Spadek po ojcu - ważne informacje i formalności - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia23 maja, 2023

Spadek po ojcu – ważne informacje i formalności

spadek-po-ojcu

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z wieloma formalnościami i trudnymi decyzjami do podjęcia. Nie jest inaczej, dziedzicząc spadek po ojcu

W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć kilka ważnych kwestii, jakie pociąga za sobą dziedziczenie spadku po jednym z rodziców. Kto dziedziczy spadek po ojcu bez testamentu? Jakich formalności musimy dopilnować po śmierci bliskiego, i co możemy zrobić z odziedziczonym majątkiem? Jak sprzedać spadek lub odziedziczoną nieruchomość? O tym i nie tylko dowiesz się z poniższego artykułu!

Spadek po ojcu z testamentem a spadek po ojcu bez testamentu

Spadek po ojcu, mogą dziedziczyć różne osoby w zależności od tego czy zmarły sporządził testament, czy też nie. Jeśli ojciec pozostawił testament, to w nim określił swoje rozporządzenia odnośnie zgromadzonego za życia majątku. Spadek po ojcu z testamentem może otrzymać w całości jedna osoba, ale też kilka osób, które nabędą udziały w spadku. Testator ma również możliwość wydziedziczyć danego spadkobiercę. 

Jeżeli ojciec, w testamencie rozporządził całym swoim majątkiem, zamyka to drogę do dziedziczenia według ustawy. Testament pozwala wskazać dowolną osobę jako spadkobiercę, co jest przydatne dla tych osób, które z pewnych względów uważają dziedziczenie z ustawy za niesprawiedliwe.

Kto dziedziczy spadek po ojcu bez testamentu? W przypadku braku testamentu dziedziczenie reguluje Kodeks Cywilny. Krąg spadkobierców ustawowych, to najbliższa rodzina spadkodawcy. W kolejnych akapitach wyjaśniamy, kto dziedziczy majątek po zmarłym w różnych okolicznościach.

Spadek po ojcu z testamentem, ale także spadek po ojcu bez testamentu, spadkobiercy mają możliwość przyjąć (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucić. Mogą tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o swoim powołaniu do spadku. Jeżeli nie złożą żadnego oświadczenia w tym temacie, spadek według prawa, uznaje się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

Spadek po ojcu z testamentem – zachowek

Inną istotną rzeczą, o której należy pamiętać gdy w grę wchodzi spadek po ojcu z testamentem, jest żądanie zachowku. Zachowek to roszczenie pieniężne, które przysługuje spadkobiercom, którzy zostali pominięci w testamencie. Jeżeli więc spadek po ojcu nabył spadkobierca, na podstawie testamentu, powinien on sprawdzić, czy i kto może żądać od niego zapłaty zachowku. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po ojcu gdy żyje matka

Kto dziedziczy spadek po ojcu gdy żyje matka, a zmarły nie spisał testamentu? Spadek po ojcu dziedziczony jest z ustawy, a zatem to przepisy ustalają, kto otrzyma majątek i w jakiej części. Powołanymi do spadku, są w takiej sytuacji małżonek oraz dzieci. 

Jaka część spadku przypadnie żonie, a jaka dzieciom? Żona nie może otrzymać mniej niż 1/4 spadku po zmarłym mężu. W sytuacji, gdy spadek dzielony jest między żonę i maksymalnie trójkę dzieci, każdy ze spadkobierców otrzyma równą część spadku.  W innym przypadku, gdy dzieci jest więcej niż troje, żona otrzyma 1/4, zaś dzieci otrzymają pozostałą część spadku – 3/4 – która zostanie podzielona i przyznana każdemu z nich w równej części. 

Warto również wiedzieć, że gdy jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku (zmarło przed ojcem), natomiast żyją jego potomkowie, to one odziedziczą w równych częściach majątek spadkowy, który przypadałby ich rodzicowi. A zatem, do dziedziczenia mogą dojść małżonek, dzieci, a niekiedy również wnukowie zmarłej osoby.

Spadek po ojcu gdy matka nie żyje

Kto dziedziczy spadek po ojcu gdy matka nie żyje? W takim przypadku do dziedziczenia dochodzą jedynie dzieci. Spadek po ojcu gdy matka nie żyje, przypada dzieciom. Do dziedziczenia nie dojdzie dalsza rodzina (rodzice, rodzeństwo…), jeżeli zmarły pozostawił żyjące potomstwo

Kto dziedziczy spadek po ojcu po rozwodzie – spadek po ojcu, który drugi raz się ożenił

Może zdarzyć się również tak, że w momencie śmierci ojca, rodzice byli po rozwodzie. Kto dziedziczy spadek po ojcu po rozwodzie? Gdy zmarły nie wszedł w nowy związek małżeński, spadek po ojcu dziedziczą jego potomkowie, i dziedziczą oni w częściach równych. Spadek po ojcu po rozwodzie, nie należy się byłej żonie.

Kto otrzyma spadek po ojcu, który drugi raz się ożenił? W przypadku, gdy zmarły po rozwodzie założył rodzinę i zawarł związek małżeński z kolejną kobietą, do dziedziczenia dojdą dzieci zmarłego oraz jego druga żona. Warto podkreślić, że po ojcu dziedziczą wszystkie jego dzieci, zarówno te z pierwszego małżeństwa, z drugiego, jak i pozamałżeńskie jeśli takie miał. Dzieci dziedziczą z drugą żoną w częściach równych, lecz tak jak zostało wspomniane wcześniej, udział małżonka nie może być niższy niż 1/4 całości spadku.

A więc spadek po ojcu gdy żyje macocha, która była jego żoną w momencie śmierci, dziedziczą dzieci oraz macocha.

Warto również poruszyć kwestię dziedziczenia, gdy zmarły ojciec po rozwodzie, miał nową partnerkę życiową, lecz nie była ona jego żoną, a konkubiną. Niestety, osoby żyjące w nieformalnych związkach małżeńskich muszą liczyć się z tym, że w przypadku śmierci jednego z nich, nie dojdzie do dziedziczenia ustawowego przez drugiego partnera. Spadek po ojcu po rozwodzie, w takiej sytuacji odziedziczą jedynie dzieci. 

 Jedynym sposobem na to, aby partner z nieformalnego związku dziedziczył spadek, jest powołanie go do spadku, razem z dziećmi w testamencie.

spadek-po-ojcu-gdy-zyje-matka

Spadek po ojcu ile czasu na dopełnienie spraw spadkowych 

Aby spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, mogli w pełni dysponować majątkiem pozostawionym przez ojca, nie wystarczy, że przyjmą spadek. Sprawy spadkowe, wymagają dopełnienia pewnych formalności i zwrócenia uwagi na terminy ustalone w przepisach.

Po pierwsze, zostając powołanym do spadku po ojcu, nie zawsze korzystnym rozwiązaniem będzie jego przyjęcie. Gdy ojciec miał niespłacone zobowiązania, niektóre z nich mogą przejść na spadkobierców razem z dziedziczonym majątkiem. Odrzucając spadek, uchornimy się przed długami. Spadek po ojcu ile czasu na odrzucenie? Spadkobiercy powinni pamiętać, że mogą odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o swoim powołaniu do spadku? Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie lub przed notariuszem. 

Jeżeli podjęliśmy decyzję o tym, że spadek po ojcu chcemy przyjąć, następnie powinniśmy potwierdzić nasze prawa do spadku. Możemy to zrobić, wybierając dowolnego notariusza i udając się do niego wraz z wszystkimi spadkobiercami, lub złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku (stawiennictwo wszystkich najczęściej nie będzie obowiązkowe). Obie opcje zakończą się wskazaniem kręgu spadkobierców – określeniem z jakiego tytułu, w jakiej części dziedziczą oni spadek po ojcu.

Spadek po ojcu ile czasu na potwierdzenie praw do spadku? Możemy tego dokonać w dowolnym czasie, jednakże w wielu sytuacjach dobrym wyjściem będzie jak najszybsze załatwienie spraw. Potwierdzając nabycie spadku i dysponując odpowiednimi dokumentami, możemy np. dokonać wpisu do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości lub wypłacić pieniądze z konta bankowego zmarłej osoby.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Potwierdzając, że nabyliśmy określoną część spadku po ojcu, lub też cały spadek na wyłączność, możemy podjąć kolejne czynności. Gdy spadek odziedziczyliśmy wraz z rodzeństwem, możemy dokonać działu spadku, tak aby konkretne składniki majątku stały się wyłączną własnością jednej osoby, a nie współwłasnością wszystkich. Dział spadku nie jest jednak obowiązkowy. Sam udział w spadku po ojcu również daje nam pewne możliwości i przywileje. 

Spadek po ojcu – udział w spadku

W przypadku braku testamentu spadek po ojcu dziedziczony jest na podstawie przepisów prawa. Taki stan najczęściej sprawia, że dziedziców jest kilku, a dla każdego spadkobiercy określony jest udział w całości spadku.

Udział w spadku to część majątku, jaką dany spadkobierca otrzymuje po zmarłym. Wspólność spadkowa nie jest prostą sprawą. Wszyscy współspadkobiercy muszą wspólnie podejmować ważne decyzje dotyczące składników spadku. Wspólnie utrzymują odziedziczone rzeczy i mają prawo z nich korzystać. Wspólnie ponoszą koszty, i wspólnie pobierają korzyści. 

Gdy spadek po ojcu bez testamentu odziedziczyło kilka osób, może być trudno o znalezienie porozumienia w kwestii zarządzania majątkiem po zmarłym. Udział w spadku nie daje prawa do rozporządzania całym majątkiem, lecz każdy spadkobierca może rozporządzić udziałem w spadku, który do niego należy.

Umowa zbycia spadku pozwala na sprzedaż czy też darowanie przypadającego spadkobiercy udziału w spadku na rzecz innego, wybranego spadkobiercy, ale również obcej osoby spoza rodziny. W ten sposób spadkobiercy mogą uniknąć sporów dotyczących majątku, ale także przeprowadzania sądowego działu spadku. 

Spadek po ojcu – podział majątku po śmierci ojca

Aby wybrnąć ze stanu współwłasności spowodowanego przez spadkobranie, można podzielić spadek po ojcu. Dział spadku, likwiduje udziały, a składniki spadku zostają podzielone między spadkobierców, którzy będą ich jedynymi właścicielami, np. nieruchomość zostanie przyznana jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Jeżeli dochodzi do sporów i nieporozumień, spadkobiercy kłócą się o własność poszczególnych przedmiotów, należy przeprowadzić dział spadku w sądzie. Nie jest to obligatoryjne postępowanie, lecz pozwala zlikwidować stosunki współwłasności między spadkobiercami.

W toku działu spadku majątek podlega podziałowi. O tym, w jaki sposób zostanie podzielona nieruchomość, będzie decydował sąd, biorąc pod uwagę m.in. wolę i możliwości finansowe każdego spadkobiercy. Nieruchomość może otrzymać ten spadkobierca, który wyrazi takie żądanie i będzie mógł spłacić pozostałych. W przypadku, gdy nikt nie chce i nie może przejąć na własność nieruchomości, sąd może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości przez komornika. 

W takiej sytuacji dużo korzystniejsza wydaje się sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Jeżeli do działu spadku doszło, bo spadkobiercy toczyli spory o własność majątku po zmarłym, warto, aby chociaż w tej kwestii znaleźli nić porozumienia. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku, spadkobiercy mają realny wpływ na cenę sprzedaży. Mogą wybrać termin i z dużą swobodą określić warunki takiej transakcji. Nie jest tak w przypadku gdy sprzedaż mieszkania czy domu odbywa się na licytacji.

Jeżeli spadkobiercy dążą do szybkiego spieniężenia nieruchomości, mogą skorzystać z rozwiązania, jakie daje skup nieruchomości. Skup.io pozwala zbyć całą nieruchomość w krótkim czasie. Pieniądze z transakcji zostaną przekazane spadkobiercom w wysokości odpowiadającej ich udziałom. Skup.io zapewni spadkobiercom bezpieczeństwo i szybką realizację sprzedaży.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 

Jeżeli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku po ojcu, a w tym nieruchomości, mogą udać się u notariusza i załatwić sprawę za jedną wizytą. Jest to dużo prostsze i wygodniejsze niż stawianie się na rozprawach w sądzie. 

Spadek po ojcu – przedawnienie spadku po ojcu

Czy przedawnienie spadku po ojcu jest możliwe? Spadek po ojcu nie przedawnia się. Spadkobiercy nabierają uprawnień do spadku po ojcu z mocy prawa z dniem jego śmierci. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, czy poświadczenie dziedziczenia u notariusza nie przedawnia się. Nie przedawnia się również możliwość dokonania działu spadku. Można to zrobić nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. 

Spadek po ojcu podatek

Dziedzicząc spadek po ojcu, warto pamiętać o istnieniu podatku od spadków i darowizn. Osoby najbliższe spadkodawcy, do których zaliczane są dzieci, są co prawda zwolnione z zapłaty podatku, natomiast w każdym przypadku nabycie spadku powoduje konieczność zgłoszenia odpowiedniego formularza do Urzędu Skarbowego

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że na zgłoszenie formularza mamy 6 miesięcy. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem, gdy uprawomocni się postanowienie w sprawie nabycia spadku, lub gdy akt poświadczenia dziedziczenia zostanie zarejestrowany. W ciągu 6 miesięcy od powyższych spadkobierca musi złożyć do Urzędu wypełniony druk SD-Z2

Brak podjęcia czynności we wskazanym terminie spowoduje konieczność zapłaty podatku, dlatego też ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi podatku od spadków.

Spadek po ojcu – podsumowanie

W dzisiejszym artykule omówiliśmy wiele ważnych aspektów dotyczących dziedziczenia po ojcu. Spadek po ojcu to temat, który budzi wiele emocji i często może prowadzić do konfliktów między członkami rodziny. Dlatego tak ważne jest, aby znać swoje prawa oraz obowiązki wobec współwłasności i wspólnego majątku, a także działania, jakie możemy podjąć, aby ją zakończyć.

Spadek po ojcu może mieć dużą wartość finansową ale i sentymentalną. Możemy z niego czerpać wiele korzyści, ale niekiedy bardziej opłacalne okaże się odrzucenie majątku po zmarłym lub jego sprzedaż. Spadkobiercy mogą swobodnie decydować, o tym czy spadek przyjąć jak również o tym jak rozporządzać swoim udziałem w spadku. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń