Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia27 kwietnia, 2023

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania

jeden-ze-spadkobiercow-nie-chce-sprzedac

W dzisiejszych czasach wiele rodzin boryka się z problemem podziału spadku po zmarłych krewnych. Często dochodzi do sporów i nieporozumień, szczególnie w temacie rozporządzania najbardziej wartościowymi przedmiotami majątku – nieruchomościami. Co zrobić gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, a dla pozostałych wydaje się to najlepszym rozwiązaniem? 

W takiej sytuacji warto poznać możliwe rozwiązania oraz sposoby na wyjście z trudnej sytuacji. W tym artykule przedstawimy  porady dla spadkobierców, którzy mają odmienne pomysły na odziedziczoną nieruchomość. Gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, taki stan, nie zamyka jeszcze całkowicie drogi do sprzedaży całej nieruchomości. Co więcej, każdy spadkobierca w dowolnym momencie może wyrazić żądanie przerwania stanu współwłasności, a wtedy o losach całego spadku i nieruchomości zdecyduje sąd.

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – spory o współwłasność

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania lub swojego udziału w nieruchomości – to częsty problem współwłaścicieli. Nawet gdy współwłaścicielami jest dwójka osób, nie jest wykluczone, że będą oni mieli odmienne stanowiska co do przyszłości odziedziczonego majątku. 

Jeden ze spadkobierców może chcieć przejąć nieruchomość na własność, co wymagałoby darowizny lub sprzedaży udziałów pozostałych spadkobierców na jego korzyść. Niestety, Ci niekoniecznie będą skorzy podzielać jego punkt widzenia. Zdarza się, że spadkobiercy pragną zatrzymać należący do nich udział, mimo że z nieruchomości w żaden sposób nie korzystają, a czasem nawet nie uczestniczą w kosztach jej utrzymania. Niekiedy robią to na złość pozostałym właścicielom. 

Sprawa staje się jeszcze bardziej kłopotliwa, gdy tylko jeden spadkobierca dokonuje niezbędnych formalności, uiszcza opłaty, dokonuje potrzebnych prac i utrzymuje nieruchomość w należytym stanie, mimo że nieruchomość nie jest wyłącznie jego własnością. 

Może zdarzyć się również tak, że odziedziczona nieruchomość, jest w tak złym stanie, że wymaga generalnych prac remontowych, aby móc z niej bezpiecznie korzystać (zamieszkać lub wynająć), wobec czego sprzedaż osobie, która jest w stanie znieść takie koszty, może okazać się właściwym rozwiązaniem.

Gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać udziałów lub nie popiera sprzedaży całej nieruchomości, pozostali mogą podjąć się działań, które spowodują: zakończenie stosunku współwłasności i ustanie sporów, lub sprzedaż wspólnej nieruchomości.

Co mogą zrobić współwłaściciele, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać wspólnej nieruchomości?

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – co mogę zrobić

Jednym z możliwych sposobów na rozwiązanie problemu jest podjęcie prób negocjacji i mediacji. Chociaż wydaje nam się, że znamy stanowisko spadkobiercy, który nie chce dokonać sprzedaży swojego udziału lub wspólnej nieruchomości, warto porozmawiać i zastanowić się, dlaczego jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać nieruchomości. Może to być kwestia emocjonalna albo finansowa. Jeśli uda się znaleźć kompromisowe rozwiązanie, można uniknąć konfliktu w rodzinie oraz  kosztownej i długotrwałej batalii sądowej.

Jeżeli jednak spadkobiercy nie znajdą choćby nici porozumienia, konieczne może okazać się przeprowadzenie postępowania sądowego. Wiele osób wolałoby uniknąć tej opcji, z uwagi na konieczność występowania przed sądem, często nie na jednej a na wielu rozprawach, gdy spadkobiercy są pokłóceni i robią wszystko, aby utrudnić szybkie rozwiązanie sprawy podziału majątku spadkowego.

Dział spadku umożliwia podział poszczególnych dóbr majątku zmarłego między spadkobierców i jest skutecznym rozwiązaniem, sytuacji gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać nieruchomości lub swojej części spadku. Sprawa może zakończyć się przydzieleniem nieruchomości na własność konkretnemu spadkobiercy, lub sprzedażą całej nieruchomości.

Praktycznym rozwiązaniem jest także sprzedaż własnych udziałów we współwłasności. To trzecia opcja, którą można rozważyć gdy spadkobiercy nie popierają pomysłu sprzedaży całej nieruchomości, a jednocześnie posiadany udział jest niewielki i nie chcemy wchodzić na drogę sądową z rodziną. Sprzedaż udziału w spadku, ale też sprzedaż udziału w nieruchomości, możemy przeprowadzić z innym spadkobiercą jak również z osobą trzecią.

Warto pamiętać, że sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku lub własnej części majątku spadkowego, możesz przeprowadzić z powodzeniem do profesjonalnego skupu nieruchomości za gotówkę Skup.io. Pomagamy przebrnąć przez formalności i bezpiecznie sprzedać nieruchomość pochodzącą ze spadku. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – negocjacje i mediacje

Po pierwsze, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania lub udziału w nim, warto poznać przyczynę jego postawy, przedstawić konkretne argumenty, które przemawiają za naszym stanowiskiem i podjąć delikatne próby negocjacji zmiany zdania. Argumenty, które mogą przemawiać za sprzedażą to np. wysokie koszty utrzymania nieruchomości, zadłużenie, nieuczestniczenie w kosztach przez innych spadkobierców, nieużytkowanie nieruchomości, brak jakichkolwiek korzyści finansowych.

W przypadku gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia samodzielnie, warto skorzystać z usług mediatora. Mediator to osoba, która bezstronnie pomaga w rozwiązaniu sporów między stronami poprzez prowadzenie rozmów i negocjacji. Mediator wysłucha potrzeb stron wyrażających przeciwne stanowiska i może pomóc w wypracowaniu porozumienia. 

Wprowadzenie w konfliktową sytuację neutralnej osoby trzeciej, wyspecjalizowanej w prowadzeniu rozmów zmierzających do osiągnięcia porozumienia może dać pozytywny efekt. Porozumienie zawsze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, dzięki temu unikniemy dalszych kosztownych procesów sądowych oraz zachowamy dobre realcje między krewnymi.

Niestety, zdarza się, że gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać spadku, może w ogóle nie chcieć słyszeć o żadnych rozmowach czy mediacjach z obcą osobą. Pozostali, nie mogą przymusić takiej osoby do uczestniczenia w mediacjach.

W takiej sytuacji warto poznać, na czym polega postępowanie o dział spadku.

sprzedaz-mieszkania-otrzymanego-w-spadku

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – dział spadku

Dział spadku to procedura, która może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z nieruchomością będącą przedmiotem dziedziczenia. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, dział spadku jest jednym z możliwych scenariuszy.

Dział spadku polega na podzieleniu majątku pozostawionego przez osobę zmarłą między jej spadkobierców. W ramach tej procedury można podzielić spadek np. podzielić kilka nieruchomości pomiędzy spadkobierców, przydzielić nieruchomość jednemu ze spadkobierców lub w ostateczności dokonać sprzedaży majątku spadkowego – spornej nieruchomości

Wniosek o przeprowadzenie podziału majątku po spadku, może skierować do sądu każdy ze spadkobierców, i nie wymaga to uzyskania niczyjej zgody. Wnioskujący może przedstawić sądowi swoją propozycję na podział majątku, lecz oczywiście w toku postępowania inni spadkobiercy mogą zaprezentować odmienne stanowiska. 

Gdy jest to możliwe, sąd dokona fizycznego podziału nieruchomości między spadkobierców. Gdy w skład spadku wchodzi kilka nieruchomości, takie rozwiązanie jest dostępne, natomiast gdy spornym przedmiotem spadku jest mieszkanie, może to nie być możliwe. W takim wypadku sąd może skorzystać z pozostałych opcji.

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – przyznanie nieruchomości na własność

Kiedy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, to dlatego, że chciałby nieruchomość zatrzymać na własność i z niej korzystać. W takiej sytuacji, podczas postępowania, może zaprezentować swoje stanowisko, a sąd może przychylić się do jego decyzji

Przyznanie nieruchomości na własność polega na przekazaniu całej posiadłości jednemu z właścicieli. W takim przypadku pozostali właściciele tracą swoje prawa do tej nieruchomości, a osoba, która ją otrzymała staje się jej wyłącznym właścicielem. Jeżeli współwłaścicielom zależy, aby sprzedać nieruchomość, może to być dla nich dobre rozwiązanie. 

Przyznając mieszkanie jednemu spadkobiercy, sąd zobowiąże wyłącznego właściciela do spłat lub dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców. Takim sposobem, pozbędą się oni udziałów w nieruchomości i otrzymają godziwą zapłatę. 

Problem pojawia się, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, a nie ma też dostatecznych możliwości finansowych, aby móc spłacić pozostałych.

Gdy spadkobiercom zależy na definitywnym rozwiązaniu stosunku współwłasności, jeden z nich może wnioskować o przyznanie jemu nieruchomości, i wyznaczenie terminu na spłatę swoich krewnych. Po przyznaniu nieruchomości może on w tym terminie samodzielnie sfinalizować sprzedaż, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę bliskich, adekwatnie do posiadanych przez nich udziałów. 

Jest to jedna z możliwości rozwiązania sporu o współwłasność w przypadku braku porozumienia między spadkobiercami.

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – dział spadku w sądzie ile trwa

Gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania lub części spadku, a pozostali dążą do takiej transakcji, mogą wybrać powyższą drogę sądową. Niestety bywa, że takie sprawy trwają kilka miesięcy, a nawet kilka lat w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, gdzie strony nie mogą się porozumieć.

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że każde postępowanie sądowe wymaga czasu na jego przeprowadzenie. Dział spadku w sądzie może trwać długo – a rozpraw, na których trzeba będzie się stawiać może być wiele. Sąd będzie badał skład majątku spadkowego oraz wartość poszczególnych przedmiotów.

Gdy nieruchomość jest częścią spadku, spadkobiercy mogą zgodnie przedstawić jej wartość, lecz w sytuacji gdy ich stanowiska nie są tożsame, zrobi to samodzielnie sąd lub z pomocą powołanych biegłych. W takim postępowaniu dokonuje się również wzajemnych rozliczeń związanych ze spadkiem. Spadkobiercy mogą zgłosić roszczenia z tytułu: posiadania nieruchomości, spłaconych długów spadkodawcy, pobranych pożytków czy też poczynionych nakładów.

Niestety, proces ten może okazać się długotrwały i kosztowny dla stron sporu. To, że postępowanie sądowe może być wyczerpującym przedsięwzięciem, może stanowić argument za tym, aby strony dążyły do polubownego załatwienia sprawy, np. dokonały zgodnego działu spadku u notariusza podczas jednej wizyty. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – sprzedaż nieruchomości na licytacji

Sprzedaż nieruchomości na licytacji to również możliwe zakończenie sprawy sądowej gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania. W tym przypadku nieruchomość zostaje wystawiona na aukcji, a właściwie licytacji, której dokona komornik.

Licytacja może wydawać się korzystnym wyjściem dla pozostałych spadkobierców, którzy chcieliby jak najszybciej rozwiązać kwestię dziedziczenia, a wręcz od początku dążą do sprzedaży nieruchomości. Jednakże warto pamiętać o tym, że sprzedaż w ramach licytacji nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Licytacja, może skutkować sprzedażą za cenę dużo niższą niż faktyczna wartość rynkowa nieruchomości. Co więcej, spadkobiercy zostaną obciążeni kosztami czynności komornika i rzeczoznawcy, który wyceni nieruchomość przed sprzedażą. Z takiego powodu, lepiej jest sprzedać nieruchomość wspólnie i samodzielnie.

W trakcie postępowania sądowego o dział spadku, strony mogą cały czas dojść między sobą do porozumienia i zakończyć postępowanie stosowną ugodą.

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – sprzedaż udziałów w spadku

W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać należącej do niego części majątku spadkowego, spadkobiercy mają jeszcze jedną ciekawą możliwość, a mianowicie mogą sprzedać należący do nich udział w spadku. Nie potrzebują do tego zgody innych spadkobierców, jedynie własnych chęci pozbycia się majątku, który rodzi problemy natury rodzinnej czy finansowej.

Sprzedaż udziałów w spadku może pomóc rozwiązać sytuację konfliktową między spadkobiercami. Umowa zbycia spadku, umożliwia pozbycie się części majątku (nieruchomości, ale również wszystkich innych składników majątku) po zmarłym bliskim w darowiźnie lub poprzez sprzedaż.


Nabywcą spadku może zostać inny spadkobierca, ale także dowolnie wybrana inna osoba, która wyrazi chęć nabycia części spadku. Umowa między zbywającym a nabywającym prawa do spadku powinna zostać spisana w formie aktu notarialnego. 

Na sprzedaż swojej części spadku, możemy zdecydować się w sytuacji, gdy wolelibyśmy uniknąć sądowych sporów w gronie rodziny. Także wtedy, gdy chcemy rozwiązać sprawę wspólnej nieruchomości w spadku szybko, a jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać odziedziczonej nieruchomości, ani spróbować wspólnie znaleźć kompromisowe rozwiązanie wobec stanu, który nie dla wszystkich spadkobierców jest korzystny. 

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania – podsumowanie

Współwłasność spowodowana spadkobraniem, nie zawsze jest stanem satysfakcjonującym wszystkich spadkobierców. Gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania wspólnie z innymi, sytuacja może być skomplikowana i wymagać podjęcia czynności przez sąd.

Jednakże warto najpierw spróbować rozwiązać problem drogą negocjacji lub mediacji – samodzielnie lub z pomocą mediatora. W przypadku braku chęci kontaktu lub uczestniczenia w mediacjach należy zwrócić się do sądu i przeprowadzić dział spadku.

Nieruchomość w spadku może trafić w ręce jednego spadkobiercy, który podoła spłacie pozostałych lub mieszkanie zostanie sprzedane na licytacji komorniczej. Jeszcze inną możliwością pozostaje indywidualna sprzedaż części spadku, która przypada każdemu spadkobiercy.

Pamiętajmy, że nie możemy zmusić współwłaścicieli do sprzedaży udziału w nieruchomości lub całej nieruchomości. W kwestiach problematycznych warto skorzystać z pomocyprawnika, mediatora lub sądu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń