Spadek po jednym z rodziców - dziedziczenie mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 maja, 2023

Spadek po jednym z rodziców – dziedziczenie mieszkania

spadek-po-jednym-z-rodzicow

Spadek po jednym z rodziców i jego uregulowanie to ważny temat dla spadkobierców – dzieci. W tym temacie pojawia się  wiele pytań i wątpliwości. Jakie prawa przysługują nam jako spadkobiercy? 

W dzisiejszym artykule omówimy kilka kwestii dotyczących dziedziczenia mieszkania oraz całego spadku po jednym z rodziców.  Dziedziczenie testamentowe i ustawowe – kto i w jakich częściach odziedziczy mieszkanie i cały spadek po jednym z rodziców? Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek? Co w sytuacji, gdy potomek został wydziedziczony? Kiedy spadek po jednym z rodziców przyjąć, a kiedy warto rozważyć jego odrzucenie? Jak przeprowadzić sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku?

Odpowiedzi znajdziesz poniżej!

Spadek po jednym z rodziców – ustawowe dziedziczenie mieszkania po rodzicach

Spadek po jednym z rodziców często wiąże się z dziedziczeniem mieszkania czy domu należącego w całości lub częściowo do zmarłego rodzica. Na wypadek gdy zmarły nie spisał testamentu, kolejność dziedziczenia została ustalona w Kodeksie cywilnym. Według niej, dzieci oraz żyjący małżonek są spadkobiercami, którzy mają prawo do równych udziałów w spadku w pierwszej kolejności.

Należy zwrócić uwagę na zapis, który mówi, że część spadku przypadająca małżonkowi nie może być niższa niż 1/4. Jeśli więc zmarły zostawił po sobie tylko jedno dziecko i małżonka, to stają się oni współwłaścicielami spadku, i każdy z nich dysponuje 1/2 udziałów w spadku. W sytuacji, gdy zmarły pozostawił małżonka oraz 5 dzieci, małżonek dziedziczy 1/4 spadku, a dzieci otrzymają równe części pozostałych 3/4 spadku po jednym z rodziców.

A zatem spadek po jednym z rodziców, odziedziczą wspólnie małżonek oraz dzieci spadkodawcy. Będą oni współspadkobiercami każdego przedmiotu wchodzącego w skład spadku w częściach ułamkowych.

Spadek po jednym z rodziców – testamentowe dziedziczenie mieszkania po rodzicach

Najczęściej spadek po jednym z rodziców dziedziczymy według przepisów Kodeksu cywilnego. Wciąż niewiele osób myśli o rozdysponowaniu majątkiem pomiędzy wybranych spadkobierców za życia a taką możliwość daje testament. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przyszłych kłótni dotyczących majątku po śmierci spadkodawcy. 

Testamentowe dziedziczenie spadku po zmarłym rodzicu to rozwiązanie stosowane przez osoby, które chcą samodzielnie zadbać o swoich bliskich. Poprzez testament spadek po jednym z rodziców może zostać przekazany w całości jednemu wyznaczonemu spadkobiercy – np. jednemu dziecku, lub być rozdysponowany w dowolnych częściach pomiędzy wybranych kilka osób.

Warto jednak pamiętać, że testament musi być sporządzony w sposób prawidłowy i spełniać określone wymagania formalne. Osoba sporządzająca testament musi być w pełni świadoma swoich czynów, i konsekwencji wynikających z powołania do spadku określonych osób, a wyłączenia od dziedziczenia bliskich, których wskazuje Kodeks cywilny. Testament powinien  być sporządzony bez przymusu osób trzecich – być wyłączną, swobodną wolą testatora.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że mając do czynienia z dziedziczeniem na podstawie testamentu, istnieje możliwość żądania zachowku przez pozostałe osoby uprawnione do spadku, a które zostały w testamencie pominięte. Wspominamy o tym w dalszej części artykułu.

Spadek po jednym z rodziców – gdy jedno z dzieci nie żyje

Gdy spadek po jednym z rodziców jest dziedziczony w kolejności wynikającej z treści Kodeksu cywilnego, może zdarzyć się tak, że oprócz dzieci spadkodawcy do spadku zostaną powołane również jego wnuki. Jak może wyglądać dziedziczenie w takiej sytuacji?

Jeśli zmarły rodzic miał dziecko, które nie dożyło otwarcia spadku po swoim rodzicu, lecz pozostawiło swoich potomków, to właśnie im – wnukom – przysługuje część udziałów w spadku. W ten sposób wnukowie mogą odziedziczyć część mieszkania po dziadkach.

Zmarły rodzic, w momencie śmierci pozostawał w związku małżeńskim, posiadał 2 dzieci, z czego jedno z dzieci zmarło szybciej niż rodzic, lecz samo pozostawiło 1 dziecko. W takiej sytuacji małżonek, żyjące dziecko oraz wnuk dziedziczą spadek w równych częściach po 1/3 spadku. Gdyby zmarły potomek miał dwoje lub więcej dzieci, dziedziczą one część, która byłaby spadkiem dziecka spadkodawcy, każde w równej części.

Jeżeli natomiast zmarłe dziecko nie miało potomków, to spadek zostaje rozdysponowany między żyjące rodzeństwo i małżonka.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po jednym z rodziców – rozdzielność i wspólność majątkowa między rodzicami

Spadek po jednym z rodziców oprócz dzieci dziedziczy również żyjący małżonek. Istotną kwestią, jest również to jaki ustrój majątkowy panował między rodzicami żyjącymi w związku małżeńskim. 

W przypadku rozdzielności majątkowej spadek po jednym z rodziców tworzy majątek osobisty zmarłego, który podlega dziedziczeniu ustawowemu lub testamentowemu. Należy wiedzieć, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie spowoduje, że żona nie odziedziczy majątku po mężu. Rozdzielność majątkowa nie wpływa na możliwość czy kolejność dziedziczenia spadku.

U większości małżeństw panuje inny rodzaj ustroju majątkowego – małżeńska wspólność majątkowa. Oznacza to, że cały dorobek małżeński jest własnością obojga partnerów. W przypadku, gdy jeden z partnerów umrze, w skład spadku po jednym z rodziców wejdzie połowa majątku wspólnego. Dzieje się tak, ponieważ z chwilą śmierci wspólność majątku ustaje. Połowa majątku wspólnego jest własnością małżonka, który nadal żyje, druga połowa wchodzi w skład spadku po zmarłym rodzicu.

Powyższe oznacza, że o ile małżonek oraz dzieci mogą dziedziczyć takie same udziały w spadku po jednym z rodziców, który zmarł, to nie zawsze będzie to tożsame z takimi samymi udziałami np. w odziedziczonym mieszkaniu (bo małżonek nabędzie 1/2 majątku wspólnego, w którego skład wejdzie wspólna nieruchomość, oraz część udziału w spadku zmarłego małżonka). 

Warto podkreślić, że spadku po jednym z rodziców nie odziedziczy były małżonek. W przypadku rozwodu, były małżonek jest wyłączony z dziedziczenia.

Spadek po jednym z rodziców – zachowek

Spadek po jednym z rodziców, może przypaść z testamentu dowolnie wybranej osobie. Jeżeli, testator zadecydował, że cały spadek, w tym nieruchomość po jego śmierci zostanie wyłączną własnością jednego dziecka, osoby, które zostałyby powołane do dziedziczenia gdyby nie było testamentu, mogą ubiegać się o zachowek. 

Zachowek to część majątku, która przysługuje spadkobiercy ustawowemu pomimo faktu, że został on w testamencie pominięty. W przypadku spadku po jednym z rodziców najczęściej, uprawnionymi do zachowku będą dzieci spadkodawcy i małżonek. Pokrótce, zachowek, wynosi połowę wartości udziału, jaki dana osoba otrzymałaby na mocy dziedziczenia ustawowego. Więcej, bo 2/3 spadku jaki przypadałby danej osobie  z ustawy, należy się osobie niepełnoletniej lub stale niezdolnej do pracy

Warto jednak pamiętać, że może zdarzyć się tak, że spadkobierca nie będzie miał prawa do spadku po jednym z rodziców, ani nie będzie mu przysługiwał zachowek. Przykładem może być sytuacja, gdy spadkodawca wydziedziczył jedno z dzieci.

Spadek po jednym z rodziców – wydziedziczenie

Wydziedziczenie to sytuacja, w której spadkodawca decyduje się na wyłączenie określonej osoby z dziedziczenia swojego majątku. W przypadku wydziedziczenia dziecko nie otrzyma niczego w spadku po jednym z rodziców, nawet jeśli posiadałoby ustawowe prawo do dziedziczenia. Nie będzie miało również prawa do zachowku

Określona osoba może zostać wydziedziczona w testamencie, poprzez dokładne wskazanie osoby, którą chce się wydziedziczyć oraz podanie przyczyny wydziedziczenia. Przyczyną wydziedziczenia może być: przestępstwo narażające zdrowie, życie lub godność, popełnione wobec osoby testatora, lub osoby mu bliskiej, postępowanie niezgodne z zasadami społecznymi, niedopełnianie obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczony potomek będzie mógł zakwestionować wydziedziczenie lub ważność testamentu i wystąpić o przywrócenie swych praw do spadku.

sprzedaz-mieszkania-otrzymanego-w-spadku-po rodzicach

Spadek po jednym z rodziców – nieuregulowany spadek

Kwestię, jaką jest spadek po jednym z rodziców, dobrze jest uregulować jak najszybciej po śmierci spadkodawcy. Trzeba wiedzieć, że nie ma takiego obowiązku, który z góry nakazuje potwierdzić spadkobiercom ich prawa do majątku po zmarłym, lecz warto tego dokonać, aby móc zarządzać pozostawionymi dobrami. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu uregulowania sprawy spadkowej.

Spadkobiercy – dzieci, mogą potwierdzić swoje prawa do spadku po jednym z rodziców u notariusza. Notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, gdy obecni będą wszyscy uprawnieni spadkobiercy – testamentowi i ustawowi. Ważne, aby nie było między nimi sporów czy nieporozumień w kwestii dziedziczenia. 

Innym sposobem, który znajduje zastosowanie zawsze wtedy, gdy spadkobiercy są zwaśnieni i nie mogą osiągnąć porozumienia w kwestii dziedziczenia spadku po jednym z rodziców, jest sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Z wnioskiem, który rozpocznie postępowanie, można wystąpić w dowolnym czasie i może to zrobić każdy spadkobierca.

W postępowaniu sąd orzeknie o tym, kto jest spadkobiercą i jaki ułamek spadku należy się każdemu uprawnionemu. Jednakże trzeba wiedzieć, że postępowanie nie rozstrzyga kwestii tego, do kogo trafią poszczególne przedmioty majątku, np. kto otrzyma nieruchomość w spadku. Poprzez postępowanie można potwierdzić wysokość udziałów w całym majątku spadkowym każdego ze spadkobierców. 

Aby spadek po jednym z rodziców, a właściwie konkretne składniki spadku zostały rozdysponowane między spadkobierców, należy przeprowadzić dział spadku.

Dlaczego spadkobiercy powinni potwierdzić swoje prawa do spadku? Po pierwsze, otwiera im to drogę do podziału majątku po zmarłym rodzicu. Po drugie, gdy nieruchomość jest jednym ze składników spadku, po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu możemy złożyć wniosek do sądu i zaktualizować dane właściciela w księdze wieczystej nieruchomości. To zaś, umożliwia sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku po rodzicach.

Spadek po jednym z rodziców – sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku po rodzicach

Spadek po jednym z rodziców, podlega sprzedaży. Do skupu mieszkań Skup.io możemy zbyć udział w spadku, którego składnikiem jest nieruchomość, udział w nieruchomości bądź całą nieruchomość.

Kiedy dziedziczymy mieszkanie po jednym z rodziców, mamy prawo do jego sprzedaży. Jednak przed podjęciem decyzji o sprzedaży należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii.

1. Jeżeli spadek ma kilku właścicieli, aby zbyć całą nieruchomość, która należała do zmarłego rodzica, zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele.

2. Każdy spadkobierca, może zbyć swój udział w spadku poprzez umowę notarialną. W takiej sytuacji prawa i obowiązki spadkobiercy przejmuje nowy nabywca, którym może być drugi spadkobierca lub osoba zupełnie obca.

3. Gdy spadkobiercą jest jedna osoba, może sprzedać nieruchomość w każdym czasie, po potwierdzeniu praw do spadku.

4. Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku po rodzicach lub udziału w odziedziczonej nieruchomości, przed pięcioma laty od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę jest opodatkowana 19% podatkiem dochodowym.

5. Sprzedaż można zrealizować również, gdy spadek lub nieruchomość są obciążone długami.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po jednym z rodziców – możliwość odrzucenia spadku

Jeżeli spadek po jednym z rodziców to mieszkanie z długami, dziecko jako spadkobierca może taki spadek odrzucić. Każdy ze spadkobierców ma możliwość odrzucić spadek, w ciągu pół roku od kiedy dowiedział się o tytule powołania do spadku. Odrzucenie spadku oznacza, że osoba ta nie staje się właścicielem żadnego elementu majątkowego, które pozostawił zmarły, ale też nie musi martwić się długami spadkodawcy.

Decyzję dotyczącą odrzucenia bądź przyjęcia spadku po jednym z rodziców warto dokładnie rozważyć. Niekiedy, gdy długi nie są zbyt duże, opłacalne może okazać się przyjęcie spadku, a następnie spłata długów i pozostawienie sobie majątku po zmarłym. Możemy również przyjąć spadek i sprzedać wartościowe składniki majątku, jakimi są nieruchomości, aby spłacić zobowiązanie i pozostać, chociaż z częścią kapitału po zmarłym bliskim. 

Gdy długi opiewają na dużą kwotę, wyższą niż majątek, jaki zmarły rodzic pozostawił, właściwym może okazać się odrzucenie spadku. Pamiętajmy przy tym, że odrzucając spadek po jednym z rodziców, osobami, które zostaną powołane w następnej kolejności, mogą być nasze dzieci. 

Spadek po jednym z rodziców – podsumowanie

Podsumowując, spadek po jednym z rodziców mogą dziedziczyć dzieci oraz małżonek zmarłej osoby. To, kto odziedziczy majątek spadkowy i w jakiej wysokości, zależy m.in. od istnienia testamentu, odrzucenia lub przyjęcia spadku przez uprawnionych, ustroju majątkowego panującego w małżeństwie zmarłego oraz powiązań rodzinnych.

Gdy dzieci dziedziczą spadek po jednym z rodziców, muszą pamiętać, że mają możliwość spadek przyjąć, ale też odrzucić w prosty sposób w ciągu sześciu miesięcy, niezależnie od tego czy powołani zostali z testamentu, czy z ustawy. Potwierdzenie praw spadkobierców do majątku po zmarłym, uprawnia ich do rozporządzania majątkiem, a w tym do jego sprzedaży. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń