Mieszkanie w testamencie po babci - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia18 kwietnia, 2023

Mieszkanie w testamencie po babci

mieszkanie-w-testamencie-po-babci

Spadek po babci możemy dziedziczyć zarówno na podstawie ustawy, ale również sporządzonego testamentu. Testament pozwala rozporządzić zgromadzonym za życia majątkiem w swobodny sposób np. powołać do spadku jedynie określone osoby. 

Wobec powyższego mieszkanie w testamencie po babci mogą odziedziczyć wnuki. Nieruchomości to częsty element spadku po zmarłym bliskim, oraz bardzo wartościowy składnik majątku, dlatego warto znać konsekwencje, jakie niesie ze sobą dziedziczenie nieruchomości.

W tym artykule omówimy kilka ważnych informacji, które warto wiedzieć, dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci. Czym jest testament? Jaki podatek zapłaci spadkobierca nieruchomości? Jak wygląda kwestia zachowku przy dziedziczeniu z testamentu? Dowiesz się także, dlaczego warto potwierdzić swoje prawa do spadku i jak przeprowadzić korzystną sprzedaż mieszkania w spadku po babci. Przejdźmy teraz do szczegółów!

Mieszkanie w testamencie po babci – spadek zapisany w testamencie

Testament, zawiera wolę danej osoby w zakresie dziedziczenia jego majątku w przypadku śmierci. Sporządzić testament może ta  osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i jest w pełni świadoma wyrażonej woli. Testament może zostać sporządzony u notariusza, ale także odręcznie w domu, a w niektórych sytuacjach również ustnie. Każda z powyższych form sporządzania testamentu jest równie ważna. 

Warto wiedzieć, że treść testamentu można zmieniać, a raz sporządzony testament można łatwo odwołać. Wystarczy, że osoba sporządzi nowy dokument, zniszczy lub przekreśli i opatrzy podpisem ten już nieaktualny. 

Dlaczego sporządza się testament? Testament sporządza się najczęściej wtedy, gdy dziedziczenie ustawowe nie jest według testatora właściwym sposobem na rozporządzenie jego majątkiem, i woli on sam zdecydować kogo do spadku powołać. Poprzez testament, można przydzielić swoje prawa i obowiązki wybranym osobom, sprawiedliwie i według własnej woli. Testament pozwala także przekazać majątek w spadku osobom zupełnie niespokrewnionym, które nie otrzymałyby spadku w toku dziedziczenia ustawowego.

A zatem, mieszkanie w testamencie po babci, otrzymają wnuki, powołane do dziedziczenia w testamencie. W ten sposób starsze pokolenie może bezpośrednio zabezpieczyć swoich potomków, bez obaw o spory dotyczące majątku po ich śmierci. 

Bardzo ważny jest również fakt, że spadkobierca testamentowy nie musi godzić się na przyjęcie spadku, jakim jest np. mieszkanie w testamencie po babci.

Mieszkanie w testamencie po babci – odrzucenie spadku z testamentu

Mieszkanie w testamencie po babci najczęściej jest bardzo korzystną sytuacją z punktu widzenia dziedziczącego wnuka. Wnuk, jako nowy właściciel nieruchomości może w niej zamieszkać i nie martwić się koniecznością zaciągania kredytu hipotecznego, aby zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Może potraktować ją jako inwestycję i przygotować pod wynajem, a może również  zdecydować się na sprzedaż odziedziczonego mieszkania i spożytkować uzyskane pieniądze według własnego uznania.

Należy jednak pamiętać o tym, żeby zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących dziedziczenia mieszkania w spadku po babci. Dziedzicząc nieruchomość, możemy odziedziczyć również długi po zmarłym.

Wobec takiej sytuacji trzeba wiedzieć, że spadkobierca powołany z testamentu zawsze ma możliwość spadek odrzucić. 

Co więcej, może zdarzyć się tak, że wnuk otrzyma mieszkanie w testamencie po babci jako jedyny spadkobierca, lecz uzna, że wola babci nie była sprawiedliwa. W takim wypadku może on odrzucić spadek z testamentu i przyjąć go jako spadkobierca ustawowy. W ten sposób, do dziedziczenia zostaną powołane osoby według ustawy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po babci mieszkanie – dziedziczenie testamentowe nad ustawowym

Mieszkanie w testamencie po babci to cenny skarb. Jednak warto pamiętać o tym, że dziedziczenie testamentowe nie zawsze jest jedynym sposobem przejęcia spadku po babci przez wnuki. Istnieje również możliwość dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie testamentowe polega na przekazaniu majątku przez osobę zmarłą w testamencie. W przypadku mieszkania w spadku po babci, jeśli w dokumencie znajdzie się stosowny zapis na korzyść wnuka, ma on prawo do rozporządzania nieruchomością samodzielnie, lub wspólnie z innymi spadkobiercami jeżeli testator wskazał więcej osób do dziedziczenia nieruchomości.

Jednakże istnieją sytuacje, w których mieszkanie w spadku po babci, otrzymają wnuki w toku dziedziczenia ustawowego. Prawo do dziedziczenia ustawowego określa hierarchię osób uprawnionych do nabycia spadku i ich udziałów we własnościach pozostawionych przez zmarłego. W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że to wnuki otrzymają nieruchomość.

Dzieje się tak, gdy:

  • dziecko babci (czyli rodzic wnuka), żyło krócej niż spadkodawca – wtedy wnuki dziedziczą część, która przypadłaby rodzicowi,
  • dziecko babci odrzuca spadek – wtedy następnymi w kolejce do dziedziczenia są właśnie wnuki.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy spadkodawca sporządził testament, i mieszkanie w testamencie po babci przypadło wnukowi, to rozporządzenie majątkiem w testamencie ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem z ustawy. A zatem, gdy zmarła pozostawiła ważny testament i został sporządzony poprawnie, to on jest wiążący, nie zaś przepisy ustawy.

spadek-po-babci-mieszkanie

Mieszkanie w testamencie po babci – podatek od spadku

Spadkobiercy — Ci ustawowi jak i testamentowi – muszą zwrócić uwagę na obowiązek podatkowy, jaki wiąże się z przyjęciem majątku po zmarłej osobie. Podatek od spadków i darowizn to opłata, na którą muszą uważać ci, którzy otrzymali w spadku np. nieruchomość.

Jeżeli jednak mowa o mieszkaniu w testamencie po babci, a zatem dziedziczeniu nieruchomości przez wnuki, spadkobierców czeka dobra wiadomość. Wnuki należą do tzw. zerowej grupy podatkowej, która nie musi odprowadzać podatku z tytułu spadku. Oprócz wnuków, do grupy 0 zalicza się także: małżonka, zstępnych (dzieci i właśnie wnuki czy prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków), rodzeństwo, pasierbów, ojczyma, macochę.

Powyższe osoby są całkowicie zwolnione z obowiązku podatkowego, lecz aby tak się stało, muszą dopilnować innego obowiązku. O nabyciu spadku należy poinformować Urząd Skarbowy. W tym, celu trzeba wypełnić formularz SD-Z2, i złożyć go w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy następuje z chwilą zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Jeżeli nie dotrzymamy terminu 6 miesięcy, i nie złożymy odpowiedniego dokumentu do Urzędu skarbowego, odziedziczony majątek będzie podlegał opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak dla I grupy podatkowej.

A więc, mieszkanie w testamencie po babci nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku od spadków, lecz należy dopilnować złożenia formularza SD-Z2 we wskazanym terminie. 

Mieszkanie w testamencie po babci – testament a zachowek

Dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, warto wziąć pod uwagę istnienie instytucji zachowku. Chociaż spadkodawca rozporządził swoim majątkiem wedle swojej woli poprzez właśnie testament, osoby z najbliższego kręgu spadkodawcy, które zostały pominięte w testamencie, wciąż mają prawo żądać części wartości pieniężnej spadku.

Kto jest uprawniony do zachowku? Prawo do zachowku mają dzieci zmarłego, a gdy nie żyją wnuki lub prawnuki. Do zachowku mają również prawo małżonek oraz rodzice, w sytuacji gdy zostaliby powołani do spadku w konsekwencji dziedziczenia ustawowego. Zachowek przysługuje powyższym osobom, jeżeli nie otrzymają części majątku w testamencie lub darowiźnie. Roszczenie o zachowek wygasa po 5 latach od ogłoszenia testamentu.

Co do zasady, zachowek wynosi 1/2 wartości majątku, którą otrzymałby uprawniony w wyniku dziedziczenia ustawowego. W sytuacji gdy uprawniony jest małoletnią osobą lub trwale niezdolną do pracy zachowek wynosi 2/3.

Przykład. Zmarła pozostawiła po sobie córkę i syna, a syn miał jednego potomka. Gdy mieszkanie w testamencie po babci dziedziczy w całości wnuk, zarówno córka jak i syn zmarłej mogą żądać zachowku od wartości mieszkania przekazanego w testamencie wnukowi. Wysokość zachowku będzie w tej sytuacji wynosiła połowę tego, co przypadłoby dzieciom w wyniku dziedziczenia ustawowego, czyli po 1/4 wartości nieruchomości. 

Zachowek jest zawsze roszczeniem pieniężnym.

Spadek po babci mieszkanie – stwierdzenie nabycia spadku

Dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, powinniśmy zwrócić uwagę na dopełnienie wszelkich formalności spadkowych. Należy wiedzieć, że nie ma przepisu, który nakładałby na spadkobiercę obowiązek potwierdzenia swoich praw do spadku, lecz gdy przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość, do swobodnego rozporządzania nią, będzie konieczne potwierdzenie swoich praw do spadku. Można to zrobić na drodze sądowej lub u notariusza.

Aby uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, należy wystosować wniosek do sądu, dołączając akt zgonu spadkodawcy oraz testament. W toku postępowania, sąd bada całą sprawę i określa krąg spadkobierców oraz wysokość udziałów w majątku spadkowym. Do dyspozycji sądu należy bezwzględnie udostępnić testament, jeżeli spadkodawca takowy sporządził. Sąd w takim postępowaniu bada również czy testament jest ważny.

Innym sposobem na potwierdzenie swoich praw do spadku, jest droga notarialna i uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Wymaga to stawiennictwa wszystkich spadkobierców powołanych z testamentu i/lub z ustawy. Notariuszowi należy przedstawić testament. Po zapoznaniu się z dokumentem notariusz zbada czy jest możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku gdy mamy do czynienia z testamentem szczególnym – czyli wojskowym, podróżnym i ustnym, pozostaje jedynie sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W innych przypadkach sprawę może załatwić notariusz.

Akt poświadczenia dziedziczenia jest szybszym sposobem na potwierdzenie praw do spadku wynikających z testamentu, choć droższym. Wymaga również stawiennictwa wszystkich uprawnionych do dziedziczenia.

Dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, a następnie potwierdzając swoje prawa do nieruchomości, wnuk ma prawo do wpisania siebie jako nowego właściciela księgi wieczystej (lub współwłaściciela gdy spadkodawca powołał kilku spadkobierców nieruchomości). Na tej podstawie można dokonać sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie w testamencie po babci – sprzedaż

Niezależnie od tego, czy w wyniku dziedziczenia staniemy się wyłącznym właścicielem, czy też posiadamy udział w nieruchomości, możemy doprowadzić do skutecznego zbycia swojej własności.

Mieszkanie w testamencie po babci to spadek, który może być sprzedany przez dziedzica, czyli wnuka. Jednak przed dokonaniem transakcji warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że odziedziczone mieszkanie należy wpisać do księgi wieczystej na swoje nazwisko. Bez tego nie będzie możliwe przeprowadzenie sprzedaży. Po to przeprowadza się postępowanie stwierdzenia nabycia spadku lub sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w testamencie po babci? W dowolnym momencie – gdy tylko właściciel zostanie wpisany do księgi wieczystej. Posiadając udział w nieruchomości, możemy dokonać zbycia swojej części bez konieczności pytania o zgodę pozostałych. Do sprzedaży całej nieruchomości niezbędna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Jeśli chodzi o proces sprzedaży, to przebiega on tak samo jak w przypadku każdej innej nieruchomości. Należy znaleźć kupca i podpisać umowę przed notariuszem.  Jeżeli sprzedaż odziedziczonego mieszkania chcemy przeprowadzić jak najszybciej i bez zbędnych formalności, powinniśmy zapoznać się z usługą, jaką oferuje skup nieruchomości Skup.io

Gwarantujemy Ci bezpieczną transakcję oraz wsparcie prawne. Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości trwa krótko – nawet kilka dni – a zysk wypłacany jest zawsze w dniu zawarcia umowy sprzedaży u notariusza. Skup nieruchomości pomoże Ci także, gdy odziedziczony majątek jest zadłużony. Również wtedy możesz skutecznie spieniężyć mieszkanie i dokonać spłaty pozostałych po spadkodawcy zobowiązań.

W momencie sprzedaży mieszkania po babci warto również pamiętać o podatkach. Od uzyskanego z transakcji zysku możemy być zobowiązani zapłacić podatek.

Mieszkanie w testamencie po babci – podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, i chcąc dokonać jego sprzedaży. ważne jest, aby pamiętać o podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości.

Podatek ten wynosi 19% i obowiązuje w przypadku sprzedaży odziedziczonej nieruchomości w ciągu pięciu lat od nabycia spadku przez spadkodawcę. W większości przypadków, gdy nieruchomość była własnością babci przez wiele lat, spadkobierca będzie mógł sprzedać nieruchomość, nawet zaraz po jej nabyciu bez konieczności zapłaty podatku od sprzedaży. 

Gdy jednak spadkodawca, czyli babcia, stała się właścicielem nieruchomości na krótko przed śmiercią, również istnieje sposób, aby nie musieć płacić wskazanego wyżej podatku lub go obniżyć. W tym celu kwotę sprzedaży należy przeznaczyć w całości lub w części na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od sprzedaży. Celem mieszkaniowym może być: nabycie nowej nieruchomości do zamieszkania, spłata kredytu hipotecznego, czy remont.

Mieszkanie w testamencie po babci – podsumowanie

Podsumowując, dziedziczenie mieszkania w testamencie po babci może być skomplikowaną kwestią, ale zrozumienie podstawowych aspektów przepisów dotyczących spadków i testamentów jest kluczowe.

Ważne jest również zapoznanie się z wszelkimi formalnościami prawno-podatkowymi oraz rozważenie konsekwencji finansowych takiego dziedziczenia np. gdy razem z nieruchomością możemy odziedziczyć długi. Pamiętajmy także o zachowku, którego mogą domagać się osoby pominięte przez testament zmarłego.

Ostatecznie jednak to decyzja samego spadkobiercy co zrobić ze spadkiem, jakim jest mieszkanie w testamencie po babci czy odrzucić, czy przyjąć, a jeżeli przyjąć to jak dalej rozporządzać nieruchomością – zamieszkać, wynająć a może sprzedać.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń