Wstrzymanie eksmisji z mieszkania - problem dla właścicieli - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 sierpnia, 2023

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – problem dla właścicieli

wstrzymanie-eksmisji-z-mieszkania

Gdy lokator nie płaci czynszu i odmawia opuszczenia nieruchomości – oznacza to, że właściciel będzie musiał rozpocząć procedurę eksmisyjną.  To frustrujące i stresujące doświadczenie, które może przynieść wiele trudności. Eksmisja z mieszkania jest często jedynym sposobem na odzyskanie nieruchomości z rąk nieuczciwej osoby. 

Przejście przez procedurę sądową nie oznacza jeszcze, że problemy z lokatorem rychło się zakończą. Wstrzymanie eksmisji z mieszkania, powoduje, że realizacja eksmisji zostaje odłożona w czasie. Oczywiście samo wstrzymanie nie jest tożsame z tym, że eksmisja wcale się nie odbędzie, lecz może to opóźnić wprowadzenie właściciela w posiadanie. 

Może cię zainteresować: Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego

Co trzeba wiedzieć o procesie eksmisyjnym? Kiedy wstrzymanie eksmisji z mieszkania staje się faktem? Ile może potrwać pozbycie się lokatora z nieruchomości? Co można zrobić, aby problem z niepłacącym lokatorem, który odmawia wyprowadzki, został rozwiązany szybciej? Podpowiadamy kiedy sprzedaż mieszkania z lokatorem to dobre rozwiązanie!

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – kiedy dokonuje się eksmisji lokatora

Eksmisja lokatora z mieszkania to proces, który może zostać podjęty w przypadku, gdy lokator nie spełnia swoich obowiązków wynikających z umowy najmu. W większości przypadków dochodzi do takiej sytuacji, gdy lokator nie płaci czynszu przez dłuższy okres czasu, używa lokalu w sprzeczności z umową czy niszczy mienie.

Jeżeli lokator, dopuszcza się takich czynności, właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Jeśli problemem jest zwłoka w opłatach za mieszkanie, właściciel może wypowiedzieć umowę, gdy lokator nie reguluje należności przez 3 miesiące. Wynajmujący powinien powiadomić lokatora o zamiarze wypowiedzenia mu umowy, jak również ustalić dodatkowy termin, w którym lokator będzie miał jeszcze szansę na dobrowolną spłatę zobowiązania i wyprowadzkę. 

Wszystkie pisma wystosowane do lokatora, jak i potwierdzenia odbioru dokumentów, należy zachować na potrzeby postępowania sądowego.

Co więcej, eksmisji można dokonać również, gdy po zakończeniu umowy najmu, wynikającym z upływu terminów, lokator pozostaje w lokalu i nie chce go opuścić. Bywa, że lokatorzy nie przejmują się terminami określonymi w umowie i nadal zamieszkują nieruchomość, nawet po upływie okresu, w którym są zobowiązani opuścić lokal. 

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – jak przebiega eksmisja z mieszkania

Eksmisja z mieszkania nie jest przyjemną procedurą, ani z punktu widzenia właściciela, ani lokatora.

Na początku należy przedstawić fakt, że każda sytuacja jest inna i towarzyszące jej okoliczności również się różnią. Niemniej jednak ogólny schemat postępowania podczas eksmisji wygląda następująco.

Po pierwsze, właściciel nieruchomości musi wystosować do lokatora wezwanie do opuszczenia mieszkania, w którym informuje go o konieczności opuszczenia lokalu w określonym terminie, a konsekwencją nieustosunkowania się do wezwania będzie pozew do sądu. Jeśli lokator nie reaguje na to pismo lub odmawia opuszczenia miejsca zamieszkania, właściciel ma prawo skierować sprawę do sądu.

Jeżeli sąd uzna roszczenie za słuszne, wydaje wyrok nakazujący lokatorowi opuszczenie mieszkania. W wyroku tym zawarta jest również informacja o tym, czy lokatorowi przysługiwał będzie lokal socjalny. W tym momencie lokator powinien opuścić lokal dobrowolnie. Jeżeli to nie nastąpi, właściciel powinien zwrócić się do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Na podstawie tego, komornik jeszcze raz wzywa lokatora do samodzielnego opuszczenia lokalu w określonym terminie. 

Jeżeli i to działanie nie poskutkuje, komornik może przystąpić do przymusowego wyprowadzenia lokatora z nieruchomości.

Jednakże może zdarzyć się, że nastąpi wstrzymanie eksmisji z mieszkania. Kiedy dochodzi do wstrzymania eksmisji z mieszkania i co to oznacza dla właściciela?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – kiedy eksmisja jest wstrzymywana

Istnieją pewne okoliczności, kiedy wstrzymanie eksmisji z mieszkania będzie konieczne.

Najczęstszym przypadkiem, gdy ma miejsce wstrzymanie eksmisji z mieszkania, jest oczekiwanie na lokal socjalny, który przyznaje gmina. Jeżeli lokator należy do grupy osób, wobec których sąd zawsze orzeknie o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego, przymusowe wydalenie lokatora może przeciągnąć się w czasie.

Innym przypadkiem, gdy następuje wstrzymanie eksmisji z mieszkania, jest sytuacja, w której lokator odwołuje się od wyroku sądu. Odwołanie, spowoduje, że do czasu rozpatrzenia sprawy, eksmisja zostanie wstrzymana. 

Lokator może wystosować odpowiedź na pozew o eksmisję do sądu, gdy uważa dokonanie eksmisji za bezzasadne. W odpowiedzi razem z dowodami przemawiającymi za jego racją, może wnieść o wstrzymanie eksmisji z mieszkania. Może też złożyć skargę na czynności komornika, jeżeli uzna, że komornik naruszył prawo. Razem ze skargą może poprosić o wstrzymanie eksmisji z mieszkania do czasu rozstrzygnięcia o zasadności skargi. 

W konsekwencji, wstrzymanie eksmisji z mieszkania może potrwać krótki czas lub całe miesiące, w zależności od tego, z jakiego powodu eksmisja została wstrzymana. Niekiedy, lokatorzy starają się z premedytacją zatrzymać eksmisję lub możliwie ją przedłużyć składając skargi i wnioski, lecz najczęściej eksmisja wstrzymywana jest z powodu braku odpowiednich lokali, do których eksmituje się lokatorów. 

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – odwołanie od wyroku sądu

Gdy wniosek o eksmisję zostaje rozpatrzony negatywnie dla lokatora, ten ma prawo do odwołania się od takiego wyroku, co może poskutkować tymczasowym wstrzymaniem eksmisji z mieszkania. Lokator, który otrzymał wyrok sądu, ma 14 dni na złożenie apelacji. Na marginesie, od wyroku sądu może również odwołać się właściciel nieruchomości.

Podczas procesu odwoławczego ważne jest przedstawienie mocnych argumentów i dowodów na rzecz lokatora oraz skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach. Dobrze przygotowane i uzasadnione odwołanie może mieć wpływ na decyzję sądu. Co więcej, osoby w złej sytuacji materialnej, w których sprawie toczy się eksmisja, mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej wyznaczonej z urzędu.

Wyrok eksmisyjny uprawomocnia się po 14 dniach. Jednakże nawet po tym czasie, lokator może podjąć czynności w celu tymczasowego lub całkowitego wstrzymania eksmisji. Lokator może nie zgadzać się z wyrokiem i wnieść powództwo przeciwegzekucyjne, co spowoduje wstrzymanie eksmisji z mieszkania do czasu wyjaśnienia. 

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – do czasu przyznania lokalu socjalnego

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania najczęściej następuje, gdy lokatorowi przyznano prawo do lokalu socjalnego (czyli lokalu o określonym standardzie, do którego lokator zostanie przeniesiony), lecz na dany moment, gmina nie dysponuje takim lokalem od ręki. To gmina jest odpowiedzialna za przyznanie lokalu socjalnego.

Przez wstrzymanie eksmisji z mieszkania do czasu przyznania lokalu socjalnego rozumie się tymczasowe zawieszenie realizacji eksmisji, które ma miejsce w przypadku braku dostępności alternatywnego miejsca zamieszkania dla osoby dotkniętej procedurą eksmisyjną.

Oznacza to, że jeśli dana osoba spełnia określone wymagania dotyczące otrzymania lokalu socjalnego, zaś gmina nie może w danej chwili zaproponować lokalu eksmitowanemu, komornik wstrzyma się z wykonaniem wyroku do momentu, przydzielenia lokalu. Właściciel nieruchomości, musi pogodzić się z tym, że przez ten czas lokator może pozostać w jego nieruchomości, nawet mimo tego, że sąd orzekł nakaz opuszczenia lokalu. 

Niestety, to ile czasu, potrwa wstrzymanie eksmisji z mieszkania jest właściwie niewiadomą. Wszystko zależy od zasobów mieszkaniowych gminy czy liczby osób, które czekają na przyznanie lokalu. Najczęściej popyt na takie mieszkania w dużym stopniu przewyższa możliwości gminy. To tworzy kolejki i wydłuża realizację eksmisji.

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – duży problem dla właściciela nieruchomości

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania może stać się poważnym problemem dla właściciela nieruchomości.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że wstrzymanie eksmisji nie oznacza automatycznego unieważnienia roszczeń właściciela nieruchomości. Jednakże może spowodować, że nakaz eksmisji zostanie wykonany w późniejszym czasie, co również może stanowić duże obciążenie, dla właściciela.

Przebrnięcie przez procedurę eksmisyjną – wezwanie do opuszczenia lokalu, pozew do sądu, uzyskanie wyroku i klauzuli wykonalności, złożenie wniosku do komornika – samo w sobie trwa dłuższy czas. Właściciel musi pilnować upływu terminów i podejmować kolejne kroki. 

Może czuć się bezsilny, w momencie gdy, w końcu sprawa trafia do komornika, i… następuje wstrzymanie eksmisji z mieszkania

Gorzej, gdy lokator przez cały czas nie płaci należnego właścicielowi czynszu. Oczywiście właścicielowi przysługuje od lokatora comiesięczne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Odszkodowanie dotyczy okresu, kiedy zajmował on lokal bez tytułu prawnego, aż do dnia opuszczenia lokalu. Zasądzenie odszkodowania to jedno, jednakże to, czy lokator rzeczywiście będzie je płacił to druga kwestia. 

Właściciel nieruchomości, może egzekwować odszkodowanie również bezpośrednio od gminy, lecz wobec tego zostaje zmuszony do podjęcia kolejnych czynności związanych właśnie z wyegzekwowaniem należnych mu kwot. 

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – co można zrobić

Jak widać, wstrzymanie eksmisji z mieszkania, może być frustrujące dla właściciela, który musi walczyć o odzyskanie swojego mieszkania, i życzy sobie, aby doszło do tego jak najszybciej. Niestety, nie ma zbyt wielu możliwości, które pozwolą przyspieszyć eksmisję.

Co pewne, nie należy dokonywać dzikich eksmisji, czyli samodzielnego wyrzucenia lokatora i jego rzeczy z nieruchomości. To, że uzyskaliśmy od sądu wyrok nakazujący lokatorowi wyniesienie się, nie oznacza, że możemy samodzielnie go wykonać. Jedyną osobą, która może sprawić, że lokator opuści nasze mieszkanie, jest komornik.

Opcją jest podjęcie mediacji z lokatorem. Najczęściej lokator i właściciel są jednak w takich relacjach, że prowadzenie pertraktacji jest zupełnie niemożliwe. Czasami warto skorzystać z pomocy profesjonalnych mediatorów, czyli osoby trzeciej wyspecjalizowanej w przeprowadzaniu takich rozmów. Być może uda się wypracować lepsze i szybsze dla obu stron rozwiązanie. 

Gdy wstrzymanie eksmisji z mieszkania, w związku z oczekiwaniem na lokal socjalny jest dla właściciela szczególnie niepożądane, może on podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania z lokatorem jako alternatywa dla długiego procesu eksmisji

Może wydawać się, że sprzedaż mieszkania z lokatorem, to ostateczność, jednak może być to skuteczne rozwiązanie wobec długotrwałej walki z lokatorem. 

Sprzedaż mieszkania jest możliwa gdy lokator nie chce się wyprowadzić i sprawia duże problemy, lecz właściciel nie chce wchodzić na drogę sądową. Również gdy eksmisja jest w toku, lub został wydany wyrok nakazujący wyprowadzkę lokatora, lecz eksmisja została wstrzymana.

Wedy, gdy właściciel ma dość, oczekiwania aż komornik dokona skutecznej eksmisji, może zdecydować się na sprzedaż mieszkania z lokatorem.

Firma kupująca mieszkania z lokatorami, to właściwe wyjście w takiej sytuacji. Skup mieszkań z lokatorem Skup.io zapewnia bezpieczną i skuteczną sprzedaż mieszkania, także gdy zamieszkuje w nim nieuczciwy lokator. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i nerwy właściciela, który nie musi przechodzić przez procedurę eksmisyjną. Skup.io odkupi nieruchomość, a następnie dokona niezbędnych formalności wobec dzikiego lokatora

Sprzedaż mieszkania z lokatorem może okazać się lepszym wyjściem niż długotrwałe oczekiwanie na wykonanie eksmisji. Można uniknąć załatwiania formalności sądowych i kosztów, a także otrzymać szybką gotówkę za mieszkanie.

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – Ile trwa eksmisja

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania może znacząco wydłużyć w czasie odzyskanie nieruchomości przez właściciela. Ile trwa eksmisja? Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Przede wszystkim należy uwzględnić proces sądowy, który kończy się wydaniem wyroku eksmisyjnego. Od momentu zgłoszenia sprawy do sądu aż po wydanie ostatecznego wyroku może minąć kilka miesięcy. 

Kolejną okolicznością, która może wpłynąć na czas trwania eksmisji, jest przyznanie prawa do lokalu socjalnego. Jak wiemy, eksmisja wstrzymana jest do momentu przyznania lokatorowi zamiennej nieruchomości. W zależności od możliwości gminy w tym zakresie może to potrwać nawet kilka lat. 

Natomiast jeżeli gmina jest w stanie zaproponować lokal socjalny, nic nie stoi na przeszkodzie wykonania wyroku.

Chociaż jest to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia właściciela, który odlicza każdy dzień, do odzyskania lokalu, ostatecznie należy stwierdzić, że nie można ustalić, ile w danym przypadku zajmie eksmitowanie lokatora. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. 

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – podsumowanie

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania to duża niedogodność dla właścicieli nieruchomości z lokatorem.

Eksmisji z mieszkania dokonuje się wobec lokatorów, którzy nie posiadają żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, a jednocześnie odmawiają jej opuszczenia. Istnieją okoliczności, kiedy eksmisję się wstrzymuje. Najczęściej dzieje się to w wyniku oczekiwania na lokal socjalny przydzielany przez gminę.Wstrzymanie eksmisji z mieszkania stanowi duży problem dla właściciela nieruchomości, szczególnie jeśli jest to źródło jego dochodu, a lokator nie wywiązuje się z zapłaty. Opóźnienia w opłatach stanowią istotne obciążenie finansowe. Wobec tego właściciel może ubiegać się o uzyskanie odszkodowania.

Jeżeli eksmisja przeciąga się w czasie, trwa zbyt długo i nadwyręża cierpliwość i portfel właściciela, może on zdecydować o sprzedaży mieszkania z lokatorem. To opcja, która może być korzystniejsza niż wielomiesięczna lub wieloletnia batalia o nieruchomość.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń