Powołanie do całości spadku z testamentu  - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 maja, 2023

Powołanie do całości spadku z testamentu 

powolanie-do-calosci-spadku-z-testamentu

Powołanie do całości spadku z testamentu to jedna z możliwości dziedziczenia majątku po bliskiej osobie. Testament, pozwala na swobodny wybór osoby, której przekazany zostanie majątek. W ten sposób powołana do spadku może zostać również osoba spoza grona rodziny. 

Swoboda testatora przy sporządzaniu testamentu polega również na tym, że może on m.in. obdzielić całym swoim majątkiem kilka wybranych osób, przyznając im odpowiednio wysokie udziały w spadku, może przyznać poszczególne składniki majątku na własność wybranych osób, lub też powołać do całości spadku z testamentu jedną osobę. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacji, jaką jest powołanie do całości spadku z testamentu. Będąc w takiej sytuacji, warto bliżej poznać szczegóły dotyczące dziedziczenia testamentowego. Co należy wiedzieć o sporządzonym testamencie? Jak przyjąć, lub odrzucić spadek z testamentu? Jak potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym? Komu będzie przysługiwał zachowek? I w końcu, co możemy zrobić ze spadkiem, a jeżeli decydujemy się sprzedaż odziedziczonego mieszkania, to w jakim terminie warto zdecydować się na przeprowadzenie transakcji? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Powołanie do całości spadku z testamentu – dziedziczenie na podstawie testamentu

Powołanie do całości spadku z testamentu to jedna z form dziedziczenia, która umożliwia przejęcie całego majątku po osobie zmarłej przez wskazane osoby lub osobę. Dzięki temu rozwiązaniu osoby bliskie mogą otrzymać wszystkie nieruchomości, ruchomości czy oszczędności należące do spadkodawcy.

Testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Wola testatora sformułowana w poprawny sposób, jest wiążąca, a w przypadku powołania spadkobierców testamentowych,  zamyka się drogę do dziedziczenia majątku w sposób, jaki przewiduje kodeks cywilny.

Rozporządzenie majątkiem przez testatora w testamencie może przybrać różną formę. Testator może m.in.: powołać do spadku jednego spadkobiercę lub kilku, przy czym może ich powołać również jedynie do części spadku. Może wydziedziczyć spadkobiercę, ustanowić zapis zwykły lub polecenie testamentowe.

 Co oznacza powołanie do całości spadku z testamentu? Oznacza to, że określona osoba otrzyma cały spadek po zmarłej osobie. Co istotne, gdy spadkodawca w treści testamentu wskazał pewną osobę, która dziedziczy po nim przedmioty majątkowe, a przedmioty te wyczerpują prawie cały spadek, to w razie wątpliwości traktuje się tę osobę nie jako zapisobiercę, lecz spadkobiercę powołanego do całego spadku.

Powołanie do całości spadku z testamentu – ile ważny jest testament po śmierci

Powołanie do całości spadku z testamentu, sprawia, że określona osoba lub osoby dziedziczą cały majątek spadkodawcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że dokument, jakim jest testament, powinien zostać sporządzony w poprawny sposób. 

Osoba, chcąca sporządzić testament powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Najczęściej stosowaną formą jest testament odręczny, który można sporządzić w dowolnym momencie. Ważne, aby był on spisany odręcznie (niedrukowany) i zawierał rozporządzenia tylko jednej osoby. Oprócz treści, w której spadkodawca rozporządza w dowolny sposób swoim mieniem, na dokumencie powinna znaleźć się data i podpis osoby go sporządzającej. Testament może m.in. zostać sporządzony u notariusza.

Ile ważny jest testament po śmierci? Co istotne, ważność testamentu nie jest w żaden sposób ograniczona. Testator może spisać testament lata przed śmiercią, a nawet dzień przed śmiercią, a w obu przypadkach będzie on ważny. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Powołanie do całości spadku z testamentu – odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu może być konieczne, gdy z jakiegoś powodu testator zmienia swoje decyzje dotyczące podziału majątku. Np. gdy chce zmienić osobę, powołaną do całości spadku z testamentu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że odwołanie testamentu może nastąpić tylko za życia testatora. Może on odwołać testament i zmienić jego treść w dowolnym czasie. Jak może tego dokonać? Po prostu niszcząc stary dokument. Podobny skutek miało będzie sporządzenie nowego aktualnego dokumentu.

 

Powołanie do całości spadku z testamentu – przyjęcie, odrzucenie  i zrzeczenie się spadku z testamentu

Powołanie do całości spadku z testamentu może przynieść zarówno korzyści, jak i problemy np. finansowe. W przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu zawsze istnieje możliwość zarówno przyjęcia jak i odrzucenia spadku.

Gdy wiemy, że przyjmując spadek, dziedziczymy również długi, korzystniejsze może okazać się podjęcie decyzji i odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku wobec powołania do całości spadku z testamentu, oznacza całkowite odmówienie przyjęcia majątku po osobie zmarłej, a także rezygnację ze wszystkich praw i obowiązków z tym związanych. W takiej sytuacji, gdy nie ma innych spadkobierców testamentowych, nastąpi dziedziczenie w kolejności według ustawy. 

Wobec takiej sytuacji może zdarzyć się, że osoba powołana do całości spadku z testamentu, zostanie również powołana do części spadku z ustawy. Spadkobierca ma zatem możliwość odrzucić spadek z testamentu, a przyjąć z ustawy.

Na odrzucenie spadku, spadkobierca ma 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy lub od dnia, w którym dowiedział się o swoim tytule do dziedziczenia. Spadku nie można odrzucić wcześniej niż po śmierci spadkodawcy.

Przed śmiercią spadkodawcy, spadkobierca może zrzec się dziedziczenia. Natomiast dotyczy to dziedziczenia z ustawy. Co ciekawe, nie można zrzec się dziedziczenia spadku, który przypada nam z treści testamentu. W takiej sytuacji można spadek jedynie odrzucić.

Warto pamiętać, że decyzja o odrzuceniu czy też przyjęciu spadku powinna być dokładnie przemyślana. Spadek może bowiem wiązać się zarówno ze znacznymi korzyściami finansowymi jak i problemami.

Powołanie do całości spadku z testamentu – postępowanie spadkowe

Jak już wiemy, powołanie do całości spadku z testamentu, może sprawić, że jedna osoba stanie się wyłącznym spadkobiercą ogółu praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Aby taka osoba, mogła swobodnie rozporządzać mieniem po zmarłym musi potwierdzić swoje prawa do spadku – szczególnie, gdy w grę wchodzi dziedziczenie nieruchomości. 

To, że powołanie do całości spadku z testamentu dotyczy tylko jednej osoby – jednego spadkobiercy – nie oznacza, że nie trzeba będzie stawić się u notariusza, lub rozpocząć postępowania przed sądem. W obu przypadkach niezbędne będzie okazanie dokumentu testamentu. 

Potwierdzenia praw do spadku można dokonać u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Niezbędne będzie stawiennictwo spadkobierców ustawowych i testamentowych. Notariusz dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu, chyba że nastąpiło to już wcześniej. Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje spadkobierców oraz wyszczególnia ich udziały w całym majątku spadkowym.

Jeżeli wybierzemy drogę sądową, czyli postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dokument należy przedłożyć do sądu. W przypadku wątpliwości uczestników postępowania, co do tego czy testament został sporządzony własnoręcznie przez testatora, sąd może powołać biegłego, który zbada pismo. Postępowanie sądowe zakończy się uzyskaniem postanowienia, które ma taką samą moc jak akt uzyskany u notariusza,

Powołanie do całości spadku z testamentu jednej osoby, a następnie potwierdzenie praw do spadku daje możliwość pełnego zarządzania własnością nieruchomości. Spadkobierca powinien zadbać o wpisanie siebie jako nowego właściciela do treści księgi wieczystej.

Powołanie do całości spadku z testamentu – podatek od spadków

Powołanie do całości spadku z testamentu wiąże się z pewnym obowiązkiem podatkowym. Otrzymując majątek po zmarłym bliskim, trzeba pamiętać o konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. 

To, jak duży podatek przyjdzie zapłacić spadkobiercy, zależne jest od stopnia pokrewieństwa między spadkodawcą i spadkobiercą oraz od wartości majątku spadkowego. W ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego osoba otrzymująca spadek powinna złożyć do Urzędu skarbowego stosowne zeznanie. 

Ważną informacją dla najbliższej rodziny jest to, że gdy spadkobiercą testamentowym jest osoba z najbliższego grona spadkodawcy – małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha – można całkowicie uniknąć zapłaty podatku. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni formularz do urzędu skarbowego, w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

spadek-w-testamencie-i-co-dalej

Powołanie do całości spadku z testamentu – mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek

Powołanie do całości spadku z testamentu oznacza dziedziczenie całego majątku, który został przekazany w testamencie. Zdarza się, że w testamencie została wskazana jedna osoba, która dziedziczy wszystko. Może być to zarówno osoba z grona rodziny jak i całkowicie niespokrewniona.

W przypadku dziedziczenia testamentowego spadkobierca musi pamiętać o istnieniu instytucji zachowku. Zachowek, to forma ochrony osób z najbliższego grona spadkodawcy – zstępnych, rodziców, małżonka – w przypadku gdy zostaną oni pominięci w testamencie. 

Zachowek jest roszczeniem pieniężnym, dzięki któremu osoby pominięte w testamencie mogą dochodzić od spadkobiercy pewnej kwoty. Kwota ta jest równa 1/2 udziału w majątku spadkowym, jaki przypadłby bliskiemu, gdyby doszło do dziedziczenia z ustawy. W przypadku osób małoletnich i trwale niezdolnych do pracy są to 2/3 udziału. Roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu po 5 latach od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.

Powołanie do całości spadku z testamentu – spadek w testamencie i co dalej

Powołanie do całości spadku z testamentu to duży przywilej. Stając się nowym właścicielem wszystkich dóbr, które niegdyś należały do bliskiej nam osoby, musimy zastanowić się, jak dobrze rozporządzić otrzymanym mieniem. Chociaż, potwierdzenie praw do spadku nie jest obowiązkowe i można dokonać go w dowolnym momencie, nawet po wielu latach od śmierci spadkodawcy, to warto uczynić to jak najszybciej i całkowicie uregulować kwestię własności – szczególnie gdy w grę wchodzą nieruchomości.

Gdy powołanie do całości spadku z testamentu odnosi się do kilku osób, które dziedziczą majątek w częściach ułamkowych, mogą one po potwierdzeniu praw do spadku, dokonać działu spadku – sądowo lub notarialnie i rozlokować poszczególne przedmioty spadku na własność konkretnych spadkobierców. Współwłasność bywa trudna, dlatego często spadkobiercy decydują się na podział majątku po zmarłym.

Spadek w testamencie i co dalej? Sprawa wygląda prościej gdy powołanie do całości spadku z testamentu dotyczy jednego spadkobiercy. Może on swobodnie dysponować całym majątkiem. Jeżeli przedmiotem spadku jest mieszkanie, może w nim osiąść czy wynająć. A gdy wolałby je spieniężyć – również ma do tego prawo.

Powołanie do całości spadku z testamentu – kiedy mogę sprzedać odziedziczone mieszkanie

Powołanie do całości spadku z testamentu w wielu przypadkach będzie oznaczało odziedziczenie nieruchomości, takiej jak mieszkanie czy dom. Jednak przed sprzedażą takiego majątku należy pamiętać o kilku kwestiach

To, co zostało już wspomniane, to fakt zaktualizowania danych w księdze wieczystej nieruchomości podlegającej spadkowi. To zaś musi zostać poprzedzone sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia lub przeprowadzeniem postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Spadkobiercy często zadają pytanie: kiedy mogę sprzedać odziedziczone mieszkanie? Sprzedaż odziedziczonego mieszkania można przeprowadzić w każdym czasie. Jednakże warto zwrócić uwagę na termin, w którym spadkodawca nabył lub wybudował nieruchomość.

Sprzedaż nieruchomości w ciągu 5 lat od wybudowania lub nabycia przez spadkodawcę, powoduje obowiązek podatkowy u spadkobiercy. Sprzedający będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek dochodowy. Może co prawda w niektórych sytuacjach obniżyć wartość podatku lub całkowicie go uniknąć, stosując ulgę podatkową, lecz mimo to, warto mieć na uwadze terminy wskazane w przepisach podatkowych.

Kiedy mogę sprzedać odziedziczone mieszkanie – sprzedaż mieszkania ze spadku do Skup.io

Dziedzicząc nieruchomość, niekiedy zachodzi pilna potrzeba jej sprzedaży, np. w sytuacji gdy dochodzi do dziedziczenia długów. Sprzedaż odziedziczonego mieszkania, możesz zrealizować bezpośrednio do profesjonalnej firmy, która doradzi i pomoże Ci w dopełnieniu wszystkich formalności. Skup nieruchomości Skup.io oferuje Ci bezpieczną, a zarazem błyskawiczną transakcję, bo przeprowadzoną z pomocą specjalistów.

Jeżeli otrzymałeś w testamencie nieruchomość, którą chcesz korzystnie i szybko sprzedać, skontaktuj się z naszymi doradcami i sprawdź, co możemy Ci zaproponować!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Powołanie do całości spadku z testamentu – podsumowanie

Powołanie do całości spadku z testamentu to inaczej dziedziczenie całego majątku na podstawie dokumentu sporządzonego przez zmarłego. Powołanie do spadku, nie oznacza, że spadkobierca musi dziedziczyć. Spadkobierca testamentowy, może spadek przyjąć lub odrzucić go, gdy uważa, że wola spadkodawcy jest dla niego niekorzystna.  

W przypadku dziedziczenia testamentowego warto również poznać kwestie dotyczące zachowku oraz podatku od spadków. Dziedzicząc nieruchomość, a następnie podejmując decyzję o jej sprzedaży, zwróćmy uwagę czy będziemy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń