Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 czerwca, 2024

Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela?

kto-placi-podatek-od-nieruchomosci-po-smierci-wlasciciela

Po śmierci spadkodawcy pojawia się wiele niewiadomych kwestii związanych z dziedziczeniem majątku. Częstym pytaniem, na które spadkobiercy poszukują odpowiedzi jest to, kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela?

Aspekty podatkowe związane ze spadkiem są bardzo ważne. Żeby nie narazić siebie na negatywne konsekwencje podatkowe, i nie spowodować powstania zadłużenia, warto poznać obowiązujące przepisy. 

Stałeś się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości w wyniku dziedziczenia? Pamiętaj, że możesz sprzedać nieruchomość lub udział w nieruchomości szybko i bez problemów do Skup.io, bez obaw o koszty utrzymania odziedziczonej nieruchomości.

Przejęcie nieruchomości po zmarłym właścicielu

Spadek można otrzymać w drodze dziedziczenia testamentowego lub ustawowego. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Warto zaznaczyć, że spadkobiercy ustawowi, którzy zostali pominięci w testamencie, mają prawo do tzw. zachowku.

W przypadku dziedziczenia testamentowego spadek otrzymują osoby wskazane przez testatora. Jeśli testament nie precyzuje, który spadkobierca co dziedziczy, podział spadku następuje w równych częściach. W przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, dziedziczenie następuje na mocy ustawy.

Jeśli właściciel nieruchomości nie sporządził testamentu, spadek dziedziczą spadkobiercy ustawowi zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym. Dziedziczenie ustawowe obejmuje najbliższych członków rodziny, takich jak małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz dalszych krewnych w określonym porządku.

Po śmierci właściciela nieruchomości, spadkobiercy powinni potwierdzić swoje prawa do spadku, aby móc dysponować odziedziczoną nieruchomością. Bez takiego potwierdzenia nie będzie możliwe zaktualizowanie danych właściciela w księdze wieczystej czy też wykluczona będzie sprzedaż odziedziczonego mieszkania.

W jaki sposób potwierdzić prawa do mieszkania po śmierci właściciela?

Procedura stwierdzenia nabycia spadku

Nabycie spadku po śmierci właściciela nieruchomości może odbyć się na dwa sposoby: poprzez wizytę u notariusza lub drogą sądową.

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Pierwszym sposobem na nabycie spadku jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Warunkiem koniecznym jest zgoda wszystkich spadkobierców co do sposobu dziedziczenia oraz osób uprawnionych do spadku.

Notariusz sporządza dokument – akt poświadczenia dziedziczenia – który dokładnie określa krąg osób dziedziczących po zmarłym oraz wskazuje wysokość udziałów poszczególnych spadkobierców.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Jeżeli między spadkobiercami występuje konflikt lub gdy spadkobiercy są nieznani, pozostaje stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. 

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku odbywa się w drodze postępowania nieprocesowego, podczas którego ustalany jest krąg spadkobierców oraz ich udziały w spadku. 

Zmiana właściciela w księdze wieczystej

Osoba, lub osoby, które otrzymały nieruchomość w drodze spadku, muszą dokonać zmiany w księdze wieczystej, wpisując siebie jako nowego właściciela. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela

Dokonując stwierdzenia nabycia spadku, dysponujemy formalnym potwierdzeniem, że spadek po zmarłym (a w tym nieruchomość) nabyły konkretne osoby, we wskazanych udziałach. 

To właśnie Ci spadkobiercy wskazani w dokumencie notarialnym lub sądowym są odpowiedzialni za regulowanie wszelkich kosztów, jakie generuje odziedziczona nieruchomość!

Należy wiedzieć, że od momentu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, ponoszą spadkobiercy. Opłaty czynszowe, podatki, opłaty eksploatacyjne oraz media, które wcześniej płacił spadkodawca, teraz powinni regulować spadkobiercy, którzy przyjęli spadek.

To, że spadkobiercy nie dokonali stwierdzenia nabycia spadku, nie spowoduje, że powyższe opłaty przestaną być naliczane i przestaną obowiązywać! Warto mieć to na uwadze, dziedzicząc nieruchomość. 

Jakie podatki przy dziedziczeniu nieruchomości?

Jeżeli chodzi o podatki dotyczące dziedziczonego spadku i nieruchomości, to spadkobiercy powinni pamiętać o:

  • podatku od spadków i darowizn,
  • podatku od sprzedaży nieruchomości.
  • podatku od nieruchomości.

Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela?

W związku z powyższymi informacjami, tym kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela są jego spadkobiercy. Jeśli spadkobierca jest jeden, to on jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze spadkiem.

Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela, gdy spadkobierców jest kilku? Jeżeli spadkobierców jest kilku to analogicznie, wszyscy odpowiadają za zapłatę podatku w części odpowiadającej ich udziałowi w nieruchomości.

Jeżeli spadkobiercy jeszcze nie potwierdzili swoich praw do spadku, należy zweryfikować, kto aktualnie korzysta z nieruchomości, zamieszkuje w niej – korzysta w sposób zbliżony do właściciela. Osoba ta, będzie odpowiedzialna za uregulowanie podatku od nieruchomości.

nieruchomosc-po-smierci-wlasciciela

Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela – skutki braku zapłaty

Jak zostało wspomniane, nieruchomość po śmierci właściciela, wciąż generuje koszty. Jeśli spadkobiercy zapomną o obowiązkach podatkowych, czynszowych i innych związanych z nieruchomością, to może dojść do zadłużenia. Jeżeli spadkobiercy nie regulują opłat związanych z nieruchomością, naliczane odsetki mogą znacznie zwiększyć zadłużenie. 

Co istotne, spadkobiercy mogą zostać zobowiązani do zapłaty zaległości w opłatach, które powstały jeszcze gdy właścicielem nieruchomości był spadkodawca. 

Kwestie podatkowe przy dziedziczeniu nieruchomości

Podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości ze spadku oraz podatek od nieruchomości to różne kwestie!

Podatkiem związanym z odziedziczoną nieruchomością jest podatek od spadków i darowizn, który uwzględnia między innymi wartość odziedziczonego mieszkania, budynku czy gruntu. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub z chwilą zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości zapłacą Ci spadkobiercy, którzy zdecydują się na sprzedaż odziedziczonego mieszkania czy domu przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Jeżeli 5 lat od momentu nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę, już minęło, spadkobierca może dokonać sprzedaży nieruchomości bez obaw o zapłatę 19% podatku od dochodu z transakcji.

Podatek od nieruchomości to zaś podatek obciążający każdego właściciela nieruchomości. Podatek płacony jest co rok, jednorazowo lub w ratach. Wysokość podatku ustala gmina, która wysyła decyzję podatkową do podatnika. Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela? Do zapłaty podatku zobowiązani są spadkobiercy nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Obowiązki spadkobiercy nieruchomości

Na spadkobiercach nieruchomości spoczywają obowiązki związane z posiadaniem mieszkania czy domu, które niegdyś obciążały spadkodawcę.

Po odziedziczeniu nieruchomości, spadkobiercy powinni zadbać o uregulowanie jej stanu prawnego. Choć nie jest to obowiązkowe, ani też nie ma określonych żadnych ram czasowych, w których należy tego dokonać, to dokonanie stwierdzenia nabycia spadku najczęściej bywa potrzebne, by móc kolejno dysponować nieruchomością lub rozpocząć postępowanie o dział spadku.

Po potwierdzeniu praw do spadku należy pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli spadkobierca jest jeden to może podejmować niezależne decyzje dotyczące przyszłości nieruchomości, jeżeli zaś spadkobierców jest kilku, powinni współdziałać nad zarządem nieruchomością i wspólnie decydować o jej losach.

Jeżeli zdecydują się na dział spadku, aby znieść współwłasność nieruchomości to:

 • nieruchomość może zostać podzielona w naturze,
 • nieruchomość może zostać przyznana jednemu spadkobiercy na wyłączność,
 • nieruchomość można sprzedać i podzielić się pieniędzmi.

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Spadkobiercy bardzo często decydują się na zbycie odziedziczonej nieruchomości. Sprzedaż mieszkania ze spadku pozwala w prosty i sprawiedliwy sposób podzielić uzyskane z transakcji pieniądze między spadkobierców, odpowiednio do posiadanych udziałów. 

O tym trzeba pamiętać:

 1. Jeżeli spadkobiercy są zgodni co do zamiaru sprzedaży i jej warunków, mogą znaleźć nabywcę i sfinalizować transakcję.
 2. Jeżeli choć jeden spadkobierca nie godzi się na sprzedaż wspólnej nieruchomości, nie będzie można jej dokonać, w takim wypadku można złożyć wniosek o dział spadku (nieruchomość zostanie podzielona według jednego z 3 wymienionych w akapicie wyżej sposobów), lub każdy spadkobierca może sprzedać swoje udziały w nieruchomości. 
 3. Jeżeli do sprzedaży nieruchomości ma dojść na skutek toczącego się postępowania o dział spadku, to taka transakcja polega na sprzedaży nieruchomości przez komornika.
 4. Sprzedaż udziałów w nieruchomości lub całej nieruchomości szybko z pomocą specjalistów i bez zbędnych problemów i kosztów można zrealizować ze Skup.io.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku

Między spadkobiercami nieruchomości często dochodzi do różnych problemów. Spory o to, kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela, kto płaci czynsz, kto korzysta z odziedziczonej nieruchomości, występują nader często.

Receptą na powyższe problemy jest przeprowadzenie działu spadku, pozwalające pozbyć się posiadanych udziałów wraz z wszelkimi problemami, lub stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Problem stanowi jednak to, że postępowanie o dział spadku bywa uciążliwe i długotrwałe. W skomplikowanych sprawach może odbyć się wiele rozpraw, zanim sprawa znajdzie swój finał.

Spadkobiercy również obawiają się uczestnictwa w rozprawach sądowych, co jest uzasadnione, bo rozwiązywanie konfliktów w sądzie nie należy do najbardziej komfortowych czynności.

Innym dostępnym wyjściem w takim przypadku jest sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku. Pozbywając się udziału w nieruchomości, dużo szybciej możemy pozbyć się wszelkich problemów.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Usługi Skup.io

Jeżeli spadkobierca chciałby zbyć udział w nieruchomości odziedziczony w spadku to doskonałą opcją jest w takiej sytuacji skorzystanie z usług skupu nieruchomości Skup.io.

Skup.io oferuje profesjonalne usługi sprzedaży problematycznych nieruchomości, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i bezproblemowo pozbyć się odziedziczonej w spadku nieruchomości lub udziału.

Sprzedaż nieruchomości do Skup.io to gwarancja szybkiej i bezproblemowej transakcji. Firma zapewnia profesjonalną obsługę prawną, bezpłatną wycenę nieruchomości oraz natychmiastową wypłatę środków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć skomplikowanych formalności oraz problemów związanych z dziedziczeniem nieruchomości.

Kiedy warto skorzystać z usług Skup.io?

Usługi Skup.io są szczególnie polecane w sytuacjach, gdy spadkobiercy chcą szybko sprzedać nieruchomość lub udział w nieruchomości bez konieczności angażowania się w długotrwałe procesy prawne i sądowe. Firma oferuje elastyczne warunki oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie transakcji.

Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciel – podsumowanie

Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela? Obowiązek ten spoczywa na spadkobiercach, którzy muszą uregulować należności podatkowe oraz dokonać zmiany właściciela w księdze wieczystej. 

FAQ

 1. Kto płaci podatek od nieruchomości po śmierci właściciela? Po śmierci właściciela nieruchomości obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przechodzi na jego spadkobierców. 
 2. Kto ponosi opłaty związane z nieruchomości odziedziczoną w spadku? Wszelkie opłaty za media, podatki, czynsz zobowiązani są regulować spadkobiercy nieruchomości. 
 3. Czy podatek od nieruchomości a podatek od spadku, jest tym samym? Nie. Podatek od nieruchomości obciąża każdego jej właściciela. Jest to opłata cykliczna, którą należy wpłacić na konto urzędu gminy. Podatek od spadku to jednorazowa opłata, którą poniosą spadkobiercy od wartości całego odziedziczonego spadku.
 4. Czy konieczne jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia? Tak, jeśli spadkobiercy zamierzają dysponować nieruchomością. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest konieczne, aby formalnie przenieść prawo własności nieruchomości na spadkobierców. Akt ten jest podstawą do dalszych czynności, np. zmiany właściciela w księdze wieczystej.
 5. Co to jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku? Sądowe stwierdzenie nabycia spadku to proces, w którym sąd ustala spadkobierców – podobnie jak przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Jest to konieczne, gdy pojawiają się spory lub nieznane są dane potencjalnych spadkobierców.
 6. Czy można uniknąć płacenia podatku od nieruchomości po śmierci właściciela? Nie można uniknąć płacenia podatku od nieruchomości po śmierci właściciela. Spadkobiercy są zobowiązani do uregulowania należności podatkowych.
 7. Co zrobić, jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do tego kto powinien ponosić opłaty? Jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej nieruchomości, mogą wystąpić do sądu o dział spadku. Sąd przeprowadzi postępowanie i wyda orzeczenie określające podział majątku. Spadkobiercy mogą również indywidualnie sprzedać swoje udziały w nieruchomości. 
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń