspomniane, najpierw jednak należy dokładnie zbadać kwestie spadkowe i ustalić, kto ma prawa do nieruchomości (kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu) oraz jakie są ewentualne długi spadkowe. Następnie wszyscy spadkobiercy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż mieszkania.

Po uzyskaniu zgody wszystkich właścicieli nieruchomości można przystąpić do procedury sprzedaży. Konieczne będzie sporządzenie umowy kupna-sprzedaży mieszkania, czyli aktu notarialnego. Jeżeli spadkobiercom zależy na szybkiej i sprawnej transakcji, mogą zgłosić swoją nieruchomość do skupu nieruchomości Skup.io. Specjaliści Skup.io zadbają o potrzeby sprzedających i pomogą w realizacji całej transakcji. 

Co więcej, nie ma potrzeby, aby wszyscy spadkobiercy stawiali się w kancelarii notarialnej, mogą oni upoważnić jednego ze spadkobierców do dokonania transakcji w ich imieniu. Taka transakcja jest w pełni bezpieczna, a spadkobiercy, którzy nie stawią się u notariusza, otrzymają gotówkę w wysokości odpowiadającej ich udziałom,  na konto od razu w dniu sprzedaży.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Warto również pamiętać o konsekwencjach podatkowych wynikających ze sprzedaży mieszkania po rodzicach. Sprzedający mogą być zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego zysku ze sprzedaży.  A jeśli o podatkach mowa, warto też poruszyć kwestię podatku od spadków i darowizn.

Umowa zbycia spadku a mieszkanie w spadku po rodzicach

Co ciekawe, zanim spadkobiercy dokonają działu spadku, każdy z nich może zbyć należący do siebie udział spadkowy (udział w nieruchomości i innych przedmiotach spadku). Umowa zbycia spadku może zostać zawarta między spadkobiercami, ale też między spadkobiercą a dowolną osobą trzecią. Nie wymaga to zgody pozostałych spadkobierców. Ważne, aby umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. 

Mieszkanie po rodzicach podatek 

Mieszkanie w spadku po rodzicach to wspaniałe dziedzictwo, ale niestety zdarza się, że niesie ze sobą pewne koszty. Jednym z nich jest podatek od spadku i darowizn. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości nabytego majątku oraz stosunku pokrewieństwa pomiędzy osobą spadkodawcy i spadkobiercy. Co konkretnie oznacza nabycie mieszkania po rodzicach pod względem opodatkowania?

Od spadków i darowizn konieczne jest odprowadzenie podatku, natomiast w przypadku najbliższych krewnych można skorzystać z całkowitego zwolnienia zapłaty. Wstępni i zstępni należą do zerowej grupy podatkowej, która nie musi płacić powyższego podatku. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, spadkobiercy mają 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, i w tym czasie powinni złożyć odpowiedni formularz do urzędu skarbowego.

Innym podatkiem, który zainteresuje osoby, które dziedziczą mieszkanie po rodzicach bez testamentu, jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Aktualne przepisy stanowią, że sprzedaż nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę  jest opodatkowana stawką 19%. Chcąc sprzedać mieszkanie po rodzicach, spadkobiercy powinni zainteresować się datą wybudowania lub nabycia lokalu przez rodziców. W innym przypadku, gdy podatek będzie wymagalny, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Podsumowując: chcąc uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i dodatkowych kosztów, powinno się dokładnie poznać procedury opodatkowania oraz terminy przy nabyciu mieszkania po swoich rodzicach. Podatek od spadków i darowizn, oraz podatek przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości to ważne opłaty, których można uniknąć, znając przepisy.

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu – podsumowanie

Kto dziedziczy mieszkanie po rodzicach bez testamentu? Mieszkanie stanie się własnością osób określonych przez prawo, którymi są zstępni spadkodawców – w pierwszej kolejności dzieci. Dzieci dziedziczą spadek w częściach równych. Do dziedziczenia zostaną powołane również dzieci pochodzące z poprzedniego małżeństwa męża czy żony. 

Osoby, które otrzymają mieszkanie w spadku po rodzicach, powinny prawnie potwierdzić swoje prawa do mieszkania drogą sądową lub notarialną, a następnie zmienić dane właściciela w prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej. Wtedy możliwe staje się dokonanie działu spadku, ale również sprzedanie nieruchomości wspólnie przez spadkobierców. 

Co ważne, przed dokonaniem działu spadku, spadkobiercy mogą również dokonać zbycia swojego udziału w spadku.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez wszystkich dziedziców, ale też gdy mieszkanie w spadku po rodzicach przypadnie jednemu spadkobiercy, powinno się pamiętać o obowiązkach podatkowych oraz niezbędnych terminach. 

Wnioskiem z powyższego artykułu jest to, że dziedziczenie mieszkania po rodzicach bez testamentu może być skomplikowane i wymagać wiedzy na temat prawa spadkowego.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń