Współwłasność małżeńska nieruchomości - co należy wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 listopada, 2023

Współwłasność małżeńska nieruchomości – co należy wiedzieć

wspolwlasnosc-malzenska-nieruchomosci

Współwłasność małżeńska nieruchomości dotyczy małżeństw, u których panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Ten rodzaj współwłasności, jaki łączy małżonków, wiąże się z pewnymi konsekwencjami, o których warto wiedzieć.

W tym artykule przedstawimy kilka ważnych informacji związanych ze współwłasnością małżeńską nieruchomości. Czy jeden małżonek może nabyć lub sprzedać nieruchomość bez zgody drugiego? Jak wygląda sprzedaż wspólnej nieruchomości przez małżonków? Co z nieruchomością w przypadku rozwodu lub śmierci współmałżonka? 

Jak wygodnie sprzedać każdą nieruchomość nawet tą problematyczną? Pomoże Ci w tym skup nieruchomości Skup.io!

Współwłasność małżeńska nieruchomości – kiedy powstaje małżeńska wspólność majątkowa

Kiedy wchodzimy w związek małżeński, nasze życie zmienia się pod wieloma względami. Jednym z takich aspektów jest ustawowa wspólność majątkowa między małżonkami. Kiedy dokładnie powstaje?


Według polskich przepisów prawa, w momencie zawarcia małżeństwa automatycznie powstaje między małżonkami małżeńska ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystkie nabyte przez nich dobra podczas trwania małżeństwa, stają się własnością obydwojga.

Współwłasność małżeńska nieruchomości powstała na skutek ustawowej wspólności majątkowej sprawia, że małżonkowie mają równe prawa do całego zgromadzonego wspólnie majątku. 

Małżonkowie uprawnieni są do współposiadania nieruchomości i korzystania z nieruchomości, lecz w taki sposób, aby nie ograniczać powyższych praw drugiemu małżonkowi. Małżonkowie jako współwłaściciele mają prawo czerpać dochody ze wspólnej nieruchomości, jak również mają obowiązek opłacać koszty, które nieruchomość stwarza.

Małżonkowie mają więc wspólny majątek jednakże każdy z nich posiada także swój majątek osobisty. W skład majątku osobistego każdego z partnerów wchodzą m.in.: nieruchomości i ruchomości nabyte przed małżeństwem, przedmioty majątkowe uzyskane jako darowizna lub spadek czy rzeczy nabyte za środki pochodzące z majątku osobistego.

Warto pamiętać również o tym, że ustawową wspólność majątkową można wyłączyć umową rozdzielności majątkowej. W tym celu małżonkowie powinni podjąć działania i udać się wspólnie do notariusza, który sporządzi odpowiedni dokument.

Współwłasność małżeńska nieruchomości – jak wygląda zakup nieruchomości przez małżonków?

Współwłasność małżeńska nieruchomości – zakup nieruchomości podczas małżeństwa

Zakup nieruchomości to najczęstsza wspólna inwestycja małżonków. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej zakup nieruchomości za środki pochodzące z majątku wspólnego wymaga zgody obydwojga małżonków. Zakup nieruchomości, wymaga od małżonków stawienia się na akcie notarialnym – oboje zawierają umowę ze sprzedającym. 

Współwłasność małżeńska nieruchomości jest to współwłasność łączna, która nie wyszczególnia ułamkowych udziałów w nieruchomości. Małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi udziałami niezależnie od drugiego (sprzedać, darować), ponieważ te, nie istnieją. 

Współwłasność małżeńska nieruchomości ogranicza więc możliwość rozporządzania swoim udziałem jak i całą nieruchomością w pojedynkę. Wszelkie ważne decyzje dotyczące nieruchomości muszą być podejmowane wspólnie przez małżonków. 

Zakup nieruchomości podczas trwania małżeństwa możliwy jest bez zgody drugiego małżonka, nawet w przypadku trwania ustawowej wspólności majątkowej, lecz tylko wtedy gdy małżonek nabywa nieruchomość za środki pochodzące z majątku osobistego, czyli np. takie, które zgromadził przed ślubem. Wtedy nieruchomość wchodzi do majątku osobistego jednego z małżonków. 

Małżonek składa wtedy oświadczenie przed notariuszem, że środki, które posłużyły na kupno nieruchomości, pochodzą z jego majątku osobistego. 

Współwłasność małżeńska nieruchomości – sprzedaż nieruchomości i udziałów w nieruchomości podczas trwania małżeństwa

Podczas trwania małżeństwa, może się zdarzyć sytuacja, że konieczne będzie sprzedanie nieruchomości znajdującej się we współwłasności. Sprzedaż nieruchomości podczas gdy małżonków łączy wspólność majątkowa, jest możliwa tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Wspólna, zgodna decyzja jest kluczowa dla przeprowadzenia transakcji.

Jeżeli oboje małżonkowie godzą się na sprzedaż nieruchomości, można przystąpić do formalności związanych z procesem sprzedaży. Co do zasady, oboje powinni uczestniczyć w zawarciu umowy przedwstępnej jak i finalnej, która przenosi własność nieruchomości na nowego nabywcę. 

Brak zgody drugiego małżonka na przeprowadzenie transakcji, lub gdy nie stawi się on na akcie notarialnym, spowoduje, że notariusz bez przedłożenia pełnomocnictwa do sprzedaży, nie zrealizuje transakcji. Sprzedaż bez zgody drugiego małżonka będzie nieważna. 

Jak zostało wcześniej wspomniane, ustawowa współwłasność małżeńska nieruchomości uniemożliwia sprzedaż udziałów w nieruchomości, ponieważ te, nie są wyszczególnione.  Nie ma więc możliwości, aby jeden z małżonków sprzedał “swoją część” mieszkania lub domu.

Nie ma on także wystarczających praw, aby sprzedać całą nieruchomość samodzielnie. Ustawowa współwłasność małżeńska nieruchomości wymaga od małżonków współdziałania. 

Należy wspomnieć, że w przypadku, gdy nieruchomość należy do majątku osobistego jednego z małżonków, to ma on pełną swobodę jej sprzedaży. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność małżeńska nieruchomości – rozwód a wspólna nieruchomość

Współwłasność małżeńska nieruchomości – co stanie się z nieruchomością w przypadku rozwodu? Rozwód to trudny czas dla każdej pary małżeńskiej. Wraz z rozpadem związku, często pojawia się pytanie dotyczące wspólnej nieruchomości – czy może nadal pozostać własnością obojga małżonków?

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje wraz z rozwodem. Zgodnie z polskim prawem, w przypadku rozwodu współwłasność łączna przekształca się we współwłasność ułamkową. Z zasady, udziały małżonków w takim majątku są równe i wynoszą 1/2. Oznacza to, że po rozwodzie małżonkowie uzyskają po 1/2 udziałów w nieruchomości. 

W pewnych sytuacjach można ustalić nierówne udziały w majątku po rozwodzie. 

Podział majątku po rozwodzie nie jest bezwzględnie konieczny, jednak w praktyce byli małżonkowie, decydują się na to, aby nie pozostawać we współwłasności. W kwestii podziału nieruchomości po rozwodzie małżonkowie mogą się samodzielnie porozumieć lub w przypadku sporów należy przeprowadzić sądowy podział majątku. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Współwłasność małżeńska nieruchomości – udziały w nieruchomości po rozwodzie

Gdy ustawowa współwłasność małżeńska nieruchomości ustaje, małżonkowie dysponują udziałami w nieruchomości, określonymi ułamkowo. Każdy właściciel udziału w nieruchomości może swobodnie nim dysponować. Oznacza to, że były małżonek może np. przeprowadzić sprzedaż tylko swojego udziału w nieruchomości.

Sprzedaż udziałów może okazać się trudna, ponieważ nabywca musi zaakceptować fakt, że nie będzie mógł dysponować całą nieruchomością zupełnie swobodnie. Najczęściej, gdy dochodzi do rozwodu między małżonkami, jeden z nich decyduje się przejąć nieruchomość lub byli małżonkowie sprzedają wspólnie całą nieruchomość.

Jednak niekiedy sytuacja osobista sprawia, że małżonek chce pozbyć się udziału w nieruchomości łączącej go z byłym partnerem. Na taki wypadek warto pamiętać o istnieniu firm, które nabywają udziały w nieruchomości – mowa tu o skupie nieruchomości, który pomaga właścicielom znajdującym się w problematycznej sytuacji. 

Współwłasność małżeńska nieruchomości – współwłasność a śmierć małżonka

Ustawowa współwłasność małżeńska nieruchomości ustaje nie tylko w wyniku rozwodu, ale między innymi w wyniku śmierci jednego z małżonków. Współwłasność łączna przekształca się wtedy w udziałową automatycznie z mocy prawa. 

Czy współmałżonek uzyska pełną własność nieruchomości, po śmierci partnera? Niekoniecznie. Gdy zmarły nie pozostawił testamentu, spadek po małżonku odziedziczą w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami ustawy: małżonek oraz dzieci. W przypadku, gdy małżeństwo nie miało dzieci, spadek dziedziczy małżonek wraz z rodzicami zmarłego.

Najprostszym sposobem na to, aby drugi małżonek po śmierci zyskał wyłączne prawo do nieruchomości, jest sporządzenie testamentu i wskazanie współmałżonka jako wyłącznego dziedzica nieruchomości. Testament pozwala sporządzającemu na pełną swobodę w rozporządzaniu swoim majątkiem na wypadek śmierci. 

Współwłasność małżeńska nieruchomości – kiedy mieszkanie będzie należało do majątku wspólnego, a kiedy do osobistego

Na koniec, warto wspomnieć o tym, kiedy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, a kiedy do majątku osobistego po zawarciu małżeństwa.

W skład majątku wspólnego wchodzą: 

  • wynagrodzenie za prace oraz dochody z innej działalności zarobkowej,
  • dochody z majątku wspólnego, ale także dochody pochodzące z majątku osobistego małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym małżonka.

Przykład 1. Jeżeli małżeństwo decyduje się nabyć nieruchomość na kredyt i spłacać go ze swoich wynagrodzeń i dochodów, to będzie ona własnością obojga małżonków i wejdzie do ich majątku wspólnego. 

Przykład 2. Jeżeli nieruchomość została zakupiona za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości należącej do majątku osobistego jednego z małżonków, to co do zasady, nowa nieruchomość, będzie odrębną własnością tego małżonka. Ważne, aby, podczas nabywania nowej nieruchomości zapisać w akcie notarialnym, oświadczenie, że nieruchomość została nabyta ze środków pochodzących z majątku osobistego małżonka.

Przykład 3. Jeżeli małżonkowie zdecydują się na zakup nieruchomości wspólnie, lecz ze środków pochodzących z ich majątków osobistych, to mogą nabyć nieruchomość w udziałach. Wspólną nieruchomość, lecz w udziałach mogą nabyć również małżonkowie, którzy zawarli umowę rozdzielności majątkowej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność małżeńska nieruchomości – podsumowanie

Współwłasność małżeńska nieruchomości występuje u małżeństw, które mają wspólny majątek. Ustawowa wspólność majątkowa powstaje automatycznie w momencie zawarcia związku małżeńskiego, lecz może być wyłączona specjalną umową notarialną. 

Może cię zainteresować: Spadek po ojcu gdy żyje matka

Zakup lub sprzedaż nieruchomości podczas trwania małżeństwa wymaga zgody małżonków. W przypadku rozwodu ustawowa współwłasność małżeńska nieruchomości przekształca się we współwłasność łączną i od tej pory byli małżonkowi dysponują ułamkowymi udziałami we wspólnej nieruchomości.

Śmierć jednego z małżonków również wpływa na losy wspólnego majątku. Majątek wspólny ustaje, a część majątku zmarłego małżonka zostaje podzielona między jego spadkobierców według przepisów ustawy lub według testamentu. 

Warto pamiętać, że pomimo posiadania wspólnego majątku, każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, który nabył przed zawarciem związku małżeńskiego. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń