Co może współwłaściciel nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 stycznia, 2024

Co może współwłaściciel nieruchomości?

co-moze-wspolwlasciciel-nieruchomosci

Nieruchomość może mieć więcej niż jednego właściciela. Współwłasność sprawia, że wszyscy posiadacze udziałów w nieruchomości muszą ze sobą współpracować nad zarządem nieruchomością. 

Co może współwłaściciel nieruchomości? Jakie prawa i obowiązki mu przysługują? Jakie problemy najczęściej napotykają współwłaściciele? Co zrobić, gdy nie chcemy dłużej trwać we współwłasności? 

W tym artykule przedstawimy kilka ważnych zagadnień związanych ze współwłasnością nieruchomości. Zapraszamy do lektury współwłaścicieli i nie tylko!

Co może współwłaściciel nieruchomości – współwłasność nieruchomości 

Co może współwłaściciel nieruchomości? Na początek kilka słów o współwłasności. Współwłasność nieruchomości może przybrać jedną z dwóch form – łączną lub ułamkową.

Ze współwłasnością łączną najczęściej mamy do czynienia w małżeństwie, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Ten rodzaj współwłasności nie wyróżnia udziałów określonych ułamkiem. Współwłasność łączna sprawia, że współwłaściciele nie mogą rozporządzać swoimi udziałami w nieruchomości, czyli nie mogą sprzedać swojego udziału. Jeśli ustanie stosunek wiążący współwłaścicieli (małżeństwo), to współwłasność łączna przekształci się w ułamkową. 

W przypadku współwłasności ułamkowej poszczególni współwłaściciele mają określony ułamkowo udział w nieruchomości. Współwłasność ułamkowa może powstać np. w wyniku: spadkobrania, zakupu nieruchomości wspólnie przez kilka osób, w wyniku ustania wspólności majątkowej małżonków, rozwiązania spółki cywilnej,
Wysokość udziałów w nieruchomości może być bardzo różna – 1/2, 2/3,1/6,1/8 itd. Udział w nieruchomości określony ułamkiem, nie oznacza, że jego właścicielowi przysługuje fizycznie określona część nieruchomości. Każdy współwłaściciel ma prawo korzystać z całej nieruchomości. 

Poniżej opisujemy zagadnienia związane ze współwłasnością ułamkową.

Co może współwłaściciel nieruchomości – zarządzanie wspólną nieruchomością 

Współwłasność nieruchomości to sytuacja, w której kilka osób posiada udział w tej samej nieruchomości. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, co może współwłaściciel nieruchomości w kontekście zarządzania nieruchomością? Zarząd nad nieruchomością oznacza podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie czynności niezbędnych w przypadku normalnego eksploatowania nieruchomości. Współwłaściciele są zobowiązani do współdziałania w zarządzie.Czynności zwykłego zarządu obejmują bieżące sprawy związane ze zwykłą eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w niepogorszonym stanie, zgodnie z jej przeznaczeniem. W takich sprawach wystarczy zgoda większości współwłaścicieli (licząc w udziałach, nie ilości osób), aby móc dokonać określonej czynności.

Co może współwłaściciel nieruchomości w przypadku braku zgody większości na czynność zwykłego zarządu? Może skierować sprawę do sądu i żądać upoważnienia do dokonania czynności przez sąd. Można żądać interwencji sądu także wtedy, gdy większość współwłaścicieli chce dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu wspólną nieruchomością. 

W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną (np. czynności rozporządzające całą wspólną nieruchomością nie tylko udziałem), należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli, muszą być podejmowane we wzajemnym porozumieniu. Do tych czynności można zaliczyćm.in. : sprzedaż nieruchomości, obciążenie nieruchomości, zmianę przeznaczenia nieruchomości.

Co może współwłaściciel nieruchomości? Może, a nawet powinien aktywnie uczestniczyć w zarządzie nad nieruchomością. Prawo nie przewiduje jednak żadnych konsekwencji za brak uczestnictwa we wspólnym zarządzie.

Co więcej, współwłaściciel może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy nieruchomością, np. gdy trudno jest współwłaścicielom porozumieć się co do decyzji w sprawie istotnych czynności zwykłego zarządu, lub gdy większość współwłaścicieli krzywdzi mniejszość i nie zważa na prawidłowe reguły związane z zarządem.

Współwłaściciel, który jednocześnie został wyznaczony do sprawowania zarządu, może żądać wynagrodzenia za pracę od pozostałych. Zaś współwłaściciele, którzy nie sprawują zarządu, mogą żądać od zarządcy w odpowiednich terminach rachunków z zarządu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co może współwłaściciel nieruchomości – czerpanie pożytków i przychodów oraz koszty

Gdy posiadamy udział w nieruchomości, możemy czerpać korzyści finansowe z jej użytkowania, wynajmu czy dzierżawy.

Co może współwłaściciel nieruchomości? Z pewnością ma prawo czerpać pożytki i przychody ze wspólnej nieruchomości. Ich wysokość będzie zależna od tego jak wysoki udział w nieruchomości posiada współwłaściciel. Pożytki i przychody przysługują współwłaścicielowi stosownie do udziału. 

Co istotne, taka sama zasada dotyczy ponoszenia kosztów, które nieruchomość generuje. Współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary stosownie do udziałów.

Wszelkie przychody i koszty powinny być rozliczane uczciwie między wszystkimi właścicielami według ustalonych proporcji udziału w nieruchomości. W przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli nie spełnia swoich obowiązków finansowych i jego część kosztów płacą pozostali, to mają oni prawo dochodzić należnych im środków poprzez postępowanie sądowe.

Co istotne, współwłaściciele mogą ustanowić między sobą umowę, która ureguluje wzajemne rozliczenia w sposób odmienny niż powyżej. 

Co może współwłaściciel nieruchomości – jaki wpływ ma wysokość udziałów w nieruchomości

O czym świadczy wysokość udziału w nieruchomości? Jak wspomniano w poprzednim akapicie, wysokość udziału w nieruchomości bezpośrednio wpływa na wysokość czerpanych z nieruchomości korzyści oraz opłat, jakie współwłaściciel będzie musiał ponieść. Im wyższy udział, tym większe uczestnictwo w przychodach z tytułu wynajmu nieruchomości, lecz również większa część opłat i podatków za nieruchomość po stronie współwłaściciela.

Wysokość udziału w nieruchomości wpływa również na siłę głosu współwłaściciela podczas podejmowania decyzji związanych z nieruchomością. Co może współwłaściciel nieruchomości, posiadający większość w udziałach? Współwłaściciel, który sam posiada więcej niż 1/2 udziałów w nieruchomości może samodzielnie podejmować decyzje związane z czynnościami zwykłego zarządu. 

Co może współwłaściciel nieruchomości – wspólne korzystanie z nieruchomości

Co może współwłaściciel nieruchomości w kontekście korzystania z niej? Każdy współwłaściciel ma prawo do współposiadania nieruchomości i korzystania z niej, lecz w takim zakresie, aby nie utrudniać prawa do współposiadania i korzystania pozostałym współwłaścicielom.

Współwłaściciele powinni wspólnie ustalić sposób użytkowania i korzystania z nieruchomości, aby uniknąć późniejszych problemów.

Co może współwłaściciel nieruchomości – rozporządzenie udziałem w nieruchomości

Co może współwłaściciel nieruchomości? Jednym z najważniejszych praw każdego współwłaściciela jest swobodne rozporządzanie swoim udziałem w nieruchomości.

Rozporządzenie udziałem w nieruchomości może polegać np. na sprzedaży lub darowaniu udziału w nieruchomości innemu współwłaścicielowi, lub osobie trzeciej. 

Ważne jest to, że współwłaściciel może rozporządzić udziałem w nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli. To oznacza, że nie trzeba informować innych współwłaścicieli o zamiarze sprzedaży.

Sprzedaż udziału w nieruchomości może być bardzo korzystna. Daje możliwość jednemu ze współwłaścicieli szybkiego wyjścia z trudnej sytuacji współwłasności czy też umożliwia drugiemu nabycie większej części własności.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co może współwłaściciel nieruchomości – częste problemy 

Współwłasność nieruchomości to nie tylko korzyści, ale także potencjalne problemy. Często zdarza się, że współwłaściciele napotykają trudności i konflikty w zarządzaniu swoją wspólną nieruchomością. Bywa, że w ogólne nie angażują się w zarząd nad nieruchomością lub przeciwnie przejmują całą nieruchomość na własne potrzeby.  Jakie są najczęstsze problemy współwłaścicieli, i co może współwłaściciel nieruchomości, aby sobie z nimi poradzić? 

Gdy współwłaścicieli domu nie płaci rachunków. Jeżeli nie ustalono inaczej, współwłaściciele powinni ponosić wydatki i ciężary stosownie do udziałów. Sytuacja, w której jeden ze współwłaścicieli przestaje płacić rachunki, może sprawić trudności finansowe pozostałym właścicielom. 

Wobec takiego problemu należy wezwać współwłaściciela do zapłaty. Jeżeli pozostali współwłaściciele będą z własnej kieszeni pokrywać część opłat niepłacącego współwłaściciela, mogą następnie skierować sprawę o zapłatę poniesionych kosztów do sądu. 

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania. Choć z nieruchomości współwłaściciele powinni korzystać wspólnie, to czasami zdarza się tak, że jeden współwłaściciel zajmuje całą nieruchomość, wykluczając z korzystania i użytkowania pozostałych. 

W takiej sytuacji, jeżeli współwłaściciel nie chce polubownie rozwiązać sprawy, również należy skierować sprawę do sądu. Z pewnością nie można samodzielnie, siłą wyrzucić takiego współwłaściciela z nieruchomości.

Konflikty między współwłaścicielami mogą być powszechnym problemem. Różnice co do sposobu zarządzania nieruchomością, podziału kosztów czy też różnica zdania na temat przyszłości inwestycji mogą stwarzać spięcia między stronami. Szczególnie często problemy te występują wtedy, gdy współwłasność jest “narzucona” np. w przypadku współwłasności nieruchomości między spadkobiercami. 

Aby zapobiec takim problemom, współwłaściciele powinni znać swoje prawa, obowiązki i wiedzieć, co może współwłaściciel nieruchomości. W przypadku zaistnienia konfliktów, warto próbować polubownych rozwiązań, lecz gdy te nie przynoszą efektu, pozostaje droga sądowa, i egzekwowanie praw przed sądem. 

Konflikty nierzadko doprowadzają do tego, że współwłaściciele decydują się na krok ostateczny, jakim jest wyjście ze współwłasności. Można to zrobić poprzez zniesienie współwłasności lub sprzedaż udziału w nieruchomości. 

wspolwlasciciel-domu-nie-placi-rachunkow

Co może współwłaściciel nieruchomości – sprzedaż udziału w nieruchomości

Każdy współwłaściciel ma prawo do sprzedaży swojego udziału w nieruchomości. W przypadku, gdy nie chce lub nie może już być dłużej właścicielem danej nieruchomości, ma możliwość zbycia swojego udziału osobie zainteresowanej jego zakupem.

To rozwiązanie bywa zbawienne dla współwłaścicieli, którzy nie potrafią się dogadać i, mają dość problemów, tych, którzy nie chcą brać udziału w postępowaniach sądowych, oraz dla tych, którzy chcą w szybki sposób wyjść z grona współwłaścicieli.

Oczywiście, nie ma konieczności informowania i uzgodnienia transakcji z innymi współwłaścicielem. O sprzedaży udziałów decyduje wyłącznie właściciel. 

Sprzedaż nie jest problematyczna, i przebiega tak, jak sprzedaż całej nieruchomości. Nabywca i sprzedający po uzgodnieniu warunków sprzedaży stawiają się w kancelarii notarialnej.

Jak szybko sprzedać udział w nieruchomości, jeżeli nie chcemy lub nie możemy przeprowadzić transakcji z innym współwłaścicielem?

W takim przypadku warto zapoznać się z usługami skupu udziałów w nieruchomości. Skup.io oferuje Ci bezpieczną sprzedaż, przeprowadzoną w maksymalnie krótkim czasie, z wypłatą gotówki terminowo, w dniu sprzedaży.

Zespół specjalistów nieruchomości i prawa Skup.io rozwiązuje problemy, jakie niesie ze sobą współwłasność dzięki możliwości szybkiej sprzedaży. Jak wygląda transakcja ze skupem udziałów?

Sprzedający kontaktuje się z konsultantem i przekazuje podstawowe informacje dotyczące stanu nieruchomości. Konsultanci Skup.io rozwieją wszystkie wątpliwości, wyjaśnią przebieg sprzedaży, a co najważniejsze zapewniają pomoc w przypadku problemów prawnych lub innych związanych z nieruchomością. Skup.io współpracuje z kancelariami prawnymi, aby zapewnić sprzedającym niezbędne wsparcie i bezpieczeństwo transakcji.

Jakie są korzyści sprzedaży udziału w nieruchomości do Skup.io?

 • pełna pomoc podczas procesu sprzedaży,
 • darmowa wycena nieruchomości na sprzedaż, w maksymalnie 24 godziny,
 • opieka prawna,
 • terminowa wypłata środków,
 • szybka realizacja transakcji, bez opóźnień i zbędnych formalności,
 • pomagamy rozwiązywać problemy sprzedających,
 • za nasze usługi, nie pobieramy opłat od sprzedającego.

Do skupu nieruchomości możesz skutecznie sprzedać:

 • udział w mieszkaniu własnościowym lub domu,
 • udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu,
 • udział w kamienicy,
 • udział w garażu.

Skup udziałów w nieruchomości Skup.io to kompleksowa pomoc sprzedającemu, z której warto skorzystać. Wycena nieruchomości na sprzedaż, wykonana przez naszych analityków nic nie kosztuje i nie zobowiązuje do współpracy. Zapraszamy do rozmów z kompetentnymi doradcami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą skutecznie sprzedać udział w nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co może współwłaściciel nieruchomości – zniesienie współwłasności w sądzie

Co może współwłaściciel nieruchomości? Każdy współwłaściciel może zażądać zniesienia współwłasności. Jeżeli konflikty między współwłaścicielami narastają, lub problemy wciąż występują, mimo prób radzenia sobie z nimi samodzielnie przez współwłaścicieli, to czasami dobrym wyjściem okazuje się zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności nieruchomości to proces, który ma na celu zakończenie współwłasności poprzez: podział nieruchomości w naturze, przyznanie jej jednemu współwłaścicielowi ze spłatą pozostałych, lub sprzedaż całej nieruchomości na licytacji komorniczej i podział uzyskanej kwoty adekwatnie do udziałów.

Nawet jeżeli tylko jeden współwłaściciel złoży wniosek do sądu o zniesienie współwłasności, sąd rozpatrzy sprawę.

Proces zniesienia współwłasności w sądzie może być czasochłonny. Niekiedy takie sprawy trwają wiele miesięcy lub lat. Co więcej, zniesienie współwłasności może wymagać zaangażowania prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. 

Natomiast plusem postępowania sądowego znoszącego współwłasność jest to, że współwłaściciel może przejąć całą nieruchomość na własność, i spłacić udziały pozostałych. Stając się jedynym właścicielem, może podejmować suwerenne decyzje dotyczące nieruchomości. 

Co może współwłaściciel nieruchomości – podsumowanie

Współwłasność nieruchomości może być zarówno korzystna, jak i bardzo problematyczna.

Jeden współwłaściciel nie może z wykluczeniem pozostałych decydować o losach całej nieruchomości. Jednakże każdy współwłaściciel ma prawo dowolnie rozporządzić swoim udziałem w nieruchomości. Co może współwłaściciel nieruchomości? Współwłaściciel nieruchomości ma prawo do uczestniczenia w zarządzie, czerpania pożytków i przychodów czy korzystania z nieruchomości.W przypadku, gdy współwłasność sprawia poważne problemy, współwłaściciele mogą dochodzić swoich praw przed sądem, a ostatecznie mogą zdecydować się na postępowanie sądowe znoszące współwłasność lub sprzedać udziały w nieruchomości – pozbywając się kłopotu szybko i definitywnie.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli. Transakcję można przeprowadzić w prosty sposób i sprawnie do skupu udziałów w nieruchomościach działającego w całej Polsce Skup.io.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń