Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 maja, 2023

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania

jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania

Sytuacja, w której jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania i nie dopuszcza pozostałych do nieruchomości, wcale nie należy do rzadkości. Taka osoba, może uważać, że nieruchomość należy się wyłącznie jej, mimo że faktycznie nie przeprowadzono działu spadku, a mieszkanie jest współwłasnością kilku osób.

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – współwłasność przedmiotów spadku

W przypadku śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości, spadkobierców, którzy otrzymają majątek po zmarłym, wskazują przepisy prawa. Są to osoby najbliższe spadkodawcy – małżonek oraz dzieci, lub w dalszej kolejności rodzice, rodzeństwo itd., W takiej sytuacji mamy do czynienia ze współwłasnością całego majątku spadkowego. Oznacza to, że każdy z dziedziców posiada określoną część udziałów w przedmiocie spadku.

Porozumienie w kwestii zarządu nad przedmiotami odziedziczonymi w spadku, pozwala efektywnie nimi gospodarować. Współspadkobiercy mogą wspólnie zadecydować, że w nieruchomości zamieszka jeden z nich, i to ta osoba będzie ponosić koszty utrzymania nieruchomości. Nieruchomość można też wynająć i podzielić się korzyściami finansowymi lub sprzedać odziedziczone mieszkanie i również podzielić się zyskiem ze sprzedaży. Niestety, nie zawsze sprawy przybierają taki obrót. Bywa, że jeden spadkobierca korzysta z mieszkania i nie chce w żaden sposób dzielić się nieruchomością z innymi. 

Gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, taka sytuacja może powodować konflikty między współwłaścicielami. Najczęściej, dzieje się tak, gdy osoba zajmująca nieruchomość po zmarłym, wspólnie mieszkała z nim do czasu śmierci, i mieszka w nieruchomości nadal, pomimo tego, że zmienił się właściciel.

Taki spadkobierca, często uważa, że nieruchomość należy się właśnie jemu, i ma prawo w niej mieszkać. Zawłaszcza sobie nieruchomość pozbawiając pozostałych spadkobierców dostępu do składnika spadku, jakim jest właśnie mieszkanie. Co więcej, zdarza się, że dokonuje nakładów, na które nie ma zgody innych spadkobierców. Stan, w którym jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania i nie chce dopuścić nikogo do wspólnego korzystania z posiadłości, z pewnością jest niekorzystny dla pozostałych uprawnionych.

Jednakże mają oni pewne możliwości prawne, aby dochodzić swoich roszczeń wobec zachłannego spadkobiercy. Spadkobiercy mogą żądać udostępnienia nieruchomości, lub co w wielu sytuacjach wydaje się lepszym rozwiązaniem, żądać wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości ponad przysługujące spadkobiercy udziały. 

Niekiedy, zmęczeni taką sytuacją spadkobiercy, decydują się na sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości. Najczęściej dlatego, że nie chcą stawać przed sądem z bliską rodziną, a porozumienie ze spadkobiercą, który nieruchomość zamieszkuje, jest niemożliwe. Sprzedaż udziałów w nieruchomości, lub sprzedaż udziałów w spadku również jest możliwym i dostępnym  zakończeniem problematycznej współwłasności. 

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – prawa i obowiązki spadkobierców

Kiedy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania po śmierci spadkodawcy, powinien robić to zgodnie z przepisami prawa i przestrzegać określonych praw i obowiązków, jakie niesie ze sobą współwłasność.

Jednym z obowiązków jest dbanie o stan techniczny nieruchomości oraz jej utrzymanie. Właściciele są również odpowiedzialni za opłacenie podatków, kosztów eksploatacyjnych oraz wszelkich innych wydatków związanych z użytkowaniem nieruchomości. Powinni sprawować wspólny zarząd nad nieruchomością. Czynności zwykłego zarządu wymagają zgody większości, a czynności przekraczające zwykły zarząd nad nieruchomością wymagają zgody wszystkich.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, spadkobiercy są uprawnieni do współposiadania wspólnej nieruchomości i korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z tej samej rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. A zatem wszyscy spadkobiercy mogą korzystać z całej nieruchomości, w taki sposób by pozostali również mogli to robić.

Jeżeli, tylko jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, wykluczając pozostałych, stan współwłasności zostaje zaburzony. 

Skoro, każdy spadkobierca jest uprawniony do korzystania z wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, nie można nikogo pozbawić dostępu do nich. 

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

Jeśli jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, pozostali, którzy zostali pozbawieni dostępu do nieruchomości, mogą ubiegać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad przysługujący spadkobiercy udział. Wynagrodzenia można żądać podczas sprawy o dział spadku, ale również w osobnym postępowaniu. 

Jeżeli chodzi o nieruchomość otrzymaną w spadku przez kilka osób, żądanie wynagrodzenia, czyli rekompensaty finansowej za wyłączne korzystanie ze spadku może stanowić lepsze rozwiązanie niż żądanie udostępnienia nieruchomości. 

Jaka jest wysokość wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości ponad udział? Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie podczas postępowania przez biegłego. Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie stawek rynkowych. Będzie to kwota odpowiadająca wysokości miesięcznego czynszu najmu, jaką można by uzyskać wynajmując część nieruchomości adekwatną do posiadanego udziału w nieruchomości. Kwotę należy pomnożyć przez ilość miesięcy kiedy spadkobiercy zostali pozbawieni możliwości wstępu i korzystania z nieruchomości.

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – brak dostępu do nieruchomości

Gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, a pozostali, którzy zostali pozbawieni dostępu do nieruchomości, żądają z tego tytułu wynagrodzenia finansowego, muszą pamiętać, że w takiej sytuacji ważne jest zaistnienie bezprawności, która może ujawnić się poprzez odmowę udostępnienia przedmiotu. 

Sam fakt, jakim jest wyłączne korzystanie z mieszkania przez jednego ze spadkobierców, w takiej sytuacji nie będzie wystarczający. Spadkobierca wychodzący z żądaniem wynagrodzenia musi wykazać, że odmówiono mu dostępu do mieszkania. Żądanie będzie zasadne tylko, gdy faktycznie spadkobiercy nie zostaną wpuszczeni do nieruchomości i spotkają się z odmową korzystania z niej. Jak można udowodnić to przed sądem?

W przypadku gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, inny spadkobierca może na piśmie wezwać go do wydania kluczy do lokalu czy udostępnienia lokalu wskazując termin. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony zamieszkującego nieruchomość spadkobiercy, lub wręcz odmowa wydania kluczy może być ważnym dowodem w sprawie. 

Należy pamiętać, że każdy ze spadkobierców ma równe prawa do nieruchomości. Oznacza to, że żaden ze spadkobierców nie może ograniczać innym dostępu do nieruchomości czy też jej użytkowania. Jeśli jeden ze spadkobierców uniemożliwia innemu korzystanie z mieszkania, można skorzystać z pomocy sądu.

jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – kiedy wynagrodzenie się nie należy

W pewnych sytuacjach, gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, powyższe wynagrodzenie nie będzie zasadne. Kiedy? Gdy pozostali spadkobiercy wyrażają zgodę na korzystanie z lokalu przez jednego z nich. Ponadto wynagrodzenia nie mogą ubiegać się osoby, które co prawda posiadają klucze do wspólnego lokalu, lecz z własnej woli, z pewnych powodów nie korzystają z nieruchomości.

Każdą sytuację należy jednak rozpatrywać indywidualnie i w razie potrzeby skorzystać z pomocy prawnej, aby określić swoje możliwości dochodzenia roszczeń od pozostałych spadkobierców. Nie w każdym przypadku odmówienie dopuszczenia do współposiadania przez jednego ze spadkobierców, będzie wiązało się z wynagrodzeniem na rzecz pozostałych.

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – korzystanie z mieszkania w ciągu 3 miesięcy po śmierci spadkodawcy

W kontekście sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, na uwagę zasługuje również art. 923 Kodeksu cywilnego. Niniejszy artykuł mówi o tym, że małżonek oraz inne osoby bliskie spadkodawcy, które to zamieszkiwały z nim aż do dnia jego śmierci, mogą korzystać z mieszkania oraz urządzeń domowych, w dotychczasowym zakresie przez okres 3 miesięcy po śmierci spadkodawcy. Co ważne, osoby uprawnione do korzystania z nieruchomości przez okres 3 miesięcy musiały zamieszkiwać “na stałe” ze spadkodawcą. 

To szczególna ochrona osób najbliższych, która umożliwia korzystanie z nieruchomości w trudnym okresie po śmierci spadkodawcy. Nie sposób wyłączyć tego uprawnienia poprzez stosowny zapis w testamencie. Spadkobiercy, którzy dziedziczą nieruchomość, mogą żądać opuszczenia lokalu przez osobę korzystającą z niego, po upływie terminu trzech miesięcy. 

jeden-spadkobierca-korzysta-z-mieszkania

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – podnajem nieruchomości

Sytuacja, gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, może generować jeszcze inne problemy. Korzystanie z nieruchomości może polegać na podnajmie nieruchomości przez jednego ze spadkobierców i czerpaniu korzyści z najmu tylko przez niego.

Co do zasady, czynność, jaką jest zawarcie umowy najmu z osobą trzecią, jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd nieruchomością, co powoduje konieczność wyrażenia zgody na najem przez wszystkich spadkobierców. Spadkobierca, który pobiera czynsz, zobowiązany jest podzielić się zyskiem z pozostałymi spadkobiercami proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Jest to bowiem przychód wspólny spadkobierców. Według przepisów kodeksu cywilnego – “pożytki i przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów””. 

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – sprzedaż nieruchomości w przypadku problemów ze współwłasnością

Sprzedaż nieruchomości w przypadku problemów ze współwłasnością jest popularnym rozwiązaniem. Sprzedaż udziału w spadku to możliwość uniknięcia stawania przed sądem z członkami rodziny. To również rozwiązanie, gdy chcemy zakończyć współwłasność nieruchomości w krótkim czasie i bezproblemowo. 

Umowa zbycia spadku może polegać na sprzedaży swojej części majątku po zmarłym innej, wybranej osobie – drugiemu spadkobiercy lub dowolnej innej osobie, np. profesjonalnej firmie specjalizującej się w odkupowaniu udziałów spadkowych Skup.io. Taka umowa, żeby była wiążąca, powinna zostać zawarta u notariusza. 

Co istotne, zbycie udziałów w spadku nie wymaga informowania i zgody od pozostałych spadkobierców. Własnym udziałem w spadku możemy rozporządzać dowolnie. 

Jeżeli współwłasność rodzi pewne problemy, np. gdy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, blokując tym samym dostęp do wspólnej nieruchomości, lecz nie chcesz rozpoczynać postępowania sądowego, masz możliwość zbyć swój udział do skupu nieruchomości Skup.io.

Taka sprzedaż, to warta rozważenia możliwość na uzyskanie korzyści finansowych z przedmiotu, z którego dotychczas nie mogliśmy korzystać i nie czerpaliśmy też żadnych korzyści z tytułu czynszu. Atutem tego rozwiązania jest także szybkość. Sprzedaż ze specjalistami skupu nieruchomości trwa bardzo krótko – tyle ile potrzeba, aby załatwić niezbędne formalności. Co ważne, jest to bezpieczny sposób na sprzedaż udziałów w spadku czy nieruchomości. W przypadku ewentualnych problemów współpracujący z nami specjaliści prawa pomogą rozwiązać wszelkie zawiłości prawne, stojące na przeszkodzie do przeprowadzenia skutecznej transakcji sprzedaży. 

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – dział spadku i zniesienie współwłasności

Innym możliwym rozwiązaniem kłopotliwej sytuacji, kiedy tylko jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, jest dział spadku, który ma na celu rozwiązać stosunek współwłasności. Gdy jeden spadkobierca korzysta z nieruchomości ponad swój udział, odmawia wstępu i korzystania innym spadkobiercom, i taka sytuacja jest problematyczna, całkowite zniesienie współwłasności poprzez dział spadku może spowodować przyznanie takiemu spadkobiercy nieruchomości na wyłączność.

Gdy spadkobierca korzystający z lokalu wyrazi chęć przejęcia nieruchomości, sąd w postępowaniu o dział spadku może przychylić się do jego decyzji. Ustalone zostaną spłaty i dopłaty dla pozostałych spadkobierców, w kwotach adekwatnych do wysokości ich udziałów. 

Spłaty mogą być dokonane uiszczając ustaloną kwotę jednorazowo, lub sąd może rozłożyć płatność na raty, lecz spłata nie może trwać dłużej niż 10 lat. 

Jak zostało wspomniane wyżej, w postępowaniu o dział spadku można równocześnie dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu ponad udział. Roszczenia powinny zostać zgłoszone w trakcie postępowania, po zakończeniu sprawy w sądzie, nie będzie można dochodzić roszczeń z tego tytułu. 

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania – podsumowanie

Podsumowując, kiedy jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania po śmierci spadkodawcy, ważne jest, aby wszyscy współwłaściciele byli świadomi swoich praw i obowiązków. Współwłasność przedmiotów spadku może prowadzić do trudnych sytuacji, które często muszą zostać rozstrzygnięte przy udziale sądu. 

Poszkodowani spadkobiercy, którym odmówiono korzystania lub wstępu do wspólnej nieruchomości, mogą ubiegać się o wynagrodzenie za korzystanie ze spadku ponad udział. Ponadto można żądać udostępnienia nieruchomości. W sytuacjach, gdy pomiędzy spadkobiercami narastają konflikty o współwłasność, warto rozważyć dział spadku, który zakończy się przyznaniem poszczególnych przedmiotów spadku na własność konkretnym spadkobiercom. 

Ciekawą alternatywą jest również sprzedaż udziałów w spadku, dzięki czemu możemy uniknąć postępowań sądowych i szybko zakończyć współwłasność wiążącą nas z innymi spadkobiercami. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń