Współwłasność domu jednorodzinnego - informacje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 września, 2023

Współwłasność domu jednorodzinnego – informacje

wspolwlasnosc-domu-jednorodzinnego

Współwłasność domu jednorodzinnego może powstać na skutek śmierci spadkodawcy i dziedziczenia jednej nieruchomości przez kilku jego spadkobierców lub np. gdy dwie lub więcej osób zdecyduje się wspólnie nabyć budynek jednorodzinny.

Choć współwłasność może się wydawać atrakcyjna, nie zawsze łatwo jest zarządzać wspólną nieruchomością. Często pojawiają się trudności, a nawet poważne spory, które rozwiązuje sąd. 

W tym artykule poruszymy kilka ważnych kwestii, jakie niesie ze sobą współwłasność domu jednorodzinnego. Dowiesz się m.in. o prawach i obowiązkach współwłaścicieli, podziale kosztów i pożytków, o sprzedaży wspólnej nieruchomości oraz sposobach zniesienia współwłasności. Zapraszamy do lektury!

Współwłasność domu jednorodzinnego – współwłasność domu prawa i obowiązki

Współwłasność domu jednorodzinnego to sytuacja, w której kilka osób posiada udziały w tej samej nieruchomości. Każdy współwłaściciel ma swoje prawa i obowiązki związane z zarządzaniem domem.


Współwłaściciel może korzystać z całej nieruchomości bez względu na to jak wysoki jest jego udział (1/3 udziałów w nieruchomości, wcale nie oznacza, że współwłaściciel ma prawo do wyznaczonej 1/3 części domu, nie oznacza też, że współwłaściciel posiadający pozostałe 2/3 udziałów w nieruchomości ma większe prawa). Pozostali współwłaściciele mają tożsame prawo do korzystania i posiadania całej nieruchomości. 

Wszyscy współwłaściciele powinni wzajemnie respektować swoje prawa do wspólnej nieruchomości.

Współwłaściciel nie może samodzielnie i w pojedynkę podejmować decyzji dotyczących nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością polega na współpracy i współdecyzyjności, a współwłaściciele mogą wyrazić zgodę na dokonanie pewnych czynności lub też nie. Poprzez głosowanie, można podjąć ważne dla nieruchomości decyzje. W najważniejszych sprawach np. dotyczących sprzedaży wspólnej rzeczy wymaga się zgody wszystkich, natomiast co do czynności, które są związane z utrzymaniem rzeczy w niepogorszonym stanie, oraz spraw związanych z normalną eksploatacją, potrzeba zgody połowy w udziałach. 

Każdy współwłaściciel może jednak podejmować suwerenne decyzje dotyczące jego części, czyli jego udziału w nieruchomości. Taki udział może np. sprzedać bez wiedzy i zgody innych współwłaścicieli domu

Współwłasność domu jednorodzinnego – podział pożytków i wydatków z rzeczy wspólnej

Podział pożytków i wydatków z rzeczy wspólnej jest kluczowym aspektem, z jakim wiąże się współwłasność domu jednorodzinnego. Na tle finansowym, często dochodzi do spięć, dlatego warto poznać, co w tej kwestii mówią przepisy prawa.

Współwłasność domu jednorodzinnego nakłada na współwłaścicieli pewne obowiązki. Wszelkie wydatki związane z nieruchomością i jej utrzymaniem, współwłaściciele są zobowiązani opłacać w wysokości adekwatnej do swojego udziału. Zatem 1/3 udziałów w nieruchomości oznacza partycypację w kosztach w wysokości 1/3 całości. Wydatkami takimi są np. podatek od nieruchomości, opłaty za media, koszty utrzymania nieruchomości, koszty remontów. 

Tak samo, dzieli się pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej. Jeżeli nieruchomość jest wynajmowana, to zyski z wynajmu dzieli się między współwłaścicieli stosownie do ich udziałów (zupełnie tak jak w przypadku wydatków).

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli ponosi całość lub większą część wydatków samodzielnie, a także gdy jeden współwłaściciel zatrzymuje cały przychód z nieruchomości wspólnej dla siebie, pokrzywdzeni współwłaściciele mogą dochodzić odpowiednich roszczeń przed sądem.

Często jednak konkretny sposób podziału wydatków i korzyści zostaje uregulowany umową między stronami. Poznanie przepisów prawa i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków jest istotne dla dalszego zgodnego trwania we współwłasności.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność domu jednorodzinnego – współwłasność domu a remonty

Współwłasność domu jednorodzinnego powoduje odpowiedzialność wszystkich współwłaścicieli za stan nieruchomości.

Remonty są często niezbędne dla zachowania dobrego stanu technicznego domu czy podnoszenia jego wartości rynkowej. Jednak podejmowanie decyzji dotyczących remontów wymaga wspólnego porozumienia właścicieli.

W przypadku planowania remontu należy przede wszystkim ustalić zakres prac oraz kosztorys. W zależności od rodzaju czynności remontowych, jakich chcemy dokonać, niezbędna będzie zgoda większości lub wszystkich współwłaścicieli. Przepisy prawa nie wyszczególniają, jakie prace remontowe zaliczają się do czynności zwykłego zarządu, a które przekraczają zwykły zarząd nieruchomością.

Według orzecznictwa, za czynności zwykłego zarządu można uznać np. pilny remont komina, remonty instalacji lub instalacje, które nie powodują naruszeń ścian, malowanie ścian, drobne konserwacje. W zależności od indywidualnej sytuacji remont dachu może zostać uznany za czynność zwykłego zarządu, jak i czynność przekraczającą zwykły zarząd. W rzeczywistości każda sytuacja jest indywidualna i to swoiste okoliczności decydują o tym, czy dana czynność przekracza zwykły zarząd, czy nie.

Jeżeli nie można uzyskać wymaganej zgody na przeprowadzenie czynności remontowych, można skierować sprawę do rozstrzygnięcia w sądzie. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, współwłaściciele, którzy w sumie dysponują co najmniej 1/2 udziałów mogą złożyć wniosek do sądu. Sąd może wyrazić zgodę na dokonanie planowanej czynności, po rozpatrzeniu sprawy.

Współwłasność domu a remonty – ten temat, często jest dla współwłaścicieli kłopotliwy. Zdarza się, że część współwłaścicieli nie chce słyszeć o żadnych remontach. Współwłaściciele nie zgadzają się z tym, że prace remontowe są niezbędne do przeprowadzenia, bądź nie chcą ponosić kosztów dodatkowych, jakie są związane z modernizacją. 

Współwłasność domu jednorodzinnego – brak zgody współwłaściciela na sprzedaż 

Współwłasność domu jednorodzinnego jest często spotykaną sytuacją, która może prowadzić do różnych problemów. Jednym z nich jest brak zgody wśród współwłaścicieli. Brak porozumienia może dotyczyć różnych kwestii np. remontów, ponoszonych kosztów czy zamiaru sprzedaży.

Sprzedaż wspólnej nieruchomości można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy na transakcję zgodzą się wszyscy współwłaściciele bez wyjątku. Niestety, czasami nie wszyscy są skłonni wyrazić zgodę na sprzedaż. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak np. emocjonalne przywiązanie do nieruchomości, czy konflikt ze współwłaścicielami i robienie im na przekór.

Brak porozumienia może wynikać również z tego, że współwłaściciel nie utrzymuje kontaktu z innymi współwłaścicielami. To zdecydowanie może uniemożliwić sprawne zarządzanie i zniechęcić do pozostania we współwłasności.

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż stawia przed innymi współwłaścicielami pewne dylematy i ograniczenia.

W przypadku braku zgody współwłaściciela na sprzedaż pomocne może być skorzystanie z pomocy mediatora. Taki profesjonalista pomoże znaleźć rozwiązanie problemu. Bardzo często, osoba trzecia potrafi załagodzić konflikty, nawet w przypadku sytuacji bez wyjścia. 

Kiedy współwłaściciele nie chcą dłużej pozostawać we współwłasności nieruchomości, lub trwały brak porozumienia i ciągłe konflikty, znacznie utrudniają zarządzanie nieruchomością, mogą skorzystać z dwóch sposobów, które rozwiążą współwłasność. Współwłasność domu jednorodzinnego – jak się z niej wydostać?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność domu jednorodzinnego – jak znieść współwłasność domu

Współwłasność domu jednorodzinnego może przynieść wiele korzyści, ale w niektórych sytuacjach może również stać się źródłem dużych problemów. Dlatego niekiedy najlepszym rozwiązaniem będzie wyjście ze współwłasności, poprzez przeprowadzenie zniesienia współwłasności w sądzie lub sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Szybkim sposobem, dzięki któremu współwłaściciel może pozbyć się współwłasności domu, jest sprzedaż udziałów w nieruchomości. Transakcja odbywa się u notariusza, a nabywcą może być drugi współwłaściciel lub dowolna osoba trzecia, najczęściej firmy skupujące udziały w nieruchomościach. Ten sposób pozwala wydostać się ze współwłasności niezależnie od decyzji pozostałych współwłaścicieli i bez konieczności wszczynania i uczestniczenia w postępowaniu sądowym.

Drugim rozwiązaniem jest zniesienie współwłasności w sądzie lub polubownie u notariusza. W przypadku sporów można wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. W postępowaniu sąd zbada sprawę i podejmie decyzję w sprawie sposobu zniesienia współwłasności. Możliwe jest również rozliczenie wszelkich roszczeń między współwłaścicielami. Procedura sądowa bywa długotrwała i uciążliwa.

wspolwlasnosc-domu-a-remonty

Współwłasność domu jednorodzinnego – postępowanie o zniesienie współwłasności

Gdy współwłasność domu jednorodzinnego jest na tyle problematyczna, że współwłaściciele nie chcą w niej dłużej trwać, mogą zdecydować o zniesieniu współwłasności.

Aby rozpocząć postępowanie o zniesienie współwłasności, należy złożyć wniosek do sądu. Wniosek może złożyć tylko jeden współwłaściciel, a sąd będzie zobowiązany podjąć sprawę. Nie trzeba zgody wszystkich współwłaścicieli, aby przeprowadzić zniesienie współwłasności.

Sąd zadecyduje w sprawie sposobu zniesienia współwłasności. Będzie analizować dowody przedstawione przez obie strony i podejmie decyzję opartą na interesach wszystkich uczestników. 

Współwłasność domu jednorodzinnego można rozwiązać na trzy sposoby. Jeżeli specyfika budynku pozwala na to, aby nieruchomość podzielić, wyodrębnić z niej niezależne lokale i przyznać na własność współwłaścicielom, sąd może się na to zgodzić. Taki sposób zniesienia współwłasności poprzez podział fizyczny może wiązać się z dodatkowymi kosztami i przebudową domu. 

Współwłasność można także znieść, przyznając dom na własność jednemu współwłaścicielowi. Taka osoba, musi zgodzić się, aby cały dom stał się jej wyłączną własnością oraz być w stanie zapewnić środki na spłatę współwłaścicieli. Jeśli chętnych nabyciem nieruchomości na własność jest kilku, sąd na podstawie okoliczności zadecyduje w sprawie.

Jeżeli zdarzy się, że nikt nie będzie zainteresowany nabyciem domu, ostatecznie dom może zostać sprzedany, a kwota podzielona między współwłaścicieli zgodnie z ich udziałami. Taka sprzedaż odbywa się jednak na zasadach egzekucji komorniczej poprzez licytację, co pociąga za sobą dodatkowe koszty wynagrodzenia komornika. Gdy zasądzono sądową sprzedaż nieruchomości, nie ma możliwości, aby współwłaściciele sami znaleźli nabywcę i ominęli licytację.

W takim wypadku lepiej, aby wcześniej – w trakcie trwania postępowania sądowego – doszli do porozumienia, zawiesili postępowanie i spróbowali sprzedać nieruchomość korzystniej, samodzielnie na wolnym rynku.

Współwłasność domu jednorodzinnego może znieść skutecznie sąd, natomiast trzeba wiedzieć, że postępowanie może nie zakończyć się prędko. Współwłasność można rozwiązać również szybciej u notariusza, jednak to wymaga pełnej zgody współwłaścicieli co do sposobu zniesienia współwłasności.

Współwłasność domu jednorodzinnego – sprzedaż udziałów w nieruchomości

Jak zostało wspomniane, gdy współwłasność domu jednorodzinnego jest problematyczna, każdy indywidualny współwłaściciel może się z niej szybko wydostać poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości. W przypadku gdy nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli na sprzedaż całej nieruchomości, nie chcemy wchodzić na ścieżkę sądową ze współwłaścicielami, możemy zbyć należący do nas udział w nieruchomości.

Decyzja o sprzedaży udziałów w nieruchomości jest podejmowana indywidualnie przez właściciela. To on decyduje o warunkach transakcji oraz o tym, kto będzie nabywcą. Kupującym może być drugi współwłaściciel, jednak często zdarza się, że współwłaściciele nie chcą sprzedać udziałów innym współudziałowcom, ze względu na niezbyt dobre relacje.

Oczywiście, mają do tego pełne prawo. Transakcję sprzedaży udziałów w nieruchomości, można zrealizować szybko i skutecznie ze skupem nieruchomości Skup.io. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Skup.io skup udziałów w nieruchomościach oferuje zakup udziałów w nieruchomości bez względu na ich wysokość, stan prawny czy stan techniczny nieruchomości. Pomagamy pozbyć się problemu, jakim jest współwłasność w krótkim czasie, a gotówkę za zakup przekazujemy od razu w dniu sprzedaży. Możesz liczyć na kompleksową pomoc w realizacji transakcji oraz bezpłatne doradztwo prawne.

Transakcja zawsze finalizowana jest u notariusza, w dogodnym dla sprzedającego miejscu i terminie. Pomagamy również realizować bezpieczną sprzedaż udziałów w nieruchomości na odległość – za pomocą pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości.

Współwłasność domu jednorodzinnego – korzyści jakie daje sprzedaż udziałów w nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości pozwala na skuteczne wyjście z kłopotliwej współwłasności. Współwłaściciel nie musi składać wniosku o zniesienie współwłasności, ani brać udziału w postępowaniach sądowych. To sposób na to, aby uniknąć uczestniczenia w postępowaniu, które nie zawsze kończy się w krótkim czasie.

Sprzedaż jest indywidualną decyzją właściciela udziału, który nie potrzebuje zgody innych współwłaścicieli. Można zbyć udział w nieruchomości w dowolnym czasie trwania współwłasności. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozwiązać współwłasność szybko. 

Współwłasność domu jednorodzinnego – podsumowanie

Współwłasność domu jednorodzinnego powoduje, że współwłaściciele zyskują pewne prawa jak i obowiązki związane z posiadaniem wspólnej nieruchomości. Warto, aby współwłaściciele je znali i z góry określili zasady współzarządzania, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Niezgoda w różnych kwestiach związanych z nieruchomością może prowadzić do problemów między współwłaścicielami. Często trzeba sięgać po rozwiązania sądowe w celu zażegnania sporu, a w ostateczności współwłaściciele mogą znieść współwłasność gdy nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości, również może być sposobem na zażegnanie problemu współwłasności. Każdy współwłaściciel może swobodnie zadecydować o sprzedaży swojej części – swojego udziału. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń