Dział spadku mieszkania własnościowego - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 października, 2023

Dział spadku mieszkania własnościowego

dzial-spadku-mieszkania-wlasnosciowego

Po śmierci bliskiego, jego majątek staje się własnością jego spadkobierców. Spadek to zarówno aktywa jak i pasywa. Będą to więc np. sprzęty, oszczędności, biżuteria, nieruchomości, udziały w spółce, ale także hipoteki, długi pieniężne i niepieniężne czy  koszty postępowania spadkowego.

Cały majątek po śmierci jego właściciela może stać się przedmiotem współwłasności, gdy spadkobierców zmarłego jest wielu. Współwłasność zaś, może doprowadzić do sporów w gronie spadkobierców.

Dział spadku mieszkania własnościowego – co trzeba wiedzieć? Jeżeli przedmiotem spadku jest mieszkanie, spadkobiercy mogą nie chcieć wspólnie ponosić kosztów jego utrzymania, współzarządzać czy dzielić się korzystaniem. Właśnie w takim wypadku mogą dokonać działu spadku lub indywidualnie sprzedać udziały w nieruchomości, lub spadku.

Dział spadku mieszkania własnościowego – dziedziczenie nieruchomości

Nieruchomości to częsty przedmiot spadku. Dziedziczenie nieruchomości może nastąpić na podstawie testamentu lub ustawy. Ustawowe dziedziczenie ma miejsce zawsze wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu. Dziedziczenie z ustawy oznacza, że do spadku zostaną powołani konkretni krewni spadkodawcy według określonej kolejności. 

Testament daje tę możliwość, aby właściciel majątku za życia sam wskazał osoby po nim dziedziczące. Może to być jedna osoba, lub wiele osób, osoba bliska lub niespokrewniona – osoba sporządzająca testament ma w tym aspekcie pełną swobodę. 

Dziedziczenie nieruchomości przez kilka osób, oznacza, że osoby te będą za nią współodpowiedzialne. Spadkobiercy powinni podejmować wspólne decyzje dotyczące remontów, wynajmu czy korzystania z nieruchomości. Wspólnie i odpowiednio do wysokości swoich udziałów płacą koszty utrzymania mieszkania oraz otrzymują zyski, które ono generuje.

Mieszkanie, które stanowi współwłasność spadkobierców, często jest źródłem konfliktów. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty – każda osoba może mieć odmienne pomysły, co do dalszego losu nieruchomości. Wśród spadkobierców często dochodzi do sporów i kłótni na tle finansowym lub osobistym.

Dział spadku mieszkania własnościowego to w takiej sytuacji jedna z możliwości na zakończenie konfliktów. Dział spadku kończy się podziałem majątku pozostawionego przez zmarłego, tak aby spadkobiercy nie pozostawali dłużej we współwłasności.

Sądowe postępowanie o dział spadku może trwać miesiące, a niekiedy lata. Alternatywą dla uciążliwego procesu sądowego jest  sprzedaż udziału w nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości, lub całej nieruchomości wspólnie przez wszystkich spadkobierców może być właściwym wyborem, gdy nie chcemy brać udziału w postępowaniu spadkowym.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku mieszkania własnościowego – na czym polega dział spadku

Dział spadku mieszkania własnościowego – na czym polega ta procedura?

 W wyniku spadkobrania nieruchomość może stać się przedmiotem współwłasności, spadkobiercy posiadają ułamkowe udziały we własności nieruchomości. Zanim można będzie przejść do procedury działu spadku, spadkobiercy muszą potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym.

Można to zrobić w sądzie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub u notariusza sporządzając akt poświadczenia dziedziczenia. Każdy z tych dokumentów stanowić będzie potwierdzenie tego, kto dziedziczy po zmarłym oraz, jak wysokie są udziały w spadku każdego spadkobiercy. 

Dysponując stosownym potwierdzeniem praw do spadku, można przeprowadzić dział spadku. Dział spadku jest procesem mającym na celu rozdysponowanie dóbr po zmarłym między osoby uprawnione do dziedziczenia. Postępowanie sądowe dotyczące podziału spadku nie powinno dotyczyć jedynie części przedmiotów wchodzących w jego skład, a całego majątku spadkowego – z ważnych powodów można dokonać częściowego działu spadku.

Dział spadku mieszkania własnościowego co jeszcze trzeba wiedzieć o tej procedurze? Umowny dział spadku, dotyczy sytuacji gdy wszyscy spadkobiercy mają zgodny pomysł na to jak podzielić dobra po zmarłym. Wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowny dział spadku musi przybrać formę aktu notarialnego

Jeżeli spadkobiercy nie mogą porozumieć się w kwestii tego, jak podzielić spadek, należy skorzystać z pomocy sądu lub można także sprzedać swoją część spadku, lub nieruchomości. 

Dział spadku mieszkania własnościowego – czy jest obowiązkowy i kiedy można go dokonać

Dział spadku mieszkania własnościowego nie jest obowiązkowy. Spadkobiercy wcale nie muszą dokonywać żadnych czynności związanych z odziedziczonym majątkiem. Jednakże w praktyce okazuje się, że współwłasność nieruchomości bywa bardzo problematyczna i często prowadzi do konfliktów między spadkobiercami. 

Poprzez dział spadku można dokonać niezbędnych rozliczeń między spadkobiercami, zakończyć współwłasność majątku oraz wszelkie problemy związane ze współposiadaniem.

Na dział spadku mieszkania własnościowego można zdecydować się w każdym momencie po śmierci spadkodawcy. Nie ma w tej kwestii ograniczenia czasowego, jednak dział spadku musi być poprzedzony potwierdzeniem praw do spadku. Bywa, że spadkobiercy decydują się podzielić wspólny majątek wiele lat po śmierci bliskiej osoby. 

Za tym, by dokonać działu spadku, przemawia jednak wiele argumentów. W sytuacji gdy nieruchomość pozostaje przedmiotem współwłasności, powstają pewne trudności np. w przypadku sprzedaży. Na transakcję muszą zgodzić się wszyscy spadkobiercy mieszkania. 

Do działu spadku, spadkobiercy odpowiadają za ewentualne długi spadkodawcy solidarnie, zaś po dokonaniu działu spadku jedynie do kwoty długu proporcjonalnej do posiadanego udziału.

Dział spadku pozwala również uniknąć wszelkich kłótni i problemów ze współspadkobiercami – a te zdarzają się bardzo często.

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Dział spadku mieszkania własnościowego – notarialny i sądowy dział spadku

Notarialny i sądowy dział spadku to dwie drogi, które mogą wybrać spadkobiercy spadku, w skład którego wchodzi mieszkanie. Oba procesy mają na celu podział majątku po zmarłym, ale różnią się procesem, czasem czy formalnościami.

Notarialny dział spadku odbywa się przed notariuszem i wymaga sporządzenia aktu notarialnego i przedłożenia niezbędnych dokumentów, które wskaże notariusz. Umowny dział spadku może być dokonany w kancelarii notarialnej tylko i wyłącznie wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni co do jego przeprowadzenia, formy oraz warunków.  

Dział spadku mieszkania własnościowego u notariusza, może dotyczyć tylko tego składnika majątku po zmarłym. Procedura notarialna realizowana jest bardzo szybko – wystarczy jedna wizyta. 

Natomiast sądowy dział spadku przybiera formę postępowania sądowego. Jest to konieczne w przypadkach, gdy nie ma jednomyślności co do podziału mieszkania lub występują spory dotyczące dziedziczenia. Sąd podejmuje decyzję o wzajemnych rozliczeniach spadkobierców oraz o sposobie podziału nieruchomości na podstawie wielu czynników. Sądowy dział spadku można wybrać również wtedy, gdy spadkobiercy nie są zwaśnieni, lecz wybierają ten sposób podziału majątku.

Co istotne, podział majątku spadkowego w sądzie nie będzie szybkim rozwiązaniem. Takie postępowania, szczególnie gdy strony toczą spory, mogą trwać miesiące lub lata. Co więcej, w toku postępowania może zajść potrzeba skorzystania z pomocy prawnej.

Wybór pomiędzy notarialnym a sądowym działem spadku zależy od indywidualnych preferencji oraz sytuacji rodzinnej. Istotne jest również uwzględnienie czasochłonności każdego z tych procesów oraz kosztów związanych z ich przeprowadzeniem.

Dział spadku mieszkania własnościowego – jak podzielić mieszkanie ze spadku

Podział mieszkania ze spadku często stanowi wyzwanie dla spadkobierców. Mają oni różne oczekiwania i potrzeby dotyczące nieruchomości, co może prowadzić do konfliktów. Dlatego ważne jest znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

W przypadku notarialnego działu spadku spadkobiercy mogą swobodnie ustalić sposób podziału np. jeden z nich przejmie nieruchomość na własność, i zapłaci pozostałym spadkobiercom odpowiednią rekompensatę finansową. 

W przypadku, gdy dział spadku mieszkania własnościowego przyjmuje formę postępowania, sąd ma do wyboru 3 sposoby zniesienia współwłasności mieszkania. 

Jednym z nich jest podział fizyczny nieruchomości natomiast z uwagi na fakt, że przedmiot spadku stanowi mieszkanie, sposób ten prawdopodobnie zostanie wykluczony. Innym sposobem podziału może być przejęcie nieruchomości na własność przez jednego spadkobiercę, który dokona stosownych spłat na rzecz pozostałych.

Ostatnim sposobem jest sprzedaż mieszkania i podział kwoty pomiędzy spadkobierców. Sprzedaż w toku działu spadku przebiega na zasadach licytacji komorniczej, będzie zatem niekorzystna finansowo dla spadkobierców. Decyzja co do sposobu podziału, należy do sądu. 

Dużo korzystniejszym finansowo rozwiązaniem w takiej sytuacji, będzie dojście do porozumienia między spadkobiercami i podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości samodzielnie przez wszystkich. Samodzielna sprzedaż jest możliwa także wtedy, gdy toczy się postępowanie sądowe. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dział spadku mieszkania własnościowego – sprzedaż wspólnej nieruchomości lub udziałów w nieruchomości

Spadkobiercy wspólnie mogą zdecydować o sprzedaży nieruchomości, którą posiadają w udziałach. Taka sprzedaż polega na sprzedaży udziałów należących do wszystkich spadkobierców, jednemu kupującemu. Transakcja przebiega w sposób tradycyjny, sprzedający lub pełnomocnicy stawiają się w kancelarii notarialnej wraz z nabywcą, i zawierają umowę sprzedaży. 

Taka sprzedaż pozwala uniknąć postępowania o dział spadku, i nie ryzykować niekorzystnej licytacji komorniczej nieruchomości. Cena uzyskana z transakcji dzielona jest sprawiedliwie między spadkobierców stosownie do ich udziałów.

Jeżeli jeden ze spadkobierców nie chce dłużej pozostawać we współwłasności, jest zwaśniony z pozostałymi spadkobiercami, lub nie chce brać udziału w postępowaniu sądowym, może zdecydować się na sprzedaż udziałów w nieruchomości. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości można zrealizować w bezpieczny i szybki sposób do skupu nieruchomości Skup.io. Jest to opcja dla tych osób, których interesuje sprawna, bezproblemowa transakcja za gotówkę.

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io nabywa mieszkania, pochodzące ze spadku, a także udziały w nieruchomościach. To szybka sprzedaż każdej nieruchomości oraz gwarancja pomocy prawnej w przypadku problemów związanych ze sprzedażą. Sprzedający nie jest obciążony żadnymi kosztami.

Jeżeli spadkobierca nie dogaduje się ze współwłaścicielami nieruchomości, i chciałby pozbyć się swojej części w wygodny sposób, Skup nieruchomości może pomóc w skutecznej sprzedaży! Zachęcamy do bezpłatnej wyceny i rozmowy z naszymi konsultantami.

Dział spadku mieszkania własnościowego a sprzedaż udziałów w nieruchomości

Dział spadku mieszkania własnościowego oraz sprzedaż udziałów w nieruchomości to dwie metody na to, aby spadkobierca mógł pozbyć się problematycznej współwłasności.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to atrakcyjna opcja dla spadkobierców, którzy nie chcą korzystać z mieszkania, ani zatrzymać go w posiadaniu. Także dla tych, którzy chcą w szybki sposób zakończyć współwłasność, bez konieczności stawiania się w sądzie i czekania wielu miesięcy na zakończenie postępowania.Dział spadku mieszkania własnościowego w sądzie, jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które dążą do zachowania nieruchomości w swoim posiadaniu. W ten sposób można stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości. Jeżeli między spadkobiercami panuje zgoda, to umowny dział spadku również poskutkuje szybkim zakończeniem współwłasności. 

Dział spadku mieszkania własnościowego – podsumowanie

Dział spadku mieszkania własnościowego to ważna kwestia związana z dziedziczeniem nieruchomości. Dział spadku polega na podziale majątku spadkowego między spadkobierców. Jego dokonanie nie jest bezwzględnie konieczne, lecz bywa potrzebne, gdy między spadkobiercami dochodzi do kłótni, lub gdy chcą oni uregulować kwestię własności i zakończyć współwłasność.

Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia działu spadku: notarialny i sądowy. Wybór metody zależy od indywidualnych potrzeb i relacji między spadkobiercami.

Wartą rozważenia opcją jest także sprzedaż udziałów w nieruchomości. Ten sposób, zwalnia z konieczności udziału w postępowaniu sądowym, a sama transakcja realizowana jest w krótkim czasie

Skup nieruchomości Skup.io oferuje bezpłatną wycenę udziałów w nieruchomości oraz bezpieczną i szybką sprzedaż.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń