Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 stycznia, 2024

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje

spadek-po-rodzicach-gdy-jedno-z-dzieci-nie-zyje

Dziedziczenie spadku po zmarłym rodzicu, często pozostawia wiele wątpliwości. Jaka część spadku po rodzicach przysługuje dzieciom? Kiedy dzieci mogą odrzucić spadek? Co w sytuacji gdy jeden z potomków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku po rodzicu? Jak wygląda dziedziczenie w takiej sytuacji?

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – sprawdźmy, co mówią na ten temat przepisy prawa!

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – ustawowa hierarchia dziedziczenia spadku

W Polsce to przepisy prawa regulują kwestie dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Obowiązuje ustawowa hierarchia dziedziczenia, która określa spadkobierców, którymi są osoby najbliższe z grona rodziny. Spadkobiercami mogą być różne osoby należące do dalszej lub bliższej rodziny, wszystko zależy od struktury rodziny, oraz tego, czy spadkobiercy przyjmą, czy odrzucą spadek.

Kto według przepisów dziedziczy majątek po zmarłej osobie? Przedstawmy ogólne zasady dotyczące dziedziczenia.

W pierwszej kolejności powoływani do spadku po zmarłej osobie są małżonek zmarłego oraz jego dzieci – dziedziczą oni w częściach równych, lecz jeśli dzieci jest więcej niż troje, to cześć spadku przypadająca na małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 spadku, natomiast pozostałe 3/4 spadku dzieli się równo między wszystkich potomków.

Jeżeli nie ma potomków, to spadek przypadnie małżonkowi i rodzicom osoby zmarłej. Jeśli zmarły nie miał małżonka, to spadek zostanie podzielony między rodziców. Z kolei jeżeli, jeden z rodziców nie żyje, lub oboje, to adekwatną część spadku odziedziczą potomkowie rodziców, czyli rodzeństwo zmarłego. Dalej, jeżeli jedno z rodzeństwa nie żyje, część, która by mu przypadła, odziedziczą jego dzieci.

Jeżeli zabraknie powyższych krewnych, spadek może przypaść wstępnym, czyli dziadkom spadkodawcy, a jeśli jeden z dziadków, lub oboje nie żyją, to spadek mogą odziedziczyć zstępni dziadków.

Kolejnymi w hierarchii dziedziczenia są dzieci małżonka spadkodawcy, jeżeli jego oboje rodziców nie żyją.

Ostatecznie, gdy zmarły nie miał krewnych, spadek odziedziczy gmina, odpowiednia dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania, to spadek przypadnie Skarbowi Państwa. 

Powyższe, są to ogólne reguły dotyczące dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Zrozumienie zasad dziedziczenia może być niekiedy trudne jeżeli część spadkobierców nie żyje, odrzuci spadek czy zostanie wydziedziczona. 

Przejdźmy jednak do najważniejszej kwestii artykułu. Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – kto dziedziczy?

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – co jeżeli jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku po rodzicach

Spadek to kwestia, która często rodzi wiele pytań i wątpliwości. Kto dziedziczy spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje? Znając powyższą hierarchię dziedziczenia ustawowego, można odpowiedzieć na to pytanie.

Rozróżnijmy dwie sytuacje. 

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje, lecz żyją jego potomkowie.

W takim przypadku część spadku, która przypadłaby zmarłemu dziecku, odziedziczą jego żyjący potomkowie, czyli wnuki spadkodawcy. 

Przykład. Zmarł Pan Zbigniew, który w momencie śmierci pozostawił po sobie żonę, córkę, oraz wnuczkę po nieżyjącym już synu. Spadek po Panu Zbigniewie odziedziczą więc w równych częściach żona – 1/3 spadku, córka – 1/3 spadku, oraz wnuczka 1/3 spadku.

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje, i nie miało potomków.

Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku gdy zmarłe dziecko nie miało potomków, nie jest ono brane pod uwagę przy dziedziczeniu majątku po rodzicu. 

Przykład. Zmarł Pan Zbigniew, który w momencie śmierci pozostawił po sobie żonę, oraz córkę. Miał również syna, lecz zmarł on kilka lat wcześniej, nie pozostawiając po sobie dzieci. Spadek po Panu Zbigniewie odziedziczą w częściach równych żona – 1/2 spadku, oraz żyjąca córka – 1/2 spadku. 

W przypadku gdy nie żyją oboje rodzice, spadek po nich dziedziczą dzieci w częściach równych. W takiej sytuacji, gdy żyje choć jeden potomek zmarłego, nie dojdą do dziedziczenia inni, dalsi krewni. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – testament

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje, może również odziedziczyć osoba lub osoby wskazane w testamencie przez zmarłego, niekoniecznie należące do grona najbliższych krewnych, ani nawet rodziny.

Istnienie ważnego testamentu jest kluczowe, bo rozporządzenie całym majątkiem w testamencie wyłącza dziedziczenie ustawowe. A więc testament i jego treść ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. 

Testament daje możliwość samodzielnego ustalenia dziedziców przez zmarłego. Osoba sporządzająca testament może w nim wyraźnie określić, jak ma być podzielony jej majątek po śmierci. Może trafić do jednego spadkobiercy, lub w ułamkowych częściach do kilku z nich. Spadkodawca może również przypisać poszczególne przedmioty i prawa, konkretnym spadkobiercom.

Jednak ważne jest pamiętać o tym, że testament musi być prawidłowo sporządzony i spełniać wymogi formalne.

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – spadek, który jest własnością kilku osób

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje, może więc spowodować, że oprócz żyjących dzieci spadkodawcy, do dziedziczenia powoła się również dzieci nieżyjącego potomka. Taka sytuacji sprawi, że majątek spadkowy będzie współwłasnością kilku spadkobierców.

Spadek po rodzicach często staje się przedmiotem sporów. Zdarza się, że spadkobiercy nie interesują się majątkiem spadkowym, nie płacą kosztów utrzymania odziedziczonej nieruchomości, czy zajmują całą nieruchomość tylko dla siebie, mimo tego, że formalnie jest ona współwłasnością wszystkich spadkobierców.

Kłótnie i nieporozumienia w gronie spadkobierców zdarzają się niestety bardzo często, co może wynikać z nieznajomości prawa. Spadkobiercy często są zmuszeni skierować sprawę do sądu, lub sprzedać odziedziczoną część majątku, aby uniknąć większych problemów. 

Spadkobiercy mogą dokonać działu spadku w sądzie. Majątek spadkowy do momentu działu spadku jest wspólny, a żaden ze spadkobierców nie ma wyłącznego prawa do żadnego przedmiotu odziedziczonego po zmarłym. W przypadku nieruchomości wszyscy spadkobiercy mogą korzystać z całej nieruchomości.

Dział spadku spowoduje, że majątek po zmarłym zostanie podzielony, a współwłasność rozwiąże się. 

sprzedaz-udzialow-w-spadku

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – odrzucenie spadku

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – co z nim zrobić? Najczęściej spadkobiercy przyjmują spadek po zmarłych rodzicach. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje automatycznie, gdy spadkobierca nie dokona żadnych innych czynności zmierzających do przyjęcia spadku wprost lub jego odrzucenia. 

Każdy spadkobierca testamentowy lub ustawowy może odrzucić spadek, jeżeli uzna jego dziedziczenie za niepotrzebne czy niekorzystne. Powodami, dla których spadek często jest odrzucany, są długi spadkodawcy lub chęć uniknięcia sporów i dziedziczenia wspólnie z innymi osobami. 

Ważne jest jednak pamiętać, że odrzucając spadek, traci się wszelkie prawa do dziedziczenia i korzystania z majątku po rodzicach. Decyzja ta jest nieodwracalna i należy ją przemyśleć dokładnie przed jej podjęciem.

Na odrzucenie spadku, spadkobierca ma sześć miesięcy od momentu, dowiedzenia sie o powołaniu do spadku. W ciągu pół roku może podjąć stosowne czynności sądowe lub notarialne w celu odrzucenia spadku.

Odrzucenie spadku skutkuje tym, że spadkobierca będzie traktowany, tak jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. Odrzucenie spadku może spowodować, że do dziedziczenia powołane zostaną kolejne osoby według hierarchii dziedziczenia. I tak jeżeli jedno z dzieci zmarłego odrzuci spadek, to z kolei powołane do dziedziczenia pozostaną jego dzieci (jeśli spadkobierca je posiada), czyli wnuki zmarłego. 

Odrzucenie spadku przez jedynego spadkobiercę testamentowego spowoduje, że dojdzie do dziedziczenia według ustawy.

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – co można odziedziczyć

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – co mogą odziedziczyć spadkobiercy? Spadkobiercy powinni wiedzieć, które składniki majątku podlegają dziedziczeniu, a które nie. Jest to bardzo ważne, przy podejmowaniu decyzji, związanej z tym, czy spadek korzystniej jest przyjąć, czy odrzucić. 

W skład spadku wchodzą między innymi:

 • prawo własności nieruchomości i ruchomości,
 • udziały we własności,
 • użytkowanie wieczyste,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • hipoteka,
 • rzeczy ruchome,
 • środki pieniężne,
 • autorskie prawa majątkowe, 
 • prawa patentowe,
 • oszczędności zgromadzone na koncie bankowym,
 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów,
 • roszczenia o zapłatę długu.

Wśród długów spadkowych, czyli takich, które obciążą spadkobiercę, wymienia się m.in.: niespłacone kredyty, pożyczki, zaległości z tytułu niewykonanych przez spadkodawcę umów, koszty pogrzebu, koszty postępowania spadkowego. Długi te powodują, że faktyczna wartość spadku zmniejszy się. 

Spadkobiercy mogą przyjąć spadek i wziąć odpowiedzialność za spłatę długów, lub odrzucić spadek, jeżeli obawiają się, że wartość zobowiązań przewyższa wartość majątku pozostawionego przez zmarłego rodzica. 

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – sprzedaż udziałów w spadku

Często zdarza się, że po śmierci rodziców rodzeństwo dziedziczy wspólnie majątek. Spadkobiercy posiadają wyrażone ułamkiem udziały w spadku. 

Współwłasność majątku spadkowego, można rozwiązać polubownie poprzez umowę między spadkobiercami (jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to trzeba udać się do notariusza), postępowanie spadkowe w sądzie lub sprzedaż udziałów w spadku.

Sprzedaż udziału w spadku nie wymaga zgody pozostałych spadkobierców, a swoją część spadku można sprzedać drugiemu spadkobiercy, lecz nie ma przeszkód, aby nabywcą była osoba trzecia. Sprzedaż udziałów w spadku należy przeprowadzić u notariusza. 

Jak sprzedać udział w spadku lub udział w nieruchomości?

Jeżeli spadek zawiera nieruchomość po zmarłym krewnym, spadkobiercy mogą wspólnie sprzedać całą nieruchomość, lub pojedynczy spadkobierca może zbyć należący do niego udział w nieruchomości. Spadkobiercy, którym zależy na sprawnej transakcji sprzedaży udziałów w nieruchomości lub udziałów w spadku powinni poznać usługi Skup.io.

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io to świetne rozwiązanie dla spadkobierców, którzy chcą spieniężyć posiadany majątek i uzyskać szybką gotówkę do przeznaczenia na własne cele. To również alternatywa postępowania sądowego, skutkująca szybkim rozwiązaniem problemów między spadkobiercami.

Zapewniamy bezpłatną pomoc prawnika przy sprzedaży, bezpieczną transakcję, gotówkę od ręki przy zawarciu umowy sprzedaży, pomoc w formalnościach, jak również kompleksową obsługę  i wsparcie w realizacji bezpiecznej sprzedaży na odległość

Nasi specjaliści chętnie doradzą i odpowiedzą na nasuwające się pytania. Skontaktuj się z nami i zobacz, co możemy Ci zaproponować. Nasza pomoc sprzedającemu jest bezpłatna. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje – podsumowanie

Spadek po rodzicach gdy jedno z dzieci nie żyje to kwestia, która wpływa na krąg osób dziedziczących. Ustawowa hierarchia dziedziczenia spadku jest jasno określona. Gdy zmarłe dziecko spadkodawcy nie miało potomków, to jest ono wykluczone z dziedziczenia.

W przypadku, gdy w momencie otwarcia spadku po rodzicu, żyją potomkowie zmarłego dziecka, przypadający mu udział zostaje podzielony między jego potomków.

Jeżeli zmarły rodzic sporządził testament, to nie dojdzie do dziedziczenia ustawowego, a treść testamentu będzie najważniejsza i to osoba lub osoby wskazane w dokumencie odziedziczą spadek.

Każdy spadkobierca może odrzucić spadek. Każdy spadkobierca może też zbyć udziały w spadku, które posiada.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń