Mam komornika i dostałem spadek - co robić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 czerwca, 2024

Mam komornika i dostałem spadek – co robić?

mam-komornika-i-dostalem-spadek

Mam komornika i dostałem spadek – taka sytuacja może być dla osoby zmagającej się z problemami finansowymi zarówno pozytywna jak i problematyczna. Dlaczego? 

Odziedziczone dobra, mogą być ogromną korzyścią i posłużyć uregulowaniu zaległych należności. Często jednak osoby zadłużone zastanawiają się jak uchronić spadek przed komornikiem i nie stracić cennego pod kątem osobistym inwentarza. 

Czy komornik ma prawo zająć spadek? Jak komornik dowiaduje się o spadku? Czy przekazanie majątku spadkowego innej osobie jest sposobem na uniknięcie zajęcia komorniczego? Jak wygląda spłata komornika ze spadku? Sprawdzamy!

Mam komornika i dostałem spadek – co może zająć komornik?

Nieuregulowane zobowiązania finansowe różnego rodzaju, mogą doprowadzić wierzyciela do ostateczności, którą jest wszczęcie egzekucji komorniczej. Komornik zajmuje się przymusowym ściąganiem należności od dłużnika. Komornik może prowadzić egzekucję z różnych elementów majątku osoby zadłużonej, m.in. z:

  • wynagrodzenia,
  • konta bankowego,
  • praw majątkowych,
  • ruchomości,
  • nieruchomości.

W zależności od majątku osoby zadłużonej oraz wysokości zobowiązania do zapłaty komornik może wykorzystać powyższe sposoby, aby wierzyciel odzyskał swoją należność.

Może zdarzyć się tak, że osoba zadłużona, wobec której prowadzone są czynności egzekucyjne odziedziczy spadek po bliskiej osobie. Mam komornika i dostałem spadek – czy komornik może zająć spadek?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mam komornika i dostałem spadek – czy komornik może zająć dobra pochodzące ze spadku?

Co w sytuacji gdy osoba zadłużona dziedziczy spadek? Mam komornika i dostałem spadek – czy jest się czego obawiać? Jak już wiemy, komornik ma prawo ściągnąć należność ze wszystkich składników majątku należącego do dłużnika. Jeżeli dłużnik odziedziczy spadek, to komornik ma prawo zająć dobra wchodzące w jego skład np. pieniądze, nieruchomości, samochody.

Może cię zainteresować: Jak wymeldować kogoś z mieszkania?

Jeżeli wierzyciel dowie się, że dłużnik odziedziczył spadek, może złożyć wniosek o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego. W ten sposób sam wierzyciel może wyjść z żądaniem podziału spadku i może uzyskać to co przypadnie spadkobiercy w wyniku podziału. Pozostali spadkobiercy dowiedzą się o zajęciu komorniczym udziału w spadku należącego do osoby zadłużonej.

Jeżeli w wyniku podziału majątku spadkobierca otrzyma pewną kwotę w gotówce, to pieniądze te mogą posłużyć na spłatę wierzyciela. Jeżeli uzyska nieruchomość lub udział w nieruchomości, to mogą one zostać zajęte przez komornika, w celu prowadzenia z nich egzekucji i sprzedaży na licytacji. W treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dokonuje się wpisu o prowadzonej egzekucji. 

Co istotne, wierzyciel ma 1 miesiąc od momentu zakończenia działu spadku, aby wyjść z żądaniem przeprowadzenia egzekucji z mienia, które osoba zadłużona otrzymała w przydziale ze spadku. Jeżeli wierzyciel spóźni się ze swoim żądaniem, dobra ze spadku będą wolne od zajęcia komorniczego. 

Pamiętajmy, że zagrożona zajęciem komorniczym jest jedynie ta część spadku, która należy do osoby zadłużonej! Komornik nie ma prawa zlicytować całej nieruchomości, jeżeli dłużnik posiada jedynie ułamek udziału w nieruchomości. 

Mam komornika i dostałem spadek – jak komornik dowiaduje się o spadku?

Mam komornika i dostałem spadek – skąd komornik może dowiedzieć się o tym, że osoba zadłużona otrzymała spadek, z którego można ściągnąć należność? 

Najczęściej komornik dowiaduje się o tym, że osoba zadłużona stała się spadkobiercą z dwóch źródeł: od dłużnika lub od wierzyciela. Kiedy dłużnik informuje komornika o spadku? Prowadząc egzekucję komorniczą, komornik ustala skład majątku dłużnika. Dłużnik zostaje zobowiązany do przedstawienia wykazu dóbr, które posiada. Wszelkie nieprawdziwe informacje, lub zatajanie niektórych składników majątku jest wykluczone, pod rygorem kary finansowej. 

Jeżeli zatem osoba zadłużona pominie fakt, że stała się spadkobiercą i należy jej się pewna część majątku po spadkodawcy, może zostać ukaraną grzywną, nawet w wysokości 5 tys. złotych. W związku z powyższym, osoby zadłużone w obawie przed konsekwencjami prawnymi, najczęściej same informują komornika o spadku. 

Mam komornika i dostałem spadek. Jeżeli osoba zadłużona stała się spadkobiercą przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej, to musi przekazać komornikowi informację o spadku. 

Jeżeli osoba zadłużona stała się spadkobiercą w trakcie prowadzonej egzekucji, to nie ma obowiązku, aby informować komornika o spadku. 

Komornik może dowiedzieć się o istniejącym spadku dłużnika również od wierzyciela. Zmotywowani do odzyskania należności wierzyciele, często podejmują różne czynności, w celu uzyskania informacji o majątku, jaki posiada dłużnik – wierzyciel może dowiedzieć się tego od krewnych osoby zadłużonej. 

sprzedaz-mieszkania-z-wpisem-komorniczym

Mam komornika i dostałem spadek – czy przekazanie spadku innej osobie to dobry pomysł? 

Wiele osób zmagających się z zadłużeniem, w momencie dziedziczenia spadku, poszukuje dobrego sposobu na to, aby ukryć majątek lub fakt jego otrzymania przed komornikiem. Czy to dobry pomysł?

Przekazanie spadku innej osobie może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy mamy komornika na karku. Jednak warto pamiętać o ryzyku z tym związanym. Ukrywanie, usuwanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, uszkadzanie, pozorne obciążanie – takie działania dłużnika mogą zostać potraktowane jako działanie na szkodę wierzyciela.

Tym samym próby przepisania nieruchomości na bliską osobę, celem uniknięcia egzekucji z tego elementu majątku, mogą skończyć się złożeniem skargi pauliańskiej przez wierzyciela. 

W skrócie skarga pauliańska umożliwia uznanie pewnej czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną przez sąd, jeżeli czynność ta była dokonana z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Wskutek takiej czynności dłużnika osoba trzecia zyskuje korzyści majątkowe. Skarga pauliańska, może zostać wykorzystana przez wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik świadomie i celowo, wyzbywa się przedmiotów majątkowych – np. wyprzedaje, daruje majątek, aby uniemożliwić wierzycielowi wyegzekwowanie spłaty.

Ukrywanie spadku przed komornikiem niesie za sobą konsekwencje prawne, a w przypadku podejrzenia działania na szkodę wierzycieli, może on podjąć kroki prawne mające na celu wyegzekwowanie należności – może ściągnąć dług z osoby trzeciej. Mam komornika i dostałem spadek – co najlepiej zrobić w takim przypadku? 

Mam komornika i dostałem spadek – jak uchronić spadek

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest rzetelna spłata zadłużenia. Rozwiązanie, choć banalne bywa bardzo trudne, lecz jest to jedyna możliwość, aby uratować odziedziczony majątek, jeżeli jest on dla dłużnika szczególnie cenny. Dłużnik może spróbować zawrzeć ugodę z wierzycielem, który może zgodzić się na wydłużenie czasu spłaty, bądź spłatę w ratach. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mam komornika i dostałem spadek – spłata komornika ze spadku

Mam komornika i dostałem spadek – taka sytuacja może być korzystna dla osoby zadłużonej, która zyskując majątek, może posłużyć się nim w celu spłaty należności wobec wierzyciela. 

Wiemy już, że komornik ma prawo zająć spadek, który otrzymał dłużnik w celu zaspokojenia wierzyciela. Co istotne, zajęcie komornicze ruchomości lub nieruchomości, a następnie publiczna licytacja tychże dóbr nie jest szczególnie korzystna finansowo dla dłużnika. Oprócz kosztów, jakie wiążą się z czynnościami podjętymi przez komornika, za które to odpowiedzialny będzie dłużnik, sama licytacja majątku również może zakończyć się uzyskaniem kwoty dużo poniżej wartości rynkowej.

Sprzedaż majątku spadkowego może być dobrym sposobem na spłatę długu, lecz nie warto dopuszczać do tego, aby to komornik zlicytował odziedziczone dobra!

Mam komornika i dostałem spadek – sprzedaż nieruchomości ze spadku przed komornikiem

Nieruchomości są częstym elementem dziedziczonego spadku. Bez względu na to, czy dłużnik nabywa w spadku całą nieruchomość, czy też udział w nieruchomości, podlegają one zajęciu komorniczemu. W przypadku dziedziczenia pełnej własności nieruchomości, komornik nie będzie miał większych problemów ze zlicytowaniem jej na aukcji. Jeżeli chodzi o licytację udziałów w nieruchomości, będzie to trudniejsze, jednak absolutnie nie jest wykluczone, że komornikowi nie uda się ich spieniężyć. 

Sprzedaż nieruchomości przed komornikiem to dużo lepsze rozwiązanie niż bezczynne oczekiwanie na działania komornika. Samodzielna sprzedaż mieszkania czy domu może przynieść lepsze konsekwencje finansowe, poskutkować zakończeniem egzekucji i działań prowadzonych przez komornika.

Zadłużony spadkobierca może zastanawiać się, czy sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym w księdze wieczystej jest w ogóle możliwa i legalna, i nie będzie uznana za pokrzywdzenie wierzyciela. Otóż samodzielna sprzedaż nieruchomości podczas prowadzonej egzekucji komorniczej jest jak najbardziej możliwa – dłużnik musi jednak pamiętać o tym, że sprzedaż służy spłacie zadłużenia.

Mam komornika i dostałem spadek. Jak najlepiej zorganizować sprzedaż mieszkania, gdy mamy komornika? Najprościej skontaktować się ze Skup.io.

Skup.io skup nieruchomości pomaga zrealizować sprzedaż nieruchomości lub udziałów w nieruchomości w toku prowadzonej egzekucji komorniczej. Skup.io to zespół specjalistów prawa i nieruchomości, którzy zapewnią sprzedającemu bezpieczeństwo oraz najszybszą transakcję. Wiemy, że sprawne działanie jest bardzo ważne wobec zadłużenia i rosnących odsetek, dlatego gwarantujemy szybką sprzedaż, nawet w kilka dni i natychmiastową spłatę zadłużenia z kwoty transakcji.

Odziedziczona w spadku nieruchomość może stanowić doskonałą okazję, aby raz na zawsze pozbyć się ciążących zobowiązań. Decyzja o sprzedaży nieruchomości bywa bardzo trudna, lecz może być dla osoby zadłużonej najlepszym rozwiązaniem. 

Masz komornika i odziedziczyłeś nieruchomość lub udział w nieruchomości? Nie czekaj, aż komornik podejmie kroki ku publicznej licytacji! Porozmawiaj z nami o możliwościach sprzedaży nieruchomości, która może poskutkować błyskawiczną spłatą długu i uwolnieniem się od komornika. Zapraszamy do rozmów z naszymi doradcami oraz bezpłatnej wyceny nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mam komornika i dostałem spadek – podsumowanie

Mam komornika i dostałem spadek – co może zrobić osoba zadłużona znajdująca się w takiej sytuacji? Ważne jest zrozumienie, że komornik ma pełne prawo do zajęcia dóbr odziedziczonych w spadku przez osobę zadłużoną, w celu spłaty długu.

Ukrywanie majątku lub przekazywanie go osobom trzecim w celu uniknięcia ich egzekucji, może skończyć się dla dłużnika konsekwencjami, jakie grożą za przestępstwo pokrzywdzenia wierzyciela. 

Choć wiele osób, które mają na karku komornika, wolałoby uniknąć utraty spadku na poczet spłaty długów, to odziedziczony majątek może stanowić szybkie rozwiązanie problemów finansowych. Warto pomyśleć o spieniężeniu majątku uzyskanego ze spadku w celu spłaty wierzyciela. 

Może cię zainteresować: Kto dziedziczy po bracie?

Sprzedaż nieruchomości ze spadku lub sprzedaż udziałów w nieruchomości zrealizowana samodzielnie bez udziału komornika i bez wszczynania licytacji komorniczej może pozwolić uzyskać dużo lepszy rezultat finansowy i zakończyć egzekucję.

FAQ

Mam komornika i dostałem spadek, czy komornik może go zająć?

Tak, komornik ma prawo zająć dobra odziedziczone przez dłużnika-spadkobiercę.

Jak komornik dowiaduje się o spadku?

Komornik najczęściej dowiaduje się o spadku z wykazu majątku, do którego sporządzenia zostaje zobligowany dłużnik.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń