Nieruchomość - przeniesienie własności po śmierci - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 stycznia, 2024

Nieruchomość – przeniesienie własności po śmierci

nieruchomosc-przeniesienie-wlasnosci-po-smierci

Przeniesienie własności po śmierci właściciela nieruchomości wiąże się z procedurą spadkową – sądową lub notarialną. Dziedziczenie spadku może nastąpić z ustawy lub z testamentu. Dziedziczącym spadek po zmarłym może być jedna osoba lub kilka osób jednocześnie. Bez względu na powyższe, aby móc zapisać siebie jako nowego właściciela lub współwłaściciela do księgi wieczystej, zawsze należy dopełnić  pewnych formalności. 

Kto dziedziczy nieruchomość? Jakie formalności spadkowe czekają na spadkobierców? Jak sprzedać nieruchomość po spadku? 

Dowiedz się, jak wygląda przeniesienie własności po śmierci właściciela nieruchomości!

Przeniesienie własności po śmierci – kto dziedziczy nieruchomość kiedy nie ma testamentu

Śmierć bliskiej osoby to trudny i bolesny czas, ale niestety często wiąże się również z koniecznością uregulowania spraw związanych z jej majątkiem. Kto dziedziczy nieruchomość po zmarłym?

Przepisy prawa dokładnie precyzują, jaka grupa osób jest uprawniona do odziedziczenia majątku po osobie zmarłej, która nie pozostawiła testamentu. Po śmierci właściciela, cały spadek wraz z nieruchomością dziedziczy małżonek zmarłego wraz z dziećmi. Część spadku dziedziczona przez małżonka nie może być mniejsza niż 1/4. Dzieci dziedziczą spadek w częściach równych, a jeśli któreś z dzieci nie żyje w momencie śmierci rodzica, to część spadku przypadającą na zmarłego potomka, dziedziczą jego dzieci.

W przypadku braku potomków dziedziczy małżonek razem z rodzicami zmarłego. Część małżonka w takim przypadku wynosi 1/2 spadku, zaś każdego z rodziców 1/4 spadku. Jeśli nie ma małżonka, spadek dziedziczą rodzice zmarłego. 

Jeżeli nie żyje jeden z rodziców, lub oboje, to kolejnymi w hierarchii dziedziczenia są potomkowie rodziców, czyli rodzeństwo zmarłego. Jeżeli jedno z rodzeństwa nie żyje, to jego część spadku dziedziczą jego potomkowie w częściach równych. Kolejno do spadku mogą zostać powołani – dziadkowie oraz ich zstępni, oraz pasierbowie. 

Ostatecznie, spadek po zmarłym może odziedziczyć gmina i Skarb Państwa. 

Może cię zainteresować: Dziedziczenie po mężu bez dzieci

Ustawowy tryb dziedziczenia zapewnia dziedziczenie majątku jedynie osobom spokrewnionym ze zmarłym, jednak sam spadkodawca ma możliwość samodzielnie określić, komu zechce przekazać swój majątek po śmierci. 

Przeniesienie własności po śmierci – testament pozwala wskazać spadkobiercę

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że testament może odegrać kluczową rolę w określeniu spadkobiercy nieruchomości. Testament daje możliwość samodzielnego wyboru osoby, której chcemy przekazać nasze mieszkanie lub dom po śmierci.

Dzięki testamentowi możemy uniknąć sytuacji, w której spadkobiercy będą kłócili się o odziedziczony majątek. To my sami mamy kontrolę nad tym, komu chcemy przekazać nieruchomość na wypadek naszej śmierci.

Cały spadek można przekazać za pomocą testamentu jednej osobie, lub rozdzielić go między kilka wybranych osób np. dzieci. Można również przydzielić poszczególne składniki majątku konkretnym spadkobiercom. Spadkodawca ma pełną swobodę w tym, komu przekaże swój majątek. Dzięki testamentowi spadkodawca może wskazać osobę niespokrewnioną jako swojego spadkobiercę.

Testament może zawierać różne rozporządzenia. Można ustanowić polecenie, zapis czy nawet wydziedziczyć spadkobiercę. Warto także pamiętać, że spadkobierca ma prawo spadek odrzucić zarówno wtedy gdy dziedziczy go z testamentu jak i z mocy ustawy.  

Przeniesienie własności po śmierci właściciela nieruchomości wymaga od spadkobierców dopełnienia pewnych formalności – jakich?

Przeniesienie własności po śmierci – co z mieszkaniem po śmierci właściciela

Spadkobiercami stajemy się już w momencie śmierci spadkodawcy. Warto o tym pamiętać, gdyż od tej chwili to spadkobiercy są odpowiedzialni za majątek pozostawiony przez zmarłego. W przypadku dziedziczenia nieruchomości, to spadkobiercy będą odpowiedzialni np. za opłaty.

Aby móc figurować w księdze wieczystej jako nowy właściciel, konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku.

Przeniesienie własności po śmierci to proces, wymagający od spadkobierców pewnego działania. Aby móc potwierdzić fakt, że jesteśmy spadkobiercą i nowym właścicielem nieruchomości trzeba udać się do notariusza lub do sądu. Dopiero po dopełnieniu formalności spadkowych można wpisać siebie jako właściciela w księdze wieczystej.

Stwierdzenie nabycia spadku nie jest jednak obowiązkowe i nie istnieją żadne ramy czasowe, w których należy go dokonać. Wszystko więc zależy od woli spadkobierców. W praktyce prędzej czy później okazuje się jednak, że potwierdzenie faktu bycia spadkobiercą jest niezbędne. Bez tego, nie można w pełni rozporządzać odziedziczonym majątkiem, między innymi sprzedać odziedziczonej nieruchomości, obciążyć jej, trudno będzie również ją wynająć.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przeniesienie własności po śmierci – stwierdzenie nabycia spadku 

Przeniesienie własności po śmierci jest kwestią, która często budzi wiele pytań i niepewności. Stwierdzenie nabycia spadku to proces, który formalnie potwierdzi, kto dziedziczy spadek  i pozwoli przenieść własność nieruchomości na nowego właściciela.

Stwierdzenie nabycia spadku to formalność, która ma na celu potwierdzenie prawa do dziedziczenia spadku. Postępowanie pozwala wyszczególnić osoby, które są dziedzicami majątku po zmarłym oraz wskazać ich udziały w spadku – jeżeli spadkobierców jest kilku. Są dwie drogi na to, aby potwierdzić prawa do spadku – postępowanie sądowe lub wizyta u notariusza.

Aby dokonać stwierdzenia nabycia spadku w sądzie, należy zlożyć wniosek i przedstawić sądowi wymagane dokumenty. Kto może wystąpić z wnioskiem do sądu? Każdy spadkobierca. Procedurę stwierdzenia nabycia spadku można rozpocząć najwcześniej 6 miesięcy po tym jak nastąpiło otwarcie spadku (i wszyscy spadkobiercy dokonali odpowiednich czynności, aby np. odrzucić spadek) lub wcześniej, gdy wszyscy spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

Sąd przeprowadzi rozprawę, na której zbada kto jest spadkobiercą po zmarłym – odbierze zapewnienie spadkowe od spadkobierców. Po wszystkim sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Inną metodą na potwierdzenie nabycia spadku jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. W tym przypadku wszyscy spadkobiercy spotykają się u notariusza, który sporządzi dokument potwierdzający krąg spadkobierców. 

Bez znaczenia pozostaje to, czy spadkobierca dziedziczący nieruchomość po zmarłym jest jeden, czy jest ich kilku – należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku w każdym przypadku. Nie zawsze jednak procedura jest łatwa i szybka, np. gdy spadkobiercy kłócą się o to kto powinien dziedziczyć spadek lub w jakiej wysokości.

Stwierdzenie nabycia spadku jest krokiem kluczowym jeśli zależy nam na przeniesieniu własności po śmierci – czy to na nas samych, czy inną osobę.

Przeniesienie własności po śmierci – wpis do księgi wieczystej

Gdy umiera właściciel, spadkobiercy powinni zadbać o formalności, aby przejąć władzę nad nieruchomością i móc nią swobodnie dysponować. Jak wygląda przeniesienie własności po śmierci?

Gdy spadkobiercy przeprowadzą stwierdzenie nabycia spadku, powinni kolejno ujawnić siebie jako nowych właścicieli w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości. Aby to zrobić należy złożyć wniosek do wydziału ksiąg wieczystych Sądu rejonowego. Służy do tego formularz KW-WPIS. Opłata za złożenie wniosku wynosi 150 zł. 

Do czasu, aż spadkobiercy ujawnią swoje dane w księdze wieczystej nieruchomości, będzie w niej widniał wpis ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. 

sprzedaz-odziedziczonego-mieszkania

Przeniesienie własności po śmierci – kilku spadkobierców nieruchomości 

Przeniesienie własności po śmierci właściciela nieruchomości – co jeżeli spadkobierców będzie kilku?

W takiej sytuacji każdy ze spadkobierców posiada udziały w nieruchomości, które są tożsame do udziałów w spadku. Mogą one być równe dla wszystkich spadkobierców lub różnić się w zależności od okoliczności.

Współwłaściciele mają prawo do korzystania z mieszkania oraz wspólnego podejmowania decyzji dotyczących jego przyszłości. Jednakże, aby wprowadzić jakiekolwiek poważne zmiany czy też sprzedać nieruchomość, wymagane jest porozumienie i pełna zgoda wszystkich współwłaścicieli. Często dochodzi do sytuacji konfliktowych pomiędzy spadkobiercami, dlatego decydują się oni na dokonanie działu spadku, sprzedaż mieszkania i podział kwoty między spadkobierców, lub sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Wszystkie powyższe opcje są możliwe tylko wtedy, gdy spadkobiercy dokonają stwierdzenia nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku pozwala na przeniesienie własności po śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy mogą od tego momentu przekazać swój udział innemu spadkobiercy w darowiźnie, lub sprzedać udział w nieruchomości. Każdy współwłaściciel może swobodnie rozporządzać swoim udziałem w nieruchomości ze spadku.

Przeniesienie własności po śmierci – zrzeczenie się nieruchomości na rzecz innej osoby

Należy wiedzieć, że zrzeczenie się nieruchomości na rzecz wybranej osoby nie jest obecnie możliwe. Nie można pozbyć się udziału w nieruchomości lub całej nieruchomości na rzecz innej osoby poprzez zrzeczenie się jej. 

Niegdyś, istniała możliwość zrzeczenia się spadku, natomiast obecnie spadkobiercy nie mają takiej opcji. Przeniesienie własności po śmierci może polegać na darowiźnie lub zbyciu udziału w nieruchomości.

Przeniesienie własności po śmierci – sprzedaż odziedziczonego mieszkania 

Jak wspominano wcześniej, przeniesienie własności po śmierci właściciela nieruchomości może polegać na darowiźnie lub sprzedaży odziedziczonego mienia.

Spadkobierca może nie tylko zbyć (bezpłatnie lub odpłatnie) swój udział w nieruchomości na korzyść innego spadkobiercy. Spadkobiercy mogą sprzedać lub darować udział w nieruchomości dowolnej osobie, co jest ciekawą opcją wtedy, gdy spadkobiercy nie mają zbyt dobrych relacji, lub gdy część spadkobierców chce pozbyć się odziedziczonej własności, lecz pozostała część nie zgadza się na sprzedaż. 

Mogą również zgodnie sprzedać całą nieruchomość i podzielić się zyskiem ze sprzedaży zgodnie z posiadanymi udziałami.

Przeniesienie własności po śmierci poprzez sprzedaż, wymaga stwierdzenia nabycia spadku. Notariusz będzie potrzebował postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Poza tym sprzedaż odziedziczonego mieszkania lub udziału w nieruchomości wymaga przygotowania standardowych dokumentów – o wszystkich niezbędnych drukach informuje notariusz.

Co trzeba wiedzieć o sprzedaży odziedziczonego mieszkania?

  • gdy spadkobierców jest kilku, wszyscy muszą zgodzić się na sprzedaż całej nieruchomości,
  • udział w nieruchomości może zbyć każdy spadkobierca, bez konieczności pytania o zgodę innych,
  • sprzedaż pozwala uniknąć problemów w gronie spadkobierców,
  • to szybki sposób na wyjście ze współwłasności spowodowanej spadkobraniem,
  • w przypadku problemów związanych ze sprzedażą odziedziczonego lokalu warto zgłosić się do skupu nieruchomości Skup.io.

Skup nieruchomości ze spadku Skup.io oferuje szybką, bezpośrednią sprzedaż nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości. Nad transakcją czuwa zespół złożony ze specjalistów prawa i nieruchomości, którzy zabezpieczą sprzedaż, ale również rozwiążą wszystkie problemy, jakie stoją na przeszkodzie skutecznej transakcji.

W przypadku problemów prawnych lub sporów z pozostałymi spadkobiercami, sprzedający nie musi szukać dodatkowej pomocy prawnej przed sprzedażą. Skup.io to gruntowne wsparcie sprzedającego, który ma zagwarantowaną bezpłatną pomoc prawnika oraz pomoc w formalnościach i czynnościach przy sprzedaży. 

Marzysz o tym, aby sprawnie sprzedać odziedziczoną nieruchomość lub udział w nieruchomości? Zależy Ci na bezproblemowej transakcji oraz gotówce od ręki? Porozmawiaj z naszymi konsultantami i sprawdź, ile możesz zyskać za sprzedaż swojej nieruchomości. Skup.io zapewni Ci najszybszą sprzedaż oraz wsparcie specjalistów!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przeniesienie własności po śmierci – podatek od spadków i darowizn

Przeniesienie własności po śmierci to proces, który wiąże się nie tylko z formalnościami prawno-administracyjnymi, ale także często związany jest z obowiązkiem zapłaty podatków.

Z nabyciem spadku związany jest obowiązek podatkowy. Osoby najbliższe spadkodawcy, czyli; małżonek, zstępni, wstępni, ojczym, macocha, rodzeństwo, powinny pamiętać, aby zgłosić fakt nabycia spadku w odpowiednim terminie (6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego), aby zostać całkowicie zwolnionym z konieczności zapłaty podatku od spadku. Osoby z pozostałych grup podatkowych powinny zgłosić fakt nabycia spadku do urzędu w ciągu miesiąca. 

Obowiązek podatkowy powstaje z momentem uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub z chwilą zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Przeniesienie własności po śmierci – podsumowanie

Przeniesienie własności po śmierci właściciela nieruchomości – co należy wiedzieć? Aby móc ujawnić siebie jako nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości, należy przejść przez procedurę spadkową zwaną stwierdzeniem nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku jest ważnym krokiem, który uprawnia do zarządzania i rozporządzania nieruchomością w pełni. Sądowe lub notarialne stwierdzenie nabycia spadku to formalne potwierdzenie zawierające dane osób dziedziczących spadek oraz udziały w spadku należące do tych osób. 

Po dopełnieniu formalności, dysponując dokumentem potwierdzającym fakt bycia spadkobiercą, można wpisać siebie jako właściciela nieruchomości ze spadku do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku kilku spadkobierców wpisuje się ich wszystkich wraz z wysokością posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości. 

Po potwierdzeniu nabycia spadku można swobodnie dysponować nieruchomością – zbyć udziały na korzyść drugiego spadkobiercy,  sprzedać wspólnie z wszystkim spadkobiercami odziedziczone mieszkanie i podzielić się uzyskaną sumą ze sprzedaży, albo alternatywnie sprzedać udział w nieruchomości.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń